• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


 • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

  A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
31.01.2019

Situația financiară a sectorului bancar pentru anul 2018Banca Națională a Moldovei continuă promovarea reformelor implementate pentru dezvoltarea unui sector bancar stabil și transparent care să asigure baza pentru creșterea economiei naționale.

La situația din 31.12.2018 în Republica Moldova activau 11 bănci licențiate de Banca Națională a Moldovei.  În conformitate cu prioritățile în domeniul supravegherii bancare și angajamentele asumate față de partenerii de dezvoltare pentru întărirea unei structuri transparente a acționarilor, pe parcursul anului 2018 au fost efectuate modificări esențiale legate de procurarea de către câteva grupuri internaționale cu o reputație bună a cotelor în capitalul unor bănci. Drept urmare, mai mult de 70 la sută din activele bancare sunt gestionate de grupuri internaționale cu reputație solidă.

Astfel, modificări în structura de proprietate au survenit la următoarele bănci:

 • la B.C. ,,VICTORIABANK” S.A., Banca Transilvania din România a devenit acționar indirect și împreună cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) dețin 72.19 la sută din capitalul B.C. ,,VICTORIABANK” S.A.,
 • la B.C. ”EXIMBANK” S.A a devenit acționar unic Intesa Sanpaolo din Italia, banca devenind parte a Grupului Intesa Sanpaolo,
 • la BC „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A. a devenit acționar un consorţiu de investitori format din BERD, Invalda INVL şi Horizon Capital, urmare procurării pachetului unic de acţiuni în mărime de  41,09 la sută din capitalul băncii.

Anul 2018 a fost marcat de  intrarea în vigoare, la 1 ianuarie, a Legii privind activitatea băncilor, care a modernizat standardele de reglementare și supraveghere în sectorul bancar. Legea menționată a extins drepturile și atribuțiile Băncii Naționale a Moldovei (BNM) în procesul de evaluare şi supraveghere a băncilor. Concomitent, legea prevede îmbunătățirea  cadrului de guvernanță corporativă în bănci și obligativitatea acestora de a avea un capital adecvat în raport cu riscurile asumate și va permite armonizarea legislației bancare naționale cu standardele și principiile internaționale.

În contextul celor relatate, începând cu 30 iulie 2018, băncile au prezentat primele rapoarte COREP conform cerințelor BASEL III. Conform rapoartelor menționate, rata fondurilor proprii a fost în limitele prognozate de BNM și superioară minimului de 10% și amortizoarelor combinate. Astfel, noul cadru de raportare prevede calculul cerințelor față de fondurile proprii după o metodologie nouă, care reflectă nu numai impactul riscului de credit, dar și al riscului de piață și operațional. Concomitent, în scopul prevenirii și atenuării riscului macroprudențial sau a riscului sistemic, au fost stabilite cerințe adiționale cu privire la fondurile proprii pe care băncile trebuie să le dețină pentru constituirea amortizoarelor de capital.

Totodată, în 12 luni ale anului 2018, în sectorul bancar a continuat tendința de consolidare a fondurilor proprii (anterior CNT), în același timp fiind menținut un nivel înalt de lichiditate și profitabilitate. De asemenea, a continuat creșterea activelor și a depozitelor. Comparativ cu sfârșitul anului precedent, a fost înregistrată majorarea portofoliului de credite pe sectorul bancar. Astfel, începând cu martie 2018, sunt înregistrate creșteri lunare ale acestuia. Pe parcursul anului a descrescut ponderea creditelor neperformante în portofoliile de credite,  totuși, aceasta rămâne a fi înaltă.

 

Acțiunile Băncii Naționale a Moldovei referitor la cele mai mari trei bănci

Pe data de 22 august 2018, Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei (BNM) a ridicat regimul de supraveghere intensivă a BC „VICTORIABANK” S.A.

Decizia a fost luată după ce s-a constatat că banca asigură transparentizarea structurii acționariatului ca urmare a achiziționării a 72,19 la sută din capitalul social de VB Investment Holding B.V., societate deținută de Banca Transilvania din România în parteneriat cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD).

