Opțiuni de accesibilitate

 • Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
28.08.2023

Situația financiară a sectorului bancar pentru semestrul I al anului 2023Situația financiară a sectorului bancar, conform datelor prezentate de către bănci, este caracterizată prin creșterea activelor, creditelor, fondurilor proprii, ratei fondurilor proprii, depozitelor persoanelor fizice, depozitelor persoanelor juridice. Profitul aferent exercițiului în comparație cu perioada similară a anului precedent s-a majorat, preponderent, ca urmare a creșterii veniturilor din dobânzi și a veniturilor din onorarii și comisioane. Veniturile din dobânzi s-au majorat, în principal, din veniturile obținute din investițiile în titluri de datorii (VMS, CBN). De asemenea, s-au majorat veniturile obținute din activitatea de creditare și veniturile din mijloacele plasate la BNM (rezerve obligatorii).

Totodată, a fost înregistrată majorarea în valoarea absolută a creditelor expirate, a creditelor neperformante, respectiv, s-au înrăutățit nesemnificativ indicatorii calității portofoliului de credite.

La situația din 30.06.2023, în Republica Moldova activau 11 bănci licențiate de Banca Națională a Moldovei.

 

Situația financiară a sectorului bancar și conformarea cu reglementările prudențiale

La 30.06.2023, situația din sectorul bancar, reflectată în baza rapoartelor prezentate de către bănci, a înregistrat următoarele tendințe:


Activele și obligațiunile

Activele totale au constituit 144,6 miliarde lei, majorându-se pe parcursul semestrului I al anului 2023 cu 10,1% (13,2 miliarde lei).

În structura activelor, ponderea cea mai mare a revenit articolului din bilanț „Credite și avansuri la cost amortizat”, care a constituit 41,4% (59,8 miliarde lei), fiind în descreștere cu 3,3 puncte procentuale (p.p.) față de finele anului precedent.

Ponderea mijloacelor plasate la BNM a constituit 27,6% (39,8 miliarde lei), fiind în descreștere cu 0,6 p.p., iar ponderea investițiilor băncilor în valorile mobiliare de stat și în certificatele Băncii Naționale a reprezentat 19,4% (28,0 miliarde lei), fiind în creștere cu 4,2 p.p. Restul activelor, care constituie 11,7% (16,9 miliarde lei), sunt menținute de către bănci în alte bănci, în numerar, imobilizări corporale, imobilizări necorporale etc. Ponderea acestora s-a micșorat cu 0,2 p.p. comparativ cu sfârșitul anului 2022.

Soldul brut (prudențial) al creditelor a constituit 42,9% din totalul activelor sau 62,0 miliarde lei, majorându-se pe parcursul perioadei analizate cu 0,6% (360,4 milioane lei).

Cea mai mare creștere a fost înregistrată la creditele acordate agriculturii - cu 341,6 mil. lei (7,7%) până la 4,8 miliarde lei, la creditele acordate persoanelor fizice care practică activitate - cu 237,3 mil. lei (14,5%) până la 1,9 miliarde lei, la creditele acordate mediului financiar nebancar - cu 217,0 mil. lei (8,8%) până la 2,7 miliarde lei, la creditele de consum - cu 198,0 mil. lei (2,0%) până la 10,2 miliarde lei, la creditele acordate în domeniul prestării serviciilor - cu 167,3 mil. lei (7,3%) până la 2,5 miliarde lei.

Totodată, cea mai mare descreștere a fost înregistrată la creditele acordate comerțului - cu 357,0 mil. lei (2,6%) până la 13,5 miliarde lei, la creditele acordate industriei alimentare – cu 244,0 mil. lei (5,5%) până la 4,2 miliarde lei, la creditele acordate industriei energetice – cu 174,1 mil. lei (18,8%) până la 0,8 miliarde lei.

Pe parcursul perioadei de referință, ponderea creditelor neperformante (substandard, dubioase și compromise) în totalul creditelor s-a majorat cu 0,7 p.p., constituind 7,1% la 30.06.2023, indicatorul menționat variind de la 0,1% până la 8,9%, în funcție de bancă.

