• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


  • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

    Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.


  • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

    A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
25.04.2016

Situaţia financiară a sectorului bancar în trimestrul I, 2016Pe parcursul trimestrului I al anului 2016, s-a consolidat capitalul, urmare a obținerii profitului în perioada analizată. Totodată, activitatea de creditare încetinește, iar sectorul bancar rămîne a fi vulnerabil și dependent de circumstanțele mediului intern și extern.

La 31.03.2016, în Republica Moldova funcţionau 11 bănci licenţiate de Banca Naţională a Moldovei, inclusiv 4 sucursale ale băncilor şi grupurilor financiare străine.

E de menționat că urmare a constatării unor aspecte ce țin de structura netransparentă a acționarilor, angajarea în operațiuni de creditare cu risc sporit, Banca Națională a Moldovei la 11.06.2015, în conformitate cu prevederile Legii instituțiilor financiare, a instituit procedura de supraveghere specială pe un termen de 3 luni,  asupra 3 bănci (BC „Moldindconbank” S.A., B.C. „VICTORIABANK” S.A. și BC „MOLDOVA - AGROINDBANK” S.A., care dețin în total 66.2 la sută din activele sectorului bancar). Ulterior la 12.09.2015, 14.12.2015 și respectiv la 09.03.2016 Banca Națională a instituit procedura de supraveghere specială încă pe un termen de 3 luni, ca urmare a problemelor ce au rămas nesoluționate ce țin de transparența structurii acționarilor și angajarea în tranzacții cu risc sporit.

Pe parcursul trimestrului I al anului 2016, situația din sectorul bancar  reflectată în baza rapoartelor remise de către băncile licențiate conform legislației în vigoare a înregistrat următoarele tendințe.

La situaţia din 31.03.2016, capitalul de gradul I a constituit 9,369.1 mil. lei și pe parcursul trimestrului I al anului 2016 a înregistrat o creștere de 382.5 mil. lei (4.3 la sută). Creşterea capitalului de gradul I a fost determinată de obținerea profitului pe parcursul trimestrului I al anului 2016. Concomitent s-a micșorat mărimea calculată dar nerezervată a reducerilor pentru pierderi la active şi angajamente condiţionale cu 98.1 mil. lei și imobilizările necorporale nete cu 5.5 mil. lei. La situația din 31.03.2016, toate băncile au raportat capitalul de gradul I corespunzător capitalului minim necesar (norma ≥ 200 mil. lei).

Media suficienţei capitalului ponderat la risc a constituit 27.8 la sută, în creștere cu 1.6 p.p. comparativ cu finele anului precedent.

E de menționat că la 31.03.2016 toate băncile respectau indicatorului suficienței capitalului ponderat la risc ( limita pentru fiecare bancă ≥16 la sută), variind  între 19.5 la sută și  168.9 la sută.

Ținând cont de condițiile economice și financiare dificile actuale, băncile urmează să adopte o politică de capitalizare, inclusiv cu referire la distribuirea de dividende reieșind din ipoteze conservatoare și prudente, astfel încât, după distribuirea acestora, băncile să poată în continuare să acopere în totalitate cerințele de capital în cazul în care condițiile economice și financiare se înrăutățesc, iar în termene restrânse să se pregătească pentru a se conforma cu noul cadru de reglementare, bazat pe standardele internaționale de capital Basel III, care sunt mai exigente și necesită efort suplimentar din partea instituției și acționarilor acesteia.

Cota investițiilor străine în capitalul băncilor la 31.03.2016 a constituit 83.2 la sută, fiind practic la același nivel cu finele anului precedent. Deși cota investițiilor străine înregistrează o  pondere substanțială, lipsa transparenței acționarilor reprezintă o problemă stringentă cu care se confruntă băncile din Republica Moldova. Astfel, Banca Națională a Moldovei examinează, monitorizează, întreprinde măsurile necesare în vederea asigurării transparenței acționarilor și examinează respectarea de către acționari a exigențelor de calitate prevăzute în legislația în vigoare.

În acest context, pe parcursul trimestrului I al anului 2016, Banca Națională a constatat că un grup de acționari ai unei bănci acționează concertat în raport cu această bancă și au achiziționat o cotă substanțială în capitalul social al băncii, fără a dispune de permisiunea prealabilă scrisă a Băncii Naționale.