Totodată, BC „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A. continuă să se afle în supraveghere intensivă (din anul 2015), iar BC „Moldindconbank” S.A. – în regim de intervenție timpurie (din anul 2016).

La 31.12.2018, BC „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A. și BC „Moldindconbank” S.A. dețin împreună 48.3 la sută din totalul activelor sectorului bancar.

În scopul neadmiterii riscurilor excesive, activitatea băncilor aflate în supraveghere intensivă și sub regimul de intervenție timpurie este monitorizată zilnic de către Banca Națională. Respectiv, sunt examinate situațiile financiare ale acestor bănci, tranzacțiile, ordinele de zi ale ședințelor organelor de conducere etc.

Totodată, prin hotărârile Comitetului executiv al Băncii Naționale din 26 aprilie 2018, urmare modificărilor legislative, unele persoane au fost calificate ca fiind afiliate B.C. „MOLDOVA – AGROINDBANK” S.A., BC „VICTORIABANK” S.A și BC ,,Moldindconbank” S.A., fiind depășite limitele prudențiale aferente persoanelor afiliate. Băncile menționate au prezentat Băncii Naționale planurile privind conformarea limitelor prudențiale stabilite pentru expunerile față de persoanele afiliate și îmbunătățirea sistemelor de control intern privind identificarea și monitorizarea acestora, care au fost examinate și acceptate de BNM. Respectiv, băncile raportează trimestrial Băncii Naționale a Moldovei despre măsurile întreprinse. La situația din 31.12.2018, o bancă (BC „MOLDOVA – AGROINDBANK” S.A.) s-a conformat limitelor prudențiale aferente expunerilor față de persoanele afiliate.

 

BC „MOLDOVA – AGROINDBANK” S.A.

În 2016, urmare derulării procesului de monitorizare a transparenței acționarilor băncii, Banca Națională a Moldovei a constatat două grupuri de acționari ai BC „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A.  care au acționat concertat și au achiziționat o cotă substanțială în capitalul social al băncii în mărime de 43,1 la sută, fără permisiunile prealabile scrise ale Băncii Naționale. Deoarece acțiunile menționate nu au fost înstrăinate în termen de trei luni,  acestea au fost anulate, fiind emise de bancă acțiuni noi. După expunerea la vânzare, acestea nefiind vândute în termenul stabilit, termenul de vânzare a fost prelungit de câteva ori.

În  iunie 2018, Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei a acordat aprobarea preliminară unui consorțiu internațional de investitori (BERD, Invalda INVL, Horizon Capital) pentru achiziționarea pachetului de acțiuni în mărime de 41,09 la sută din capitalul social al băncii. Ulterior, în iulie 2018, a fost achiziționat pachetul menționat de acțiuni de către Agenția Proprietății Publice, urmând a fi expus la vânzare ca pachet unic în termen de trei luni pe piața reglementată, prin intermediul licitației cu strigare. Pe data de 2 octombrie 2018, la licitație a fost vândut pachetul unic de acțiuni noi emise ale BC „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A. unui consorțiu internațional de investitori (BERD, Invalda INVL, Horizon Capital), acesta deținând 41,09 la sută din capitalul băncii.

Totodată, pe 22 noiembrie 2018, la adunarea generală a acționarilor, a fost votată o nouă componență a consiliului băncii pe un termen de patru ani.  Seturile de documente ale noilor membri ai consiliului băncii au fost depuse la Banca Națională și în prezent se află în proces de examinare.

 

BC „Moldindconbank” S.A.

În octombrie 2016 a fost aplicat regimul de intervenție timpurie asupra BC „Moldindconbank” S.A., urmare constatării de către BNM a activității concertate a unui grup de persoane care a achiziționat și a deținut o cotă substanțială în capitalul social al băncii în mărime de 63,89 la sută, fără permisiunea prealabilă scrisă a BNM. Regimul de intervenție timpurie asupra BC „Moldindconbank” S.A. este menținut până în prezent.

