Opțiuni de accesibilitate

  • Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
    Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

  • Anca Dragu, guvernator

    Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
    Telefon: +373 22 822 606.

  • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

    A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
    Telefon: +373 22 822 606.


  • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

    A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
    Telefon: +373 22 822 607.


  • Constantin Șchendra, viceguvernator

    A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
    Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
20.07.2014

Situaţia financiară a sectorului bancar în semestrul I, 2014Pe parcursul semestrului I al anului 2014, sectorul bancar din Republica Moldova a consemnat următoarele tendinţe:

La situaţia din 30.06.2014, capitalul de gradul I a marcat o creştere de 2.7 la sută pînă la 8140.4 mil. lei. Această evoluţie a fost determinată, în mare măsură, de obţinerea profitului pe sector în prima jumătate a anului şi emisiunile de acţiuni la 3 bănci. Capitalul de gradul I înregistrat reflectă un nivel de consolidare a băncilor licenţiate ce permite acoperirea eventualelor pierderi, fără prejudicierea siguranţei financiare. La 30.06.2014, toate băncile, cu excepţia uneia, dispuneau de un capital de gradul I corespunzător capitalului minim necesar (norma ≥ 200 mil. lei).

Cota investiţiilor străine în capitalul băncilor licenţiate la 30.06.2014 a constituit 76.4 la sută, fiind cu 4.2 p.p. mai mare comparativ cu finele anului 2013. Dinamica s-a datorat majorării investiţiilor acţionarilor nerezidenţi în capitalul social cu 15.2 la sută şi micşorării investiţiilor acţionarilor autohtoni cu 7.4 la sută. 

Media suficienţei capitalului ponderat la risc pe sector, deşi în scădere cu 3.1 p.p., se menţine în continuare la un nivel înalt - 19.9 la sută (normativul ≥ 16 la sută). La 30.06.2014, toate băncile, cu excepţia uneia, respectă indicatorul menționat.

La situaţia din 30.06.2014, activele au totalizat 79991.1 mil. lei sau cu 5.0 la sută mai mult faţă de finele anului 2013 şi indică o tendinţă persistentă de extindere a activităţii bancare. În structura activelor pe parcursul semestrului I al anului 2014 s-au majorat (în ordine crescătoare): imobilizările corporale – cu  0.8 la sută pînă la 1,973.8 mil. lei, imobilizările necorporale – cu 2.7 la sută pînă la 271.8 mil. lei, împrumuturile şi creanţele - cu 7.9 la sută pînă la 47167.2 mil. lei,  investiţiile păstrate pînă la scadenţă – cu 10.6 la sută pînă la 4220.9 mil. lei, alte active - cu 26.3 la sută pînă la 900.6 mil. lei,  activele financiare deţinute pentru tranzacţionare – cu 32.4 la sută pînă la 229.7 mil. lei,  creanţele privind impozitele – cu 32.6 la sută pînă la 99.2 mil. lei.

Concomitent, s-au micşorat: numerarul şi echivalentele de numerar - cu 1.1 la sută pînă la 24,082.1 mil. lei, activele imobilizate şi grupurile destinate cedării, clasificate drept deţinute pentru vînzare - cu 6.6 la sută pînă la 583.1 mil. lei, activele financiare disponibile pentru vînzare – cu 6.6 la sută pînă la 462.8 mil. lei.

La situaţia din 30.06.2014 soldul creditelor, conform rapoartelor prudenţiale, redă o evoluție pozitivă și a însumat 45113.0 mil. lei sau cu 7.0 la sută mai mult față de începutul anului, inclusiv 3 la sută din contul creșterii ratei de schimb al leului moldovenesc față de dolarul SUA. Creditele neperformante în valoare absolută  au constituit la această dată 5384.9 mil. lei sau cu 10.4 la sută mai mult  faţă de începutul anului. Ponderea creditelor neperformante nete în capitalul normativ total s-a majorat cu 0.7 p.p pînă la 17.3 la sută la 30.06.2014 şi exprimă sporirea riscurilor pierderilor de capital.

Volumul total al creditelor3 noi acordate în semestrul I, 2014 s-a situat pe un trend de creştere cu 10.6 la sută faţă de perioada similară a anului precedent şi a totalizat 14793.87 mil. lei. Respectiv, volumul total al depozitelor noi atrase la termen a constituit 18648.7 mil. lei ceea ce este mai mult cu 16 la sută față de perioada precedentă.

Suma celor mai mari zece datorii nete la credite, un indicator important în determinarea stabilităţii financiare a băncilor, a înregistrat 20.9 la sută din creditele nete pe sector (limita maximă - 30 la sută din totalul creditelor nete).

La situaţia din 30.06.2014, profitul băncilor licenţiate a fost de 491.4 mil. lei, inclusiv în luna iunie 2014 – 38.4 mil. lei. Comparativ cu perioada similară a anului precedent acesta s-a majorat cu 1.7 la sută din contul majorării veniturilor din dobînzi cu 23.8 la sută și a veniturilor neaferente dobînzilor cu  22.7 la sută.

Rentabilitatea activelor şi rentabilitatea capitalului la 30.06.2014 au reprezentat respectiv 1.3 la sută şi 8.2 la sută, fiind în descreştere comparativ cu 31.12.2013 cu 0.3 p.p. şi 1.2 p.p. respectiv.

Valoarea indicatorului lichidităţii pe termen lung pe sector (principiul I al lichidității(active cu termenul de rambursare mai mare de doi ani/resurse financiare cu termenul potenţial de retragere mai mare de doi ani) ≤ 1) a constituit 0.7. Lichiditatea curentă pe sector (principiul II al lichidității(active lichide, exprimate în numerar, depozite la BNM, valori mobiliare lichide, credite interbancare nete cu termenul de pînă la o lună / total active × 100%) ≥ 20  la  sută) a  înregistrat 34.3 la sută. Valorile respective ale indicatorilor lichidităţii relevă existenţa surselor adecvate pentru susţinerea plăţilor aferente obligaţiunilor şi determină soliditatea băncilor în cazul eventualelor şocuri externe. 

Soldul depozitelor, conform rapoartelor prudenţiale la 30.06.2014, a sporit în prima jumătate de an cu 7.2 la sută pînă la 55631.9 mil. lei. În special, depozitele persoanelor fizice s-au majorat cu 6.9 la sută pînă la 33507.8 mil. lei şi reflectă credibilitatea sectorului bancar.

Pe parcursul trimestrului curent, Banca Națională a procedat la o desfășurare a informației publicate pe pagina sa web oficială referitor la activitatea economico-financiară a fiecărei bănci în parte și a sectorului bancar per ansamblu. Astfel, informația respectivă este pusă la dispoziția persoanelor fizice și juridice, precum și a organismelor internaționale, cu o actualizare începînd cu data de 31.12.2013.

Statistica

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).