Totodată, creditele neperformante în valoare absolută s-au majorat cu 11,1% (438,9 milioane lei) până la 4,4 miliarde lei.

De asemenea, în perioada analizată s-au majorat creditele expirate cu 12,2% (245,1 milioane lei) până la 2,3 miliarde lei. Ponderea creditelor expirate în totalul creditelor a constituit 3,6%, majorându-se cu 0,3 p.p. în comparație cu 31.12.2022, variind de la 0,1% până la 6,7%, în funcție de bancă.

Totodată, în perioada de referință s-a înregistrat majorarea soldului total al depozitelor, cu 11,6 miliarde lei sau cu 12,2%, constituind 106,6 miliarde lei (depozitele persoanelor fizice au constituit 60,0% din totalul depozitelor, depozitele persoanelor juridice – 39,7% și depozitele băncilor - 0,3%), urmare creșterii soldului depozitelor persoanelor juridice cu 7,1 miliarde lei (20,2%) până la 42,3 miliarde lei și al depozitelor persoanelor fizice cu 4,9 miliarde lei (8,3%) până la 63,9 miliarde lei. Concomitent, a descrescut soldul depozitelor băncilor cu 428,3 milioane lei (55,8%) până la 338,7 milioane lei.

În totalul depozitelor, 64,1% au revenit depozitelor în lei, soldul majorându-se cu 11,3 miliarde lei (19,8%) comparativ cu sfârșitul anului precedent și a constituit 68,3 miliarde lei la 30.06.2023. Depozitele în valută au constituit 35,9% din totalul depozitelor, soldul acestora s-a majorat pe parcursul perioadei de referință cu 0,3 miliarde lei (0,8%), alcătuind 38,2 miliarde lei (atragerea depozitelor în valută - echivalentul a 1,3 miliarde lei, reevaluarea negativă a depozitelor în valută – (-1 054,1) milioane lei).

 


Veniturile și rentabilitatea

La 30.06.2023, profitul în sistemul bancar a însumat 2,6 miliarde lei, majorându-se cu 57,9% (939,2 milioane lei) comparativ cu perioada similară a anului precedent.

Majorarea profitului a fost determinată de sporirea veniturilor din dobânzi cu 2,8 miliarde lei (75,7%) și a veniturilor din onorarii și comisioane cu 182,0 milioane lei (13,2%). Concomitent, s-au majorat cheltuielile cu dobânzi cu 1,7 miliarde lei (195,6%) și cheltuielile neaferente dobânzilor (cheltuielile privind onorarii și comisioane, cheltuielile administrative, provizioanele, deprecierea activelor financiare și nefinanciare, etc.) cu 326,0 milioane lei (9,3%).

Veniturile totale au constituit 8,9 miliarde lei, majorându-se comparativ cu perioada similară a anului precedent cu 2,9 miliarde lei (48,9%), dintre care veniturile din dobânzi au constituit 6,6 miliarde lei (73,6% din venituri totale), iar veniturile neaferente dobânzilor – 2,4 miliarde lei (26,4% din venituri totale).

Concomitent, cheltuielile totale au constituit 6,4 miliarde lei, majorându-se comparativ cu perioada similară a anului precedent cu 2,0 miliarde lei (45,6%), dintre care cheltuielile cu dobânzile au constituit 2,5 miliarde lei (39,6% din cheltuielile totale), iar cheltuielile neaferente dobânzilor – 3,8 miliarde lei (60,4% din cheltuielile totale).

La 30.06.2023, rentabilitatea activelor a constituit 3,6%, fiind în creștere cu 0,7 p.p. comparativ cu finele anului precedent, iar rentabilitatea capitalului a constituit 20,7%, fiind în creștere cu 3,7 p.p. comparativ cu finele anului precedent.
 


Conformarea cu cerințele prudențiale

Pe parcursul semestrului I al anului 2023, băncile au continuat să mențină indicatorii lichidității la un nivel înalt, peste limitele reglementate.