Conform legislației, acțiunile menționate urmau a fi înstrăinate în termenele stabilite. Deoarece nu au fost vândute, în ianuarie 2018 acestea au fost anulate, fiind emise de către bancă acțiuni noi în mărime de 63,89 la sută din capitalul social al băncii, care au fost expuse spre vânzare pentru o perioadă de trei luni ca pachet unic la prețul inițial stabilit de către o companie de audit internațională. Termenul de vânzare a fost prelungit de câteva ori, ultima prelungire cu încă trei luni a fost adoptată prin decizia Comitetului executiv al Băncii Naționale din 18.01.2019. Conform Legii privind activitatea băncilor nr. 202 din 06.10.2017, Banca Națională poate dispune prelungirea termenului de trei luni de cel mult trei ori consecutiv.

Totodată, Banca Națională a decis înlocuirea administratorului temporar al BC „Moldindconbank" S.A., dl Aureliu Cincilei, prin desemnarea în calitate de administrator temporar al BC „Moldindconbank" S.A." a dlui Victor Cibotaru, actualul prim-vicepreședinte al băncii.

În ianuarie 2019 fost aprobată hotărârea Comitetului executiv al BNM privind acordarea permisiunii prealabile pentru achiziționarea de către un achizitor potențial din Bulgaria a cotei în capitalul BC „Moldindconbank" S.A. ce atinge și depășește nivelul de 50%.

Băncile menționate activează în regim normal și prestează toate serviciile, inclusiv cele legate de operațiunile cu depozitele, de creditare și decontări.

 

Acțiunile Băncii Naționale a Moldovei față de alte bănci

Urmare desfășurării procesului de transparentizare a acționariatului bancar, la 11.01.2019, Comitetul executiv al BNM a aprobat două decizii privind „Banca de Finanţe şi Comerţ” S.A. și BC „ENERGBANK” S.A.

Astfel, referitor la „Banca de Finanţe şi Comerţ” S.A., Banca Națională a constatat că un grup de acționari acționează concertat în raport cu banca. Aceștea au achiziționat și posedă o deținere calificată (cotă substanțială) în capitalul social al băncii, în mărime de 36,15 la sută, fără permisiunea prealabilă scrisă a Băncii Naționale,  astfel încălcându-se prevederile Legii privind activitatea băncilor. Ca rezultat, Banca Națională a suspendat exercițiul unor drepturi ale acestor acționari (drepturile de vot, de convocare și desfășurare a adunării generale a acționarilor, de a introduce chestiuni în ordinea de zi, de a propune candidați pentru membrii consiliului societății, ai organului executiv și de a primi dividende). Acționarii în cauză urmează să înstrăineze acțiunile sale în termenele prevăzute de legislație.

În privința BC „ENERGBANK” S.A., Banca Națională a constatat, de asemenea, activitatea concertată a unui grup de acționari cu deținere calificată în mărime  de 52,77 la sută în capitalul băncii, fără permisiunea prealabilă scrisă a BNM. Față de acest grup de acționari a fost luată decizia privind suspendarea exercițiului unor drepturi ale acestor acționari care, conform legislației, urmează să înstrăineze acțiunile deținute în capitalul social al BC „ENERGBANK” S.A.

Drept rezultat al evaluării efectuate de către Banca Națională, în cadrul ședinței din 11.01.2019, Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei a hotărât, de asemenea, aplicarea măsurilor în vederea suspendării exercitării unor drepturi aferente acțiunilor unui deținător direct de deținere calificată în mărime de 3,98% în capitalul social al B.C. „ENERGBANK” S.A., pentru nerespectarea de către acesta a cerințelor privind adecvarea și soliditatea financiară, prevăzute la art. 48 din Legea privind activitatea băncilor nr. 202 din  6.10.2017. Acționarul vizat urmează, în termen de trei luni de la data hotărârii, să înstrăineze acțiunile deținute în capitalul social al B.C. „ENERGBANK” S.A.

