Opțiuni de accesibilitate

 • Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
20.07.2009

Situaţia financiară a sistemului bancar în semestrul I al anului 2009Pe parcursul semestrului I al anului 2009 sistemul bancar din Republica Moldova a consemnat în anumite cazuri diminuarea indicatorilor financiari, care, în condiţiile actualei crize financiare mondiale, semnifică restrângerea activităţii bancare autohtone sub aspect extensiv, dar nu şi unul intensiv. Este, în principal, o reflectare a reducerii ca volum a activităţii agenţilor economici din ţară, însă nivelul indicatorilor notificaţi în prezent fiind unul suficient pentru o dezvoltare stabilă a sistemului bancar din Republica Moldova.

Astfel, la situaţia din 30.06.2009, indicatorul ce reflectă capacitatea de acoperire a eventualelor pierderi financiare ale băncilor - capitalul de gradul I - s-a diminuat cu 2.3 la sută până la 6460.4 mil. lei. În cazul fiecărei bănci în parte, însă, acesta depăşeşte volumul minim stabilit de către Banca Naţională. Micşorarea capitalului respectiv a fost condiţionată de retragerea licenţei BC „Investprivatbank” şi de majorarea activelor nemateriale, care se scad din capitalul de gr.1 la calcularea acestuia.

Cota investiţiilor străine în capitalul băncilor a constituit 75 la sută, majorându-se cu 0.9 p.p. comparativ cu începutul anului. Media suficienţei capitalului ponderat la risc pe sistem continuă să fie situată la un nivel înalt – 32.8 la sută (nivelul minim necesar fiind de 12 %), în creştere cu 0.7 la sută faţă de începutul anului şi reflectă existenţa la bănci a unui potenţial de efectuare a operaţiunilor riscante, fără a se afecta capitalul.

Activele totale pe sistem s-au micşorat cu 6.4 la sută până la 36586.8 mil. lei în prima jumătate a anului, fapt condiţionat de descreşterea obligaţiunilor şi a capitalului acţionar. În structura activelor au descrescut portofoliul de credite net cu 11.1 la sută până la 20909.6 mil. lei, mijloacele datorate de BNM – cu 16.2 la sută până la 4903.3 mil. lei, valorile mobiliare net – cu 14.9 la sută până la 2094.9 mil. lei şi numerarul – cu 2 la sută până la 1835.3 mil. lei. Ponderea creditelor nete în total active a constituit 57.2 la sută sau cu 3 p.p. mai mică în raport cu începutul anului. Ponderea cea mai mare în totalul portofoliului de credite la 30.06.2009 au deţinut-o creditele acordate industriei şi comerţului – 50.2 la sută, urmate de creditele pentru agricultură şi industria alimentară – 15 la sută, apoi de cele pentru imobil, construcţii şi dezvoltare – 12.8 la sută şi creditele de consum – 11.3 la sută.

La situaţia din 30.06.2009 soldul creditelor de consum, acordate în mărime de până la 700 mii lei, s-a micşorat comparativ cu 31.12.2008 cu 19.1 la sută până la 2072.2 mil. lei. Soldul creditelor acordate întreprinderilor de comerţ la aceeaşi dată a alcătuit 7079 mil. lei sau cu 0.4 la sută mai mult faţă de 31.12.2008. Respectiv soldul creditelor acordate întreprinderilor mici şi mijlocii a constituit 7260.8 mil. lei sau cu 19.9 la sută mai puţin faţă de începutul anului.

Pentru semestrul I al anului 2009 venitul net pe sistemul bancar a constituit 88.7 mil. lei, rentabilitatea activelor constituind 0.5 la sută sau cu 2.9 p.p. mai puţin faţă de începutul anului, iar rentabilitatea capitalului acţionar – 2.6 la sută sau respectiv cu 16.5 p.p. mai puţin.

Lichiditatea pe termen lung pe sistemul bancar (active cu termen mai mare de doi ani/ resurse financiare cu termen potenţial de retragere mai mare de doi ani ≤ 1) a înregistrat un coeficient de 0.6. Lichiditatea curentă pe sistem (active lichide, exprimate prin numerar, depozite la BNM, valori mobiliare de stat, credite interbancare nete cu termenul de până la o lună / total active × 100% ≥ 20 la sută) a alcătuit 31.5 la sută. Indicatorii lichidităţii relevă existenţa surselor adecvate de finanţare pentru acoperirea necesităţilor anticipate sau potenţiale atât pe termen scurt, cât şi pe termen lung.

Obligaţiunile băncilor la situaţia din 30.06.2009 au alcătuit 29749.7 mil. lei sau cu 7.3 la sută mai puţin faţă de începutul anului. În special, depozitele s-au diminuat cu 11.1 la sută până la 24182.9 mil. lei, în principal, din cauza excluderii depozitelor BC "Investprivatbank" S.A. în sumă de 876.5 mil. lei, de la care a fost retrasă licenţa.

Statistica

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).