• Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
15.08.2019

Situația financiară a sectorului bancar în semestrul I al anului 2019Pe parcursul semestrului I al anului 2019, Banca Națională a Moldovei (BNM) a continuat eforturile pentru asigurarea unei guvernări corporative sănătoase, transparentizarea acționariatului sectorului bancar în vederea menținerii unui sector bancar stabil și atragerii potențialilor investitori.

La situația din 30.06.2019, în Republica Moldova activau 11 bănci licențiate de Banca Națională a Moldovei. Pe parcursul anului 2019 au fost înregistrate modificări esențiale în structura de proprietate a unor bănci. Astfel, la 22 ianuarie 2019, BNM a acordat permisiunea prealabilă pentru achiziţionarea de către investitorul european Doverie United Holding AD a 63,89% din acţiunile BC ,,Moldindconbank” SA, a doua bancă din sectorul bancar după mărimea activelor.

E de menționat că, la 4 aprilie 2019 a intrat în vigoare Regulamentul privind cadrul de administrare a activităţii băncilor care va îmbunătăți cadrul de reglementare și supraveghere bancară în special în domeniul gestionării riscurilor. Conform regulamentului menționat, băncile, în termen de până la 30 aprilie 2019, au prezentat pentru prima dată raportări privind procesul de evaluare a adecvării capitalului intern (ICAAP) pentru situaţia din 31 decembrie 2018. Prin intermediul ICAAP băncile își evaluează profilul de risc şi gradul de adecvare a capitalului intern în raport cu acesta, iar BNM în cadrul procesului de evaluare și supraveghere (SREP) va analiza procesul ICAAP și suficiența capitalului intern estimat de bănci.

De asemenea, Banca Națională a Moldovei a aprobat Metodologia de supraveghere și evaluare a activității băncilor (SREP), grație căreia sunt transpuse standardele internaționale și cele mai bune practici în domeniul supravegherii sectorului bancar. Aprobarea metodologiei este parte a procesului de reformare a cadrului autohton de supraveghere bancară și reprezintă un pas fundamental în implementarea unui proces de supraveghere bazată pe risc, orientat spre viitor, cu utilizarea raționamentului profesional. Aceasta va permite aplicarea unei abordări de ansamblu, prin depistarea timpurie a deficiențelor și a riscurilor băncilor, care va contribui la eficientizarea supravegherii, asigurarea viabilității și stabilității sectorului bancar. Pe parcursul semestrului II 2019 urmează a fi elaborate rapoartele SREP aferente băncilor.

În semestrul I 2019, în sectorul bancar a continuat tendința de consolidare a fondurilor proprii și de creștere a activelor și portofoliului de credite. E de menționat că, în perioada de referință s-a redus ponderea creditelor neperformante în portofoliile de credite, însă aceasta rămâne a fi relativ mare. Sectorul bancar dispune de un nivel înalt de lichiditate. Profitul obținut în semestrul I 2019 a înregistrat o creștere față de perioada similară a anului precedent. Concomitent, a crescut volumul depozitelor, în special al depozitelor persoanelor fizice.

 

Acțiunile Băncii Naționale a Moldovei referitor la două cele mai mari bănci (BC „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A. și BC „MOLDINDCONBANK” S.A.)

BC „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A.

Pe data de 4 aprilie 2019, Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei a ridicat regimul de supraveghere intensivă a BC „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A. și a revocat măsurile prescrise în perioada supravegherii speciale. 

Decizia a fost luată după ce s-a constatat că banca asigură transparentizarea structurii acționariatului, urmare achiziționării a 41,09% din capitalul social al băncii de către HEIM PARTNERS LIMITED, format dintr-un consorțiu internațional de investitori: BERD, Invalda INVL, Horizon Capital. În același timp, din 21.03.2019 și-a început exercitarea mandatului Consiliul BC „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A., în componența aleasă prin hotărârea Adunării generale ordinare anuale a acționarilor băncii din 22.11.2018. Pe data de 14 iunie 2019, BNM a aprobat cel de-al 7-lea membru al Consiliului băncii, componența acestuia devenind completă.

BC „Moldindconbank” S.A.

BC „MOLDINDCONBANK” S.A. rămâne sub regim de intervenție timpurie.