De asemenea, BNM a dispus în privința BC „ENERGBANK” S.A. aplicarea măsurilor de intervenție timpurie în conformitate cu Legea privind redresarea și rezoluția băncilor, luând în considerare mărimea pachetului de acțiuni ce depășește 50%. O parte din membrii executivului și cea a consiliului băncii, care va rămâne în funcție, este completată de administratori temporari desemnați de BNM în scopul unei guvernanțe prudente a activității băncii în perioada de soluționare a deficiențelor identificate în structura de proprietate a băncii.

Băncile menționate activează în regim normal și prestează toate serviciile, inclusiv cele legate de operațiunile cu depozitele, de creditare și decontări.

Anterior, au fost aplicate măsuri sancționatoare față de un deținător direct de deținere calificată în mărime de 1,81% în capitalul social al B.C. ”EuroCreditBank” S.A. și față de un deținător direct de deținere calificată în mărime de 4,92% în capitalul social al B.C. ”ENERGBANK” S.A. pentru nerespectarea de către aceștia a cerințelor privind adecvarea și soliditatea financiară stipulate la art. 48 din Legea privind activitatea băncilor nr. 202 din 6.10.2017. De asemenea, BNM a decis aplicarea amenzii față de doi acționari ai „Băncii de Finanțe si Comerț" S.A. în sumă totală de 179,5 mii lei în legătură cu neprezentarea informației solicitate de BNM în scopul evaluării calității acționariatului.

Urmare verificării tranzacțiilor cu persoanele afiliate în cadrul controalelor din oficiu la bănci, în baza noilor modificări legislative, în luna iulie 2018, Banca Națională a luat decizia de calificare a unor persoane ca fiind afiliate a patru bănci („Banca de Finanțe si Comerț" S.A., B.C. „COMERȚBANK” S.A., BC „EuroCreditBank” S.A., BC „ENERGBANK” S.A.) și a solicitat acestora planuri de acțiuni cu măsuri de îmbunătățire a procesului de identificare și monitorizare a persoanelor afiliate, iar în cazul a două bănci din cele patru, au fost solicitate planuri de conformare cu limitele prudențiale a expunerilor față de persoanele afiliate. La situația din 31.12.2018, băncile vizate s-au conformat limitelor prudențiale privind expunerile față de persoanele afiliate.

Totodată, urmare controalelor complexe, pe parcursul anului 2018, Banca Națională a Moldovei a decis aplicarea diferitelor sancțiuni față de „Banca de Finanțe si Comerț" S.A., B.C. „COMERȚBANK” S.A., față de unii membri ai organelor de conducere ale acestor bănci, precum și sancțiuni față de BC „EuroCreditBank” S.A. 

Concomitent, față de BC „MOBIASBANCĂ-Groupe Societe Generale” S.A. a fost emis avertisment în legătură cu depistarea unor deficiențe ce țin de nerespectarea unor cerințe ale legislației referitoare la asigurarea integrității unor date aferente tranzacțiilor efectuate, precum și a deficiențelor ce țin de sistemul de control intern al băncii și cadrul de administrare. Astfel, băncile urmează să înlăture toate neajunsurile depistate în cadrul controalelor pe teren.

 

Situația financiară a sectorului bancar și conformarea cu reglementările prudențiale

La 31.12.2018, situația din sectorul bancar, reflectată în baza rapoartelor prezentate de către băncile licențiate, a înregistrat următoarele tendințe:

 

Activele și obligațiunile

Activele totale au însumat 83,2 miliarde lei, majorându-se pe parcursul anului 2018 cu 4,6 la sută (3,7 miliarde lei).

La 31.12.2018, soldul portofoliului de credite brut a constituit 42,6 la sută din totalul activelor sau 35,5 miliarde lei, majorându-se pe parcursul perioadei analizate cu 5,9 la sută (2,0 miliarde lei). Totodată, s-a majorat volumul creditelor noi acordate în 12 luni ale anului 2018 față de aceeași perioadă a anului precedent cu 17,8 la sută.

