• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


  • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

    Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.


  • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

    A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
20.10.2012

Situaţia financiară a sistemului bancar în ianuarie - septembrie 2012Pe parcursul perioadei ianuarie-septembrie 2012, sistemul bancar din Republica Moldova a înregistrat următoarele tendinţe:

La situaţia din 30.09.2012 capitalul de gradul I a totalizat 6636.7 mil. lei şi s-a redus de la începutul anului cu 10.3 la sută. Această descreştere a fost determinată de evoluţia calităţii portofoliului de credite, în condiţiile diminuării ritmurilor de creştere ale economiei naţionale, pe fundalul macroeconomic vulnerabil extern.

Cota investiţiilor străine în capitalul băncilor, la 30.09.2012, a constituit 71.4 la sută, fiind în micşorare cu 2.6 p.p. ca urmare a majorării investiţiilor acţionarilor rezidenţi.

Media suficienţei capitalului ponderat la risc pe sistem se menţine în continuare la un nivel înalt, marcând 24.6 la sută (normativul ≥ 16 la sută) sau mai puţin cu 5.2 p.p. comparativ cu începutul anului 2012. Evoluţia în cauză denotă orientarea băncilor spre creditarea economiei, cu un potenţial în acest sens spre valorificare.

Activele conform SIRF au însumat 55791.2 mil. lei, în creştere faţă de începutul anului 2012 cu 13.2 la sută. Dinamica respectivă a fost condiţionată de majorarea obligaţiunilor şi a capitalului conform SIRF, indicând o extindere a activităţii băncilor. Astfel, în structura activelor, pe parcursul a 9 luni ale anului 2012, au crescut: împrumuturile şi creanţele – cu 12.1 la sută până la 35403.8 mil. lei, numerarul şi echivalentele de numerar - cu 16.7 la sută până la 12840.2 mil. lei, alte active - cu 36.9 la sută până la 1002.6 mil. lei, investiţiile păstrate până la scadenţă – cu 6.6 la sută până la 3164.2 mil. lei, activele imobilizate şi grupuri destinate cedării, clasificate drept deţinute în vederea vânzării - cu 14.6 la sută până la 871.8 mil. lei, imobilizările corporale – cu 5.8 la sută până la 1662.4 mil. lei, activele financiare disponibile în vederea vănzării – cu 50.5 la sută până la 249.4 mil. lei, activele financiare deţinute în vederea tranzacţionării – cu 34.1 la sută până la 163.2 mil. lei, creanţele privind impozitele – cu 58.0 la sută până la 95.2 mil. lei, investiţiile în filiale, entităţi asociate şi asocieri în participaţie – cu 15.5 la sută până la 82.1 mil. lei şi imobilizările necorporale – cu 2.0 la sută până la 256.1 mil. lei. Concomitent, s-au micşorat activele financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere – cu 100 la sută. Pe parcursul a 9 luni ale anului 2012, creditele neperformante în valoare absolută s-au majorat cu 24.3 la sută şi la 30.09.2012 au înregistrat 4890.1 mil. lei, iar ponderea creditelor neperformante (substandard, dubioase şi compromise) în totalul creditelor a sporit cu 1.6 p.p. faţă de începutul anului 2012 şi a constituit 14.5 la sută la 30.09.2012.

Volumul total al creditelor noi acordate în primele nouă luni ale anului 2012 a însumat 19718.6 mil. lei, în descreştere cu 3.5 la sută faţă de perioada similară a anului precedent. Respectiv, volumul total al depozitelor atrase a constituit 29825.1 mil. lei, mai puţin cu 0.8 la sută.

Suma celor mai mari zece datorii nete la credite a constituit 24.5 la sută din creditele nete pe sistem (limita maximă - 30 la sută din totalul creditelor nete), consemnând o diversificare a riscurilor , în sprijinul siguranţei financiare a băncilor.

La situaţia din 30.09.2012 sistemul bancar a înregistrat un profit de 797.9 mil. lei, ceea ce este cu 22.7 la sută mai mult comparativ cu perioada similară a anului precedent. Îmbunătăţirea situaţiei se datorează majorării veniturilor din dobînzi şi a celor neaferente dobînzilor, precum şi excluderii defalcărilor pentru reduceri pentru pierderi la active din calculul profitului. Rentabilitatea activelor, la sfârşitul lunii septembrie a.c., a rămas la acelaşi nivel, 2.0 la sută, comparativ cu perioada similară a anului precedent, iar rentabilitatea capitalului s-a micşorat nesemnificativ - cu 1.0 p.p faţă de aceeaşi perioadă.

Coeficientul lichidităţii pe termen lung pe sistemul bancar (active cu termen mai mare de doi ani/ resurse financiare cu termen potenţial de retragere mai mare de doi ani ≤ 1) a înregistrat un nivel de 0.7. Lichiditatea curentă pe sistem (active lichide, exprimate în numerar, depozite la BNM, valori mobiliare lichide, credite interbancare nete cu termenul de până la o lună / total active ×100% ≥ 20 la sută) a constituit 31.6 la sută. Valorile respective ale indicatorilor lichidităţii relevă existenţa surselor adecvate pentru susţinerea plăţilor aferente obligaţiunilor şi determină o rezistenţă înaltă a băncilor la eventualele şocuri externe.

Soldul depozitelor, conform rapoartelor prudenţiale, la 30.09.2012, a consemnat 37287.1 mil. lei, majorându-se faţă de începutul anului cu 14.0 la sută. În special, depozitele persoanelor fizice au crescut cu 15.1 la sută până la 23847.3 mil. lei, confirmând credibilitatea sistemului bancar, şi depozitele persoanelor juridice - cu 12.8 la sută până la 11908.5 mil. lei.

În totalul depozitelor, 44.4 la sută au constituit depozitele în valută, iar 55.6 la sută - depozitele în lei moldoveneşti. Respectiv, indicatorii menţionaţi au crescut comparativ cu începutul anului cu 9.3 la sută până la 16560.5 mil. lei şi cu 18.5 la sută până la 20726.6 mil. lei, reflectând încrederea în moneda naţională

Statistica

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).