Opțiuni de accesibilitate

 • Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
20.01.2009

Situaţia financiară a sistemului bancar în anul 2008Pe parcursul anului 2008 sistemul bancar din Republica Moldova a înregistrat următoarele tendinţe.

Capitalul de gradul I s-a majorat cu 27.5 la sută până la 6665.2 mil. lei, confirmând în continuare consolidarea sistemului şi capacitatea de rezistenţă a acestuia la eventualele dificultăţi financiare de provenienţă internă sau externă.

Cota investiţiilor străine în capitalul băncilor a constituit în această perioadă 74.1 la sută sau cu 2.2 p.p. mai mult faţă de începutul anului, ca urmare a majorării capitalului social din contul investiţiilor acţionarilor nerezidenţi.

Media suficienţei capitalului ponderat la risc pe sistem se menţine la un nivel înalt – 32.2 la sută (nivelul minim necesar e de 12%) şi indică un înalt grad de siguranţă a băncilor determinat de existenţa unui potenţial de efectuare a operaţiunilor riscante fără afectarea capitalului.

Activele, drept reflectare a extinderii dezvoltării sistemului bancar, la situaţia din 31.12.2008 au totalizat 39122.7 mil. lei sau cu 22.3 la sută mai mult decât la începutul anului respectiv. În structura activelor s-au înregistrat creşteri la toate articolele. Astfel, portofoliul de credite net s-a majorat cu 18.6 la sută până la 23570 mil. lei, mijloacele nete datorate de bănci şi BNM – cu 40.6 la sută până la 8586.1 mil. lei, alte active nete – cu 27.2 la sută până la 2631.9 mil. lei.

Riscurile bancare au fost administrate şi diversificate în mod tradiţional, conform cerinţelor pieţei. Astfel, ponderea cea mai mare în portofoliul de credite au deţinut-o creditele acordate industriei şi comerţului – 48.7 la sută, apoi cele pentru imobil, construcţii şi dezvoltare – 14.6 la sută, urmate de creditele pentru agricultură şi industria alimentară – 13.3 la sută şi creditele de consum – 12.9 la sută. Majorarea ponderii creditelor pentru imobil, construcţii şi dezvoltare cu 1.8 p.p a determinat clasarea acestora pe locul al doilea. Banca Naţională a Moldovei La situaţia din 31.12.2008 soldul creditelor de consum acordate în mărime de 700 mii lei s-a majorat comparativ cu 31.12.2007 cu 12.2 la sută până la nivelul de 2560.1 mil. lei.

Soldul creditelor acordate întreprinderilor de comerţ a alcătuit la aceea dată 7051.6 mil. lei, fiind în creştere cu 13.6 la sută faţă de începutul anului. Soldul creditelor acordate întreprinderilor mici şi mijlocii a constituit respectiv 9061.9 mil. lei sau cu 19.2 la sută mai mult faţă de 31.12.2007.

Creşteri s-au înregistrat şi la capitolul venituri. Astfel, pentru anul 2008 venitul net pe sistemul bancar a totalizat 1270.3 mil. lei sau cu 16.9 la sută mai mult în raport cu anul 2007, reflectând în continuare o evoluţie favorabilă a sistemului.

Rentabilitatea activelor (venitul net/media activelor) şi cea a capitalului acţionar (venitul net/media capitalului acţionar) au consemnat 3.5 la sută şi respectiv 19.9 la sută, mai puţin cu 0.4 p.p. şi respectiv cu 4.1 p.p. Diminuarea a fost determinată de ritmurile mai înalte de creştere ale activelor şi respectiv ale capitalului acţionar faţă de ritmurile de creştere ale venitului net.

Lichiditatea pe termen lung pe sistemul bancar (active cu termen mai mare de doi ani/ resurse financiare cu termen potenţial de retragere mai mare de doi ani ≤ 1) a marcat un coeficient de 0.7. Nivelul acestui indicator denotă disponibilitatea resurselor care pot fi investite pe termen de peste doi ani.

Lichiditatea curentă pe sistem (active lichide, exprimate prin numerar, depozite la BNM, hârtii de valoare de stat, credite interbancare nete cu termenul de până la o lună / total active x 100% ≥ 20 la sută) a alcătuit 30.6 la sută. Respectarea de către bănci a indicatorilor lichidităţii relevă existenţa surselor adecvate de finanţare pentru acoperirea necesităţilor atât pe termen lung, după cum s-a indicat mai sus, cât şi pe termen scurt.

La situaţia din 31.12.2008 obligaţiunile băncilor au însumat 32088 mil. lei sau cu 21.3 la sută mai mult faţă de începutul anului. În special, depozitele au totalizat 27196.6 mil. lei, fiind în creştere cu 17.7 la sută în raport cu 31.12.2007. În trimestrul IV al anului trecut Banca Naţională a Moldovei acest indicator a înregistrat o diminuare în octombrie şi noiembrie cu 4.3 la sută şi respectiv cu 1.3 la sută, în decembrie fiind reluată creşterea - cu 3.1 la sută.

Statistica

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).