De asemenea, începând cu luna martie 2018 s-a înregistrat o creștere lunară a portofoliului de credite. Cea mai mare creștere în anul 2018 a fost consemnată la creditele de consum și la creditele acordate pentru procurarea imobilului,  unul din factorii care au contribuit la aceasta majorare a fost diminuarea pe parcursul anului a ratei dobânzii. Banca Națională încurajează băncile să își concentreze mai mult eforturile pe finanțarea economiei reale. 

Investițiile în valori mobiliare (certificatele Băncii Naționale și valorile mobiliare de stat) au înregistrat o pondere de 15,3 la sută din totalul activelor, fiind cu 3,7 p.p. mai mică comparativ cu sfârșitul anului 2017.

Restul activelor, care constituie 42,1 la sută, sunt menținute de către bănci în conturile deschise la Banca Națională, în alte bănci, în numerar etc.

Pe parcursul perioadei de referință, ponderea creditelor neperformante (substandard, dubioase și compromise) în totalul creditelor a descrescut cu 5,8 p.p. comparativ cu finele anului 2017, constituind 12,5 la sută la 31.12.2018. Această pondere s-a diminuat practic la toate băncile, indicatorul menționat variind de la 4,9 la sută până la 31,2 la sută. Progresul atins în diminuarea ponderii creditelor neperformante în totalul creditelor se datorează măsurilor întreprinse de bănci în ceea ce privește elaborarea și implementarea strategiilor proprii de diminuare a volumului creditelor neperformante, printre care se regăsesc vânzarea gajului, colaborarea cu agențiile imobiliare specializate în vederea depistării unor potențiali cumpărători pentru bunurile gajate/ipotecate ș.a.

Totodată, a continuat tendința de creștere a soldului depozitelor. Conform rapoartelor prudenţiale, acestea s-au majorat cu 6,0 la sută în perioada de referință, constituind 63,5 miliarde lei (depozitele persoanelor fizice au constituit 65,7 la sută din totalul depozitelor, depozitele persoanelor juridice – 34,2 la sută și depozitele băncilor – 0,1 la sută). Cel mai mare impact asupra majorării soldului depozitelor a avut-o creșterea depozitelor persoanelor fizice cu 2,1 miliarde lei (5,2 la sută), iar soldul depozitelor persoanelor juridice s-a majorat cu 1,6 miliarde lei (7,9 la sută).

Din totalul depozitelor, 58,9 la sută a revenit depozitelor în lei, soldul acestora s-a majorat cu 3,1 miliarde lei (9.0 la sută), constituind 37,4 miliarde lei la 31.12.2018. Depozitele în valută au constituit 41,1 la sută din totalul depozitelor, soldul acestora a crescut pe parcursul anului 2018 cu 473,7 mil. lei (1,8 la sută), alcătuind 26,1 miliarde lei. Astfel, au fost atrase depozite în valută, echivalentul a 1,2 miliarde lei, totodată, fluctuația cursului valutar a alcătuit (-739,4) mil. lei.


Veniturile și rentabilitatea

La 31.12.2018, profitul pe sistemul bancar a însumat 1,6 miliarde lei, majorându-se cu 7,0 la sută (107,0 mil. lei) comparativ cu perioada similară a anului precedent.

Veniturile totale au constituit 6,9 miliarde lei, dintre care veniturile din dobânzi – 62,1 la sută (4,3 miliarde lei), iar veniturile neaferente dobânzilor – 37,9 la sută (2,6 miliarde lei). Concomitent, cheltuielile totale au constituit 5,3 miliarde lei, inclusiv cheltuielile cu dobânzile – 27,5 la sută din totalul cheltuielilor (1,5 miliarde lei), iar cheltuielile neaferente dobânzilor – 72,5 la sută din totalul cheltuielilor (3,8 miliarde lei).

Majorarea profitului este determinată de creșterea veniturilor neaferente dobânzii cu 2,7 la sută sau cu 69,9 mil. lei, ca urmare a sporirii veniturilor din onorarii și comisioane, din diferențele de curs ș.a. Ponderi semnificative în veniturile neaferente dobânzilor ocupă veniturile din onorarii și comisioane - 63,2 la sută, veniturile din diferența de curs valutar – 32,5 la sută (venituri din comercializarea valutei și din reevaluarea acesteia), alte venituri din exploatare – 4,2 la sută. 