Ca urmare, Banca Națională a suspendat drepturile  aferente acțiunilor deținute de către acționarii respectivi și a informat despre  obligația acestora  de a înstrăina, în termen de 3 luni de la data constatării acțiunii concertate, acțiunile aferente cotei substanțiale achiziționate cu încălcarea prevederilor legislației în vigoare.

Pe parcursul trimestrului I al anului 2016, activele totale au constituit 69,662.1 mil. lei și s-au majorat comparativ cu finele anului precedent cu 567.7 mil. lei (0.8 la sută).

Portofoliul de credite brut la 31.03.2016 a constituit 37,851.2 mil. lei, micșorîndu-se pe parcursul trimestrului I al anului 2016 cu 335.4 mil. lei (0.9 la sută), de asemenea s-a micșorat și  volumul total al creditelor noi acordate pe parcursul trimestrului I al anului 2016 cu 14.0 la sută faţă de perioada similară a anului precedent pînă la  5,152.5 mil. lei.

Această modificare este cauzată de situația economică dificilă, de lipsa cererii la credite, precum și de rata medie a dobânzii la credite înaltă. Factorii sus-nominalizați au condus la redirecționarea investițiilor băncii. Astfel, în perioada analizată s-au majorat investițiile în valori mobiliare cu 22.1 la sută pînă la 4,595.9 mil. lei.

Soldul creditelor neperformante (substandard, dubioase și compromise) în valoare absolută s-a majorat cu 401.2 mil. lei (10.6 la sută), constituind 4,199.8 mil. lei, iar ponderea creditelor neperformante în totalul creditelor a crescut cu 1.1 p.p. față de finele anului precedent, constituind 11.1 la sută la 31.03.2016. Ponderea creditelor neperformante nete în capitalul normativ total s-a majorat cu 0.6 p.p. și a înregistrat 15.7 la sută la 31.03.2016. Majorarea creditelor neperformante este  condiționată  atît de situația din economia reală, cît și de cerințele impuse de către BNM referitor la reflectarea adecvată a riscurilor aferente activelor în bilanțurile băncilor.

La 31.03.2016, profitul aferent exercițiului a însumat 473.1 mil. lei. Comparativ cu perioada similară a anului precedent, profitul s-a majorat cu 4.4 la sută din contul majorării veniturilor din dobînzi cu 52.3  la sută. Concomitent, veniturile neaferente dobînzilor s-au micșorat cu 27.0 la sută, iar cheltuielile cu dobînzi s-au majorat cu 58.4 la sută și cheltuielile neaferente dobînzilor cu 9.5 la sută.

Rentabilitatea activelor şi rentabilitatea capitalului la 31.03.2016 au constituit 2.6 la sută şi respectiv 15.8 la sută, fiind în creştere comparativ cu 31.12.2015 cu 0.5 şi 3.1 p.p. respectiv.

Valoarea indicatorului lichidităţii pe termen lung (principiul I al lichidităţii) a constituit 0.7, fiind la același nivel comparativ cu finele anului precedent.

Lichiditatea curentă pe sector (principiul II al lichidităţii) s-a majorat cu 0.8 p.p., constituind 42.3 la sută.  E de menționat că cea mai mare creștere  în structura activelor lichide pe parcursul trimestrului I al anului 2016 a fost înregistrată de către  valorile mobiliare lichide  cu 32.9  la sută.

Soldul depozitelor, conform rapoartelor prudenţiale la 31.03.2016, a descrescut cu 0.3 la sută  pe parcursul trimestrului I al anului 2016 pînă la 50,072.0 mil. lei, ca urmare a descreșterii depozitelor persoanelor juridice cu 5.7 la sută pînă la 14,168.4 mil. lei și soldului depozitelor băncilor cu 37.2 la sută pînă la 102.2 mil. lei. Concomitent soldul  depozitelor persoanelor  fizice s-a majorat cu 2.2  la sută pînă la 35,801.3 mil. lei. Totodată, s-a micșorat și volumul total al depozitelor noi atrase la termen cu 10.7 la sută față de perioada similară a anului precedent pînă la 11,306.9 mil. lei.

 

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).