Astfel, valoarea indicatorului lichidității pe termen lung (principiul I al lichidității) a constituit 0,64 (limita ≤1), variind de la 0,31 până la 0,76, în funcție de bancă, micșorându-se cu 0,04 în comparație cu finele anului 2022.

Principiul III al lichidității, care reprezintă raportul dintre lichiditatea efectivă ajustată și lichiditatea necesară pe fiecare bandă de scadență și care nu trebuie să fie mai mic de 1 pe fiecare bandă de scadență, de asemenea, a fost respectat de către toate băncile, variind de la 1,43 pe banda de scadență până la o lună inclusiv până la 106,33 pe banda de scadență între o lună și 3 luni inclusiv.

Indicatorul privind acoperirea necesarului de lichiditate pe sector a constituit 277,5% (limita ≥ 100% - începând cu 1 ianuarie 2023), variind de la 199,2% până la 628,1%, fiind în majorare față de finele anului 2022 cu 5,7 p.p.

Conform rapoartelor prezentate de bănci la situația din 30.06.2023, rata fondurilor proprii totale pe sectorul bancar a înregistrat valoarea de 31,7%, fiind în majorare cu 2,6 p.p. față de finele anului precedent, variind între 23,7% și 65,7%. Toate băncile au respectat indicatorul „Rata fondurilor proprii totale” (≥10%).

De asemenea, toate băncile au respectat cerința indicatorului „Rata fondurilor proprii totale”, luând în considerare amortizoarele de capital.

La situația din 30.06.2023, fondurile proprii totale au constituit 20,6 miliarde lei și au înregistrat o creștere de 12,0% (2,2 miliarde lei). Creșterea fondurilor proprii a fost determinată de reflectarea de către unele bănci a profiturilor eligibile după desfășurarea adunărilor generale ale acționarilor și de micșorarea la unele bănci a diferenței pozitive dintre reducerile pentru pierderi la active și angajamente condiționale și mărimea reducerilor pentru pierderi din deprecierea activelor și a provizioanelor pentru pierderi.

La situația din 30.06.2023, băncile au respectat indicatorii prudențiali cu privire la expunerile mari și expunerile față de persoanele lor afiliate, cu excepția unei bănci, la care a fost înregistrată depășirea limitei de 30% a sumei valorii agregate a expunerilor din credite față de clienți sau un grup de clienți aflați în legătură, care constituie după mărime primele zece expuneri din credite în portofoliul total al creditelor, constituind 43,4%. În conformitate cu capitolul IV pct. 26 din Regulamentul cu privire la expunerile mari nr.109 din 5 aprilie 2019, depășirea limitei indicatorului menționat nu se consideră încălcare în cazul în care banca menține o cerință suplimentară de fonduri proprii privind excedentul respectiv, iar banca întrunește aceste cerințe.

De asemenea, toate băncile au respectat limita poziției dominante pe piața bancară, cu excepția unei bănci, la care a fost înregistrată depășirea limitei de 35% a acestui indicator după mărimea depozitelor persoanelor fizice, care a constituit 35,1%.

Dezvoltarea cadrului legislativ național și armonizarea acestuia cu legislația UE

Pe parcursul trimestrului II 2023, întru aplicarea prevederilor Legii nr. 202/2017 privind activitatea băncilor, prin Hotărârea Comitetului executiv al BNM nr.125/2023, Banca Națională a Moldovei a operat modificări la Regulamentul nr.292/2018 cu privire la cerințele față de membrii organului de conducere al băncii, al societății financiare holding sau holding mixte, conducătorii sucursalei unei bănci din alt stat, persoanele care dețin funcții-cheie și față de lichidatorul băncii în proces de lichidare, care înglobează prevederi cu referire la obligativitatea intervievării de către Banca Națională a Moldovei a persoanelor înaintate în funcțiile de conducător al  sucursalei băncii din alt stat, contabil-șef, director financiar al băncii/sucursalei băncii din alt stat, precum și de conducător al funcției de control a băncii.

Totodată, Banca Națională continuă activitățile aferente elaborării și înaintării proiectelor actualizate ale actelor normative secundare întru aplicarea Legii nr.202/2017.

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).