Totodată, s-au micșorat cheltuielile neaferente dobânzilor cu 1,4 la sută sau cu 52,5 mil. lei ca urmare a diminuării deprecierii activelor datorită îmbunătățirii calității portofoliului de credite.

Cheltuielile cu dobânzile au descrescut cu 21,7 la sută sau 403,1 mil. lei, ca urmare a diminuării ratei medii a dobânzii la depozite. De asemenea, s-au micșorat veniturile din dobânzi cu 8,9 la sută sau 418,5 mil. lei, ca rezultat al descreșterii ratei medii a dobânzii la credite.

La 31.12.2018, rentabilitatea activelor şi rentabilitatea capitalului au constituit 2,1 la sută şi respectiv 11,6 la sută, fiind în creștere cu 0,2 p.p. fiecare comparativ cu sfârșitul anului precedent..

 

Conformarea cu cerințele prudențiale

Băncile continuă să mențină indicatorii lichidității la un nivel înalt. Astfel, valoarea indicatorului lichidităţii pe termen lung (principiul I al lichidităţii) a constituit 0,7 (limita ≤1), majorându-se cu 0,1 față de finele anului 2017. Lichiditatea curentă pe sector (principiul II al lichidităţii) s-a diminuat neesențial, constituind 54,6 la sută (limita ≥20%), mai mult de jumătate din activele sectorului bancar fiind concentrate în active lichide. E de menționat că, cea mai mare pondere în activele lichide revine depozitelor la BNM – 43,3 la sută, valorilor mobiliare lichide – 27,9 la sută și mijloacelor interbancare nete – 17,5 la sută. Pe parcursul anului 2018 a  crescut esențial ponderea depozitelor la BNM cu 7,2 la sută, ca urmare a necesității menținerii rezervelor obligatorii legate de majorarea mijloacelor atrase de bănci și de majorarea normei rezervelor obligatorii cu 2,5 p.p. și ponderea numerarului cu 2,1 p.p. Totodată, a descrescut ponderea valorilor mobiliare lichide cu 6,4 p.p. și ponderea mijloacelor interbancare nete cu 2,8 p.p.

Principiul III al lichidității, care reprezintă raportul dintre lichiditatea efectivă ajustată și lichiditatea necesară pe fiecare bandă de scadență, nu trebuie să fie mai mic de 1 pe fiecare bandă de scadență,  este respectat de toate băncile. 

La 30 iulie 2018 au intrat în vigoare noile reglementări conform cerințelor Basel III (prin prisma cadrului european CRD IV/CRR).  Noile reglementări au stabilit și mărimea amortizoarelor de capital care la necesitate vor atenua impactul crizelor sistemice asupra fondurilor proprii.

Astfel, conform rapoartelor prezentate de bănci la situația din 31.12.2018, rata fondurilor proprii totale pe sectorul bancar a înregistrat valoarea de 26,5 la sută. Totodată, suficiența capitalului ponderat la risc a alcătuit 31,3 la sută la 31.12.2017.  Tranziția la Basel III a avut un impact de 5 p.p., fiind în limitele calculului efectuat anterior de BNM. Limita reglementată este respectată de fiecare bancă și variază între 21,0 la sută și 62,2 la sută.

La situația din 31.12.2018, fondurile proprii totale au constituit 10,8 miliarde lei și au înregistrat o creștere de 2,3 la sută (239,9 mil. lei) pe parcursul perioadei menționate. Creșterea fondurilor proprii a fost determinată de includerea în calculul fondurilor proprii a profiturilor intermediare, obținute de bănci până la intrarea în vigoare a noilor reglementări. De asemenea, s-au micșorat ajustările fondurilor proprii de nivel 1 de bază datorate filtrelor prudențiale cu 473,6 mil. lei și au descrescut imobilizările necorporale nete cu 28,7 mil. lei. În anul 2018, Banca Națională a recomandat băncilor îndreptarea profiturilor sale la consolidarea capitalului, altfel, numai două bănci au achitat dividende în mărime totală de 354,9 mil. lei.