În scopul neadmiterii riscurilor excesive, activitatea BC „MOLDINDCONBANK” S.A. sub regimul de intervenție timpurie este monitorizată zilnic de către Banca Națională. Respectiv, sunt examinate situațiile financiare ale acestei bănci, tranzacțiile, ordinele de zi ale ședințelor organelor de conducere etc.

Regimul de intervenție timpurie asupra BC „Moldindconbank” S.A. a fost aplicat în octombrie 2016, urmare constatării de către BNM a activității concertate a unui grup de persoane care a achiziționat și a deținut o cotă substanțială în capitalul social al băncii în mărime de 63,89%, fără permisiunea prealabilă scrisă a BNM.

Conform legislației, acțiunile menționate urmau a fi înstrăinate în termenele stabilite. Deoarece nu au fost vândute, în ianuarie 2018 acestea au fost anulate, fiind emise de către bancă acțiuni noi în mărime de 63,89% din capitalul social al băncii, care au fost expuse spre vânzare pentru o perioadă de trei luni, ca pachet unic, la prețul inițial stabilit de către o companie de audit internațională. Termenul de vânzare a fost prelungit de câteva ori, ultima prelungire cu încă trei luni a fost stabilită prin decizia Comitetului executiv al Băncii Naționale din 18.01.2019.

În ianuarie 2019 a fost adoptată hotărârea Comitetului executiv al BNM privind aprobarea prealabilă pentru achiziționarea de către achizitorul potențial direct „Doverie–Invest” S.A. din Bulgaria a deținerii calificate în mărime ce atinge sau depășește nivelul de 50% în capitalul social al BC „Moldindconbank” S.A.

În luna februarie 2019 s-a efectuat tranzacția de vânzare-cumpărare a pachetului unic de acţiuni nou-emise de către BC „Moldindconbank" S.A., în urma căreia, la data de 21.02.2019, Agenţia Proprietăţii Publice a achiziţionat și înregistrat dreptul de proprietate asupra pachetului de 3 173 751 acţiuni, ceea ce constituie 63,89% din capitalul social al BC „Moldindconbank" S.A. Ulterior, la 18.03.2019, în cadrul licitației desfășurate pe piața reglementată a Bursei de Valori, compania „Doverie-Invest” S.A. a achiziționat  3 173 751 acțiuni ale B.C. „Moldindconbank” S.A., ca pachet unic, la valoarea totală de 764,0 mil. lei, expuse la vânzare de Agenția Proprietății Publice. Înregistrarea drepturilor de proprietate asupra acțiunilor respective s-a realizat la data de 22.03.2019, astfel, „Doverie-Invest” S.A. devine acționar majoritar cu o deținere calificată de 63,89% în capitalul băncii. Adițional, urmare ofertei obligatorii de preluare a acțiunilor, aceasta a achiziționat încă 13,73%, actualmente deținând 77,62% din totalul acţiunilor emise de BC „Moldindconbank” S.A.

Ulterior, Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei a decis prelungirea pentru o perioadă de șase luni, începând cu 20 aprilie 2019, a mandatelor administratorilor temporari ai BC „Moldindconbank” S.A., având în vedere necesitatea asigurării administrării continue, neîntrerupte și prudente a băncii în perioada de desemnare și aprobare, conform statutului și legislației, a organelor de conducere ale acesteia.

BC „Moldindconbank” S.A. activează în regim normal și prestează toate serviciile, inclusiv cele legate de operațiunile cu depozite, de creditare și decontări.

 

Acțiunile Băncii Naționale a Moldovei față de alte bănci

Urmare desfășurării procesului de transparentizare a acționariatului bancar, Comitetul executiv al BNM la 11.01.2019 a adoptat două decizii privind „Banca de Finanţe şi Comerţ” S.A. și BC „ENERGBANK” S.A.

Astfel, referitor la „Banca de Finanțe şi Comerţ” S.A., Banca Națională a constatat că un grup de persoane acționează concertat în raport cu banca, care a achiziționat și posedă o deținere calificată (cotă substanțială) în capitalul social al băncii în mărime de 36,15%, fără permisiunea prealabilă scrisă a Băncii Naționale, încălcându-se prevederile Legii privind activitatea băncilor. Ca urmare, Banca Națională a suspendat exercițiul unor drepturi ale acestor acționari (drepturile de vot, de convocare și desfășurare a adunării generale a acționarilor, de a introduce chestiuni în ordinea de zi, de a propune candidați pentru membrii consiliului societății, ai organului executiv și de a primi dividende). Acționarii în cauză urmau să înstrăineze acțiunile lor în termenele prevăzute de legislație.

