• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


  • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

    Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.


  • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

    A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
20.07.2012

Situaţia financiară a sistemului bancar în semestrul I, 2012În primul semestru al anului curent, sistemul bancar din Republica Moldova a înregistrat următoarele tendinţe:

La situaţia din 30.06.2012, capitalul de gradul I a constituit 6751.7 mil. lei sau cu 9.1 la sută mai puţin faţă de începutul anului. Această descreştere a fost determinată de evoluţia calităţii portofoliului de credite pe fundalul reducerii cererii interne. Capitalul de gradul I corespunde, însă, mărimii minime stabilite la toate băncile, ceea ce reflectă o capacitate de acoperire pe sistem a eventualelor pierderi financiare. Actualmente, în Republica Moldova îşi desfăşoară activitatea 14 bănci licenţiate.

Pe parcursul semestrului, cota investiţiilor străine în capitalul băncilor a consemnat o diminuare nesemnificativă de 0.6 p.p., constituind 73.4 la sută la 30.06.2012.

Media suficienţei capitalului ponderat la risc pe sistem se menţine în continuare la un nivel înalt - 25.6 la sută şi indică existenţa unui potenţial de valorificare a lichidităţilor disponibile, cu riscuri scăzute. Luând în considerare tendinţele recente internaţionale în domeniul supravegherii bancare şi specificul pieţei bancare autohtone, începând cu 30 iunie 2012, coeficientul suficienţei capitalului ponderat la risc a fost stabilit de cel puţin 16 la sută.

La începutul primului semestru al anului 2012, sistemul bancar din Republica Moldova a efectuat tranziţia la Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (SIRF). Astfel, conform SIRF, activele totale pe sistem au totalizat 53572.3 mil. lei sau cu 8.7 la sută mai mult faţă de începutul anului. Această evoluţie s-a datorat majorării datoriilor (obligaţiunilor) cu 9.6 la sută şi a capitalului cu 4.8 la sută, consemnând o extindere a activităţii băncilor. Dinamica pozitivă a activelor a fost determinată de creşteri la majoritatea componentelor. Astfel, pe parcursul perioadei 02.01.2012 – 30.06.2012, au sporit: împrumuturile şi creanţele - cu 5.8 la sută până la 33426.2 mil.lei, numerarul şi echivalentele de numerar - cu 16.6 la sută până la 12834.2 mil. lei, alte active - cu 27.6 la sută până la 936.5 mil. lei, activele imobilizate şi grupurile destinate cedării, clasificate drept deţinute în vederea vânzării - cu 17.2 la sută până la 891.4 mil. lei, activele financiare deţinute în vederea tranzacţionării - cu 63.4 la sută până la 198.9 mil. lei, activele financiare disponibile în vederea vânzării - cu 45.9 la sută până la 242.3 mil. lei, imobilizările corporale - cu 3.1 la sută până la 1617.1 mil. lei, investiţiile păstrate până la scadenţă - cu 1.4 la sută până la 3008.5 mil. lei, creanţele privind impozitele - cu 49.8 la sută până la 86.2 mil. lei şi investiţiile în filiale, entităţile asociate şi asocierile în participaţie - cu 15.5 la sută până la 82.1 mil. lei. Concomitent, s-au micşorat imobilizările necorporale – cu 1.4 la sută până la 247.7 mil. lei. Activele financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere au rămas la acelaşi nivel comparativ cu 02.01.2012.

Pe parcursul semestrului I, creditele neperformante în valoare absolută s-au majorat cu 24.3 la sută faţă de începutul anului 2012 şi au însumat 4890.4 mil. lei, iar ponderea acestora în totalul creditelor s-a majorat cu 2.4 p.p. şi a marcat 15.3 la sută la 30.06.2012.

Volumul creditelor noi acordate de bănci, în primul semestru al anului 2012, a însumat 13049.3 mil. lei, în descreştere cu 1.9 la sută faţă de primul semestru al anului trecut. Volumul depozitelor la termen noi atrase de bănci în ianuarie-iunie 2012 a înregistrat 20183.2 mil. lei, majorându-se cu 7.7 la sută, respectiv.

La situaţia din 30.06.2012, profitul aferent exerciţiului (venitul net) pe sistemul bancar a constituit 590.5 mil. lei sau cu 53.9 la sută mai mult comparativ cu perioada similară a anului precedent. Îmbunătăţirea situaţiei se datorează majorării veniturilor din dobânzi cu 10.0 la sută, precum şi excluderii defalcărilor destinate reducerilor pentru pierderi la active din calculul profitului.

Rentabilitatea activelor şi rentabilitatea capitalului, la 30.06.2012, au constituit corespunzător 2.3 la sută şi 11.6 la sută şi au crescut respectiv cu 0.5 p.p. şi 1.0 p.p. comparativ cu 31.12.2011.

Coeficientul lichidităţii pe termen lung pe sistemul bancar (active cu termen mai mare de doi ani/ resurse financiare cu termen potenţial de retragere mai mare de doi ani ≤ 1) a consemnat un nivel de 0.7. Lichiditatea curentă pe sistem (active lichide, exprimate în numerar, depozite la BNM, valori mobiliare lichide, credite interbancare nete cu termenul de până la o lună / total active ×100% ≥ 20 la sută) a alcătuit 32.3 la sută. Valorile respective ale indicatorilor lichidităţii relevă existenţa surselor adecvate pentru susţinerea plăţilor aferente obligaţiunilor şi determină o rezistenţă înaltă a băncilor la eventualele şocuri externe.

Soldul depozitelor, conform rapoartelor prudenţiale la situaţia din 30.06.2012, a constituit 35215.2 mil. lei, fiind în creştere comparativ cu 02.01.2012 cu 7.6 la sută. Evoluţia în cauză s-a produs din contul majorării depozitelor persoanelor fizice cu 7.8 la sută până la 22324.8 mil. lei, confirmând credibilitatea sistemului, precum şi din contul depozitelor persoanelor juridice cu 4.6 la sută până la 11037.2 mil. lei şi al depozitelor băncilor cu 27.8 la sută până la 1853.1 mil. lei.

Statistica

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).