Referitor la Regulamentul privind expunerile mari, e de menționat că o bancă continuă să încalce limita prudențială stabilită de BNM de 15,0 la sută din capitalul normativ total, însă banca dispune de un plan de diminuare a expunerii, respectând termenele stabilite în plan.  

De asemenea, o bancă încalcă limita prudențială de 30,0 la sută a indicatorului Ponderea sumei celor mai mari zece datorii nete la credit în portofoliul total al creditelor și angajamentele condiționale incluse la cele mai mari zece datorii, în legătură cu diminuarea considerabilă a portofoliului de credite. Banca a prezentat Băncii Naționale strategia de diminuare treptată a indicatorului menționat.

 

Dezvoltarea cadrului legislativ național și armonizarea acestuia cu legislația UE

În perioada anului 2018, odată cu intrarea în vigoare a Legii nr.202/2017 privind activitatea băncilor, Banca Națională a Moldovei:

 • a aprobat opt regulamente (acte normative), care vizează cerințele de fonduri proprii și tratamentul riscurilor de credit, de piață, operațional și de decontare/livrare în contextul fondurilor proprii, precum și cerințele aferente amortizatoarelor de capital;
 • a aprobat Instrucțiunea cu privire la prezentarea de către bănci a rapoartelor COREP în scopuri de supraveghere, prin care se instituie cerințe uniforme în ceea ce privește raportarea în scop de supraveghere și se stabilește formatul și modul de raportare a informației aferente fondurilor proprii și expunerilor la risc;
 • a aprobat Regulamentul cu privire la auditul extern al băncilor, care determină cerințele aferente efectuării auditului extern al situațiilor financiare și în alte scopuri;
 • a modificat cadrul normativ aferent deținerii cotelor de participare în capitalul social al băncii,  în scopul perfecționării mecanismelor de acces pe piața financiar-bancară a persoanelor, inclusiv din statele care aplică cerințe de supraveghere și reglementare prudențială cel puțin echivalente cu cele aplicabile în Republica Moldova și care corespund cerințelor legale privind calitatea acționariatului bancar;
 • a ajustat procesul de examinare privind obținerea aprobării prealabile a Băncii Naționale a Moldovei pentru dobândirea sau majorarea deținerii calificate într-o bancă;
 • a aprobat Regulamentul cu privire la cerinţele faţă de membrii  organului de  conducere al  băncii, al  societăţii  financiare holding sau holding mixte, conducătorii sucursalei unei bănci din alt stat, persoanele care deţin funcţii-cheie şi faţă de lichidatorul băncii în proces de lichidare;
 • a aprobat Regulamentul privind cadrul de administrare a activității băncilor, care aduce în concordanță cerințele privind guvernanța internă și managementul riscurilor cu standardele UE. Totodată, acesta introduce un nou proces pentru bănci – procesul de evaluare a adecvării capitalului intern (ICAAP);
 • au fost introduse unele modificări în Regulamentul cu privire la calculul drepturilor de vot şi înregistrarea transferului dreptului de proprietate asupra acțiunilor băncilor și în Planul de conturi al evidenţei contabile în băncile licenţiate din Republica Moldova.

Cu referire la actele normative aferente fondurilor proprii și tratamentelor de riscuri, acestea au fost elaborate în contextul transpunerii Directivei 2013/36/UE și Regulamentului 575/2013, care pune în aplicare cadrul internațional de reglementare Basel III.

Banca Națională a Moldovei continuă elaborarea actelor normative, pentru implementarea prevederilor Legii nr.202/2017 privind activitatea băncilor.

Alinierea legislației bancare a Republicii Moldova la standardele internaționale prin perfecționarea mecanismelor cantitative și calitative de administrare a băncilor va contribui la promovarea unui sector bancar sigur și stabil, la creșterea transparenței, încrederii și atractivității sectorului bancar autohton pentru potențiali investitori și creditori ai băncilor, precum și pentru deponenți, la dezvoltarea noilor produse și servicii financiare.

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).