Referitor la B.C. „ENERGBANK” S.A., Banca Națională a constatat, de asemenea, activitatea concertată a unui grup de acționari cu deținere calificată în mărime de 52,55% în capitalul băncii, fără permisiunea prealabilă scrisă a BNM, față de acest grup de acționari fiind luată decizia privind suspendarea exercițiului unor drepturi. Acești acționari urmau să înstrăineze în termen de trei luni acțiunile deținute în capitalul social al BC „ENERGBANK” S.A.

De asemenea, ca rezultat al evaluării efectuate de către Banca Națională, Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei a decis la 11.01.2019 aplicarea măsurilor în vederea suspendării exercitării unor drepturi ale unui acționar direct de deținere calificată în mărime de 3,98% în capitalul social al B.C. „ENERGBANK” S.A., pentru nerespectarea de către acesta a cerințelor privind adecvarea și soliditatea financiară, prevăzute la art. 48 din Legea privind activitatea băncilor nr. 202 din 06.10.2017. Acționarul vizat urma, în termenul prevăzut de legislație să înstrăineze acțiunile deținute în capitalul social al B.C. „ENERGBANK” S.A.

Astfel, luând în considerare mărimea pachetului de acțiuni ce depășește 50% din capitalul băncii, BNM a dispus în privința B.C. „ENERGBANK” S.A. aplicarea măsurilor de intervenție timpurie în conformitate cu Legea privind redresarea și rezoluția băncilor. O parte din membrii organului de conducere al băncii, rămasă în funcție, a fost completată cu administratori temporari desemnați de BNM în scopul asigurării unei guvernanțe prudente a activității băncii în perioada de soluționare a deficiențelor identificate în structura de proprietate a băncii.

Ulterior, în luna aprilie 2019, Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei a decis prelungirea cu trei luni a termenului de înstrăinare de către deținători a acțiunilor B.C. „ENERGBANK” S.A. și, respectiv, ale „Băncii de Finanțe şi Comerţ” S.A.

Totodată, la 21.02.2019, Comitetul executiv al BNM a decis aplicarea măsurilor în vederea suspendării exercitării unor drepturi ale unui acționar direct de deținere calificată în mărime de 9,6% în capitalul social al B.C. „ENERGBANK” S.A. pentru nerespectarea de către acesta a cerințelor privind adecvarea și soliditatea financiară, prevăzute de art. 48 din Legea privind activitatea băncilor nr. 202 din 06.10.2017. Având în vedere că acționarul nu a înstrăinat benevol acțiunile sale în termenul stabilit de trei luni, în luna iunie 2019 a fost realizată procedura de anulare a acestor acțiuni, precum şi de emitere şi expunere spre vânzare a acțiunilor noi.

Pe parcursul semestrului I 2019, câteva bănci (B.C. ”EuroCreditBank” S.A., B.C. ”EXIMBANK” S.A, BC ”ProCredit Bank” S.A.) au fost sancționate cu avertisment, urmare controalelor tematice și complexe efectuate de BNM. Avertismentele au fost aplicate față de B.C. ”EuroCreditBank” S.A. ca rezultat al controlului tematic în vederea evaluării adecvării sistemelor informaționale și continuității activității, iar față de B.C. ”EXIMBANK” S.A. și BC ”ProCredit Bank” S.A. – ca urmare a nerespectării unor cerințe ale legislației, precum și a deficiențelor constatate în cadrul de administrare ș.a.

Astfel, băncile urmează să înlăture toate neajunsurile depistate în cadrul controalelor pe teren.

 

Situația financiară a sectorului bancar și conformarea cu reglementările prudențiale

La 30.06.2019, situația din sectorul bancar, reflectată în baza rapoartelor prezentate de către băncile licențiate, a înregistrat următoarele tendințe:

Activele și obligațiunile

Activele totale au însumat 86,9 miliarde lei, majorându-se pe parcursul semestrului I al anului 2019 cu 4,6% (3,8 miliarde lei). În structura activelor, cea mai semnificativă creștere a înregistrat articolul credite și avansuri cu 9,5% (3,3 miliarde lei).

La 30.06.2019, soldul brut (prudențial) al creditelor a constituit 43,4% din totalul activelor sau 37,7 miliarde lei, majorându-se pe parcursul perioadei analizate cu 9,4% (3,3 miliarde lei). Totodată, volumul creditelor noi acordate pe parcursul primului semestru 2019 s-a majorat cu 22,9% față de aceeași perioadă a anului precedent.

Cele mai mari creșteri ale portofoliului de credite au fost consemnate la creditele acordate pentru procurarea / construcția imobilului și la creditele de consum, inclusiv ca urmare a micșorării pe parcursul perioadei de referință a ratei dobânzii. Totodată, Banca Națională continuă să încurajeze băncile să își concentreze mai mult eforturile pe finanțarea economiei reale.

Investițiile în valori mobiliare (certificatele Băncii Naționale și valorile mobiliare de stat) au înregistrat o pondere de 12,5% (10,9 miliarde lei) din totalul activelor, fiind cu 2,7 p.p. mai mică comparativ cu sfârșitul anului 2018.

Restul activelor, care constituie 44,1%, sunt menținute de către bănci în conturile deschise la Banca Națională, în alte bănci și în numerar etc.

Pe parcursul perioadei de referință, ponderea creditelor neperformante (substandard, dubioase și compromise) în totalul creditelor s-a redus cu 1,9 p.p. comparativ cu finele anului 2018, constituind 10,6% la 30.06.2019. Această pondere s-a diminuat la majoritatea băncilor, indicatorul menționat variind de la 4,9% până la 26,0%. În mare parte, băncile își mențin tendința de diminuare a ponderii creditelor neperformante în totalul creditelor.

Diminuarea ponderii creditelor neperformante în total credite s-a datorat în principal diminuării soldului creditelor neperformante cu 7,3% (323,3 milioane lei), concomitent cu majorarea soldului brut al creditelor cu 9,4% (3,3 miliarde lei).

Totodată, s-a înregistrat o tendință de majorare a soldului depozitelor. Conform rapoartelor prudențiale, acestea s-au majorat cu 3,5% în perioada de referință, constituind 65,7 miliarde lei (depozitele persoanelor fizice au constituit 67,7% din totalul depozitelor, depozitele persoanelor juridice – 32,0% și depozitele băncilor – 0,3%). Cel mai mare impact asupra majorării soldului depozitelor a avut-o creșterea depozitelor persoanelor fizice cu 2,8 miliarde lei (6,8%), în timp ce soldul depozitelor persoanelor juridice s-a diminuat cu 677,3 milioane lei (3,1%).

Din totalul depozitelor, 57,4% a revenit depozitelor în lei, soldul acestora s-a majorat nesemnificativ cu 374,8 milioane lei (1,0%), constituind 37,7 miliarde lei la 30.06.2019. Depozitele în valută au constituit 42,6% din totalul depozitelor, soldul acestora a crescut pe parcursul perioadei de referință cu 1,9 miliarde lei (7,1%), alcătuind 27,9 miliarde lei. Astfel, au fost atrase depozite în valută, echivalentul a 331,6 milioane lei, totodată, diferența de curs valutar a alcătuit (+1,5) miliarde lei.

Veniturile și rentabilitatea

La 30.06.2019, profitul pe sistemul bancar a însumat 1,2 miliarde lei, majorându-se cu 30,8% (271,4 milioane lei) comparativ cu perioada similară a anului precedent.

Veniturile totale au constituit 3,5 miliarde lei, dintre care veniturile din dobânzi – 61,3% (2,2 miliarde lei), iar veniturile neaferente dobânzilor – 38,7% (1,4 miliarde lei). Concomitent, cheltuielile totale au constituit 2,4 miliarde lei, inclusiv cheltuielile cu dobânzile – 28,7% din totalul cheltuielilor (679,6 milioane lei), iar cheltuielile neaferente dobânzilor – 71,3% din totalul cheltuielilor (1,7 miliarde lei).

Majorarea profitului este determinată, în mare parte, de creșterea veniturilor neaferente dobânzilor cu 12,7% sau cu 152,9 milioane lei, în special urmare creșterii veniturilor din onorarii și comisioane cu 15,9% (122,1 milioane lei).

Cheltuielile cu dobânzile au scăzut cu 10,9% sau cu 83,1 milioane lei. Majorarea nesemnificativă a veniturilor din dobânzi cu 0,5% sau cu 11,2 milioane lei, s-a produs ca rezultat al descreșterii ratei medii a dobânzii la credite.

La 30.06.2019, rentabilitatea activelor şi rentabilitatea capitalului au constituit 2,6% şi respectiv 15,5%, fiind în creștere cu 0,9 p.p. și respectiv cu 5,2 p.p. comparativ cu sfârșitul anului precedent.

Conformarea cu cerințele prudențiale

Băncile continuă să mențină indicatorii lichidității la un nivel înalt. Astfel, valoarea indicatorului lichidității pe termen lung (principiul I al lichidității) a constituit 0,7 (limita ≤1), fiind la același nivel ca la finele anului 2018.

Lichiditatea curentă pe sector (principiul II al lichidității) s-a diminuat cu 3.1 p.p., constituind 51,6% (limita ≥20%), mai mult de jumătate din activele sectorului bancar fiind concentrate în active lichide. E de menționat că, cea mai mare pondere în activele lichide revine depozitelor la BNM – 42,7%, fiind urmate de valorile mobiliare lichide – 24,4% și mijloacele interbancare nete – 21,8%. Pe parcursul semestrului I 2019 a crescut ponderea mijloacelor interbancare nete cu 4,2 p.p. Totodată, a descrescut ponderea valorilor mobiliare lichide cu 3,6 p.p., a depozitelor la BNM cu 0,6 p.p., ponderea numerarului fiind la același nivel cu cel de la sfârșitul anului precedent.

Principiul III al lichidității, care reprezintă raportul dintre lichiditatea efectivă ajustată și lichiditatea necesară pe fiecare bandă de scadență și nu trebuie să fie mai mic de 1 pe fiecare bandă de scadență, este respectat de toate băncile. 

Conform rapoartelor prezentate de bănci la situația din 30.06.2019, rata fondurilor proprii totale pe sectorul bancar a înregistrat valoarea de 26,5%, fiind practic la nivelul sfârșitului anului precedent. Limita reglementată este respectată de fiecare bancă și variază între 19,2% și 65,7%.

La situația din 30.06.2019, fondurile proprii totale au constituit 11,5 miliarde lei și au înregistrat o creștere de 4,8% (522,4 mil. lei) pe parcursul perioadei menționate. Creșterea fondurilor proprii a fost determinată în special de reflectarea de către bănci a profitului eligibil după desfășurarea adunării generale a acționarilor.

La 19.06.2019 au intrat în vigoare noile modificări la Regulamentul cu privire la expunerile ,,mari” și la Regulamentul privind tranzacțiile băncii cu persoanele sale afiliate, prin care a fost schimbat modul de calcul al expunerilor mari și al expunerilor față de persoanele afiliate, care prevede calcularea expunerilor luând în considerație efectul diminuării riscului de credit (micșorarea cu reducerile la aceste expuneri), precum și menținerea fondurilor proprii totale pentru excedentul stabilit prin regulament. Totodată, a fost modificată cerința privind includerea în calculul expunerilor mari a mijloacelor băneşti înregistrate în conturile ,,Nostro” și a plasărilor în băncile care deţin nivelul 3 de calitate a creditului. Astfel, începând cu 19.06.2019, plasările în băncile cu ratingul BBB-/Baa3 atribuit de către cel puţin una din agenţiile Standard&Poor’s, Moody’s şi Fitch-IBCA, sunt incluse în calculul expunerilor mari. În rezultatul modificărilor menționate, patru bănci depășesc limita prudențială a expunerii maxime faţă de un client sau faţă de un grup de clienţi aflaţi în legătură stabilită de BNM de 15% din capitalul eligibil.

Referitor la respectarea Regulamentului privind tranzacțiile băncii cu persoanele sale afiliate, o bancă depășește limita prudențială de 10% a raportului dintre valoarea expunerii maxime față de o persoană afiliată și/sau un grup de clienți aflați în legătură și capitalul eligibil, iar două bănci depășesc limita prudențială de 20% a raportului dintre indicatorul aferent sumei valorii agregate a expunerilor băncii față de persoanele afiliate și/sau grupuri de clienți aflați în legătură și capitalul eligibil.

Banca Națională monitorizează îndeaproape aceste depășiri și cooperează cu băncile pentru a asigura o bază normativă adecvată care să asigure o gestionare eficientă a riscurilor.

De asemenea, la două bănci raportul dintre indicatorul aferent sumei valorii agregate a expunerilor din credite faţă de clienţi sau grup de clienți aflați în legătură, care constituie după mărime primele zece expuneri din credite, și portofoliul total de credite este mai mare decât limita prudențială de 30% la sută. Având în vedere că băncile mențin cerința suplimentară de fonduri proprii pentru excedentul respectiv, depășirea limitei de 30% nu se consideră încălcare.

Dezvoltarea cadrului legislativ național și armonizarea acestuia cu legislația UE

În luna aprilie 2019, întru aplicarea prevederilor Legii nr.202/2017 privind activitatea băncilor, Banca Națională a Moldovei :

 • A aprobat Regulamentul cu privire la expunerile mari (HCE al BNM nr. 109/2019, în vigoare din 19.06.2019). Regulamentul stabilește cerințe privind calculul valorii expunerii, limitele maxime admisibile ale riscului de concentrare a expunerilor băncii față de un client sau un grup de clienți aflați în legătură, ale concentrărilor în portofoliul de expuneri, precum și cerințe aferente monitorizării, administrării și raportării expunerilor mari. Elementele noi ce fac parte din prezentul regulament sunt:
    - definirea capitalului pe care se bazează limitele;
    - metodele de calculare a valorilor expunerii;
    - determinarea expunerilor care sunt exceptate de la aplicarea limitelor stabilite prin proiect;
    - tratamentul tehnicilor de diminuare a riscului de credit la calcularea valorii expunerii.

Regulamentul stabilește obligativitatea băncii de a dispune de reglementări interne, inclusiv proceduri de control și administrare pentru identificarea clienților aflați în legătură, de proceduri administrative și contabile riguroase și de mecanisme adecvate de control intern care să îi permită să identifice, să administreze, să monitorizeze, să raporteze și să înregistreze toate expunerile mari față de un client sau față de un grup de clienți aflați în legătură.

Aprobarea Regulamentului contribuie la limitarea concentrării riscului de credit și, prin urmare, la minimizarea pierderilor maxime pe care o bancă ar putea să le suporte în cazul în care contrapartea sau grupul de clienți aflați în legătură ar putea întâmpina dificultăți la onorarea obligațiilor în calitate de debitor.

 • A modificat Regulamentul privind tranzacțiile băncii cu persoanele sale afiliate (aprobat prin HCA nr.240/2013). Modificările și ajustările propuse se axează, în special, pe următoarele aspecte:
    - determinarea valorii expunerilor față de persoanele afiliate similar celor prevăzute în  Regulamentul cu privire la expunerile mari;
    - aducerea în concordanță a termenilor în contextul Regulamentului cu privire la expuneri mari;
    - perfecționarea procesului de prezumare a anumitor persoane ca afiliate băncii;
    - reexaminarea caracteristicilor utilizate de Banca Națională pentru identificarea persoanelor care au relații sau efectuează tranzacții cu banca și/sau cu persoanele afiliate acesteia, ca urmare a practicii de supraveghere;
    - stabilirea cerințelor minime cu privire la politicile și procedurile interne ale băncilor aferente  gestionării riscurilor asociate tranzacțiilor cu persoane afiliate.
 • La 18 aprilie 2019, Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei (BNM) a aprobat modificări la Instrucțiunea cu privire la prezentarea de către bănci a rapoartelor COREP  în scopuri de supraveghere și la Regulamentul cu privire la poziția valutară deschisă.

Deciziile au fost luate cu  scopul de a  ajusta raportarea aferentă expunerilor mari și poziției valutare deschise, conform cerințelor stabilite în cadrul normativ și a celor mai bune practici de reglementare a piețelor financiar-bancare internaționale.

Acest fapt va contribui la raportarea uniformă și oportună de către bănci a informației cu privire la expunerile băncii față de un client sau un grup de clienți aflați în legătură, ceea ce va îmbunătăți supravegherea riscurilor de concentrare a băncii.

Banca Națională a Moldovei continuă elaborarea actelor normative întru executarea Legii nr.202/2017 privind activitatea băncilor.

Alinierea legislației bancare a Republicii Moldova la standardele internaționale prin perfecționarea mecanismelor cantitative și calitative de administrare a băncilor va contribui la promovarea unui sector bancar sigur și stabil, la creșterea transparenței, încrederii și atractivității sectorului bancar autohton pentru potențiali investitori și creditori ai băncilor, precum și pentru deponenți și clienți, la dezvoltarea noilor produse și servicii financiare.

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).