• Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
26.07.2016

Situaţia financiară a sectorului bancar în semestrul I, 2016Pe parcursul semestrului I, sectorul bancar a înregistrat o majorare a creditelor neperformante, însă nivelul înalt al capitalului a permis băncilor să absoarbă pierderile generate de această creștere. Totodată, se menține tendința de diminuare a activității de creditare, iar sectorul bancar rămîne dependent de circumstanțele mediului intern și extern.

La 30.06.2016, în Republica Moldova funcţionau 11 bănci licenţiate de Banca Naţională a Moldovei (BNM), inclusiv 4 sucursale ale băncilor şi grupurilor străine.

Ca urmare a constatării unor indici ce țin de structura netransparentă a acționarilor și angajarea în operațiuni de creditare cu risc sporit, Banca Națională a Moldovei,   în conformitate cu prevederile Legii instituțiilor financiare,  a instituit la 11.06.2015 procedura de supraveghere specială asupra 3 bănci, BC „MOLDOVA - AGROINDBANK” S.A., BC „Moldindconbank” S.A. și B.C. „VICTORIABANK” S.A., ce dețin în total 65.6 la sută din activele sectorului bancar.

BNM a prescris băncilor vizate efectuarea unui studiu de diagnostic de către o companie de audit specializată în acest sens. Urmare rezultatelor studiilor de diagnostic, Banca Naţională a Moldovei a adoptat decizii privind măsurile de remediere cu privire la activitatea BC „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A. și B.C. „VICTORIABANK” S.A., cerînd înlăturarea tuturor neajunsurilor identificate.  Planul de remediere cu privire la BC „Moldindconbank” S.A. urmează să fie elaborat în luna august 2016. BNM continuă să monitorizeze îndeaproape tendințele înregistrate în cadrul supravegherii speciale, care va fi menținută în continuare.

În perioada de referință,  situația din sectorul bancar reflectată în baza rapoartelor remise de către băncile licențiate, conform legislației în vigoare, a înregistrat următoarele tendințe:

Cota investițiilor străine în capitalul băncilor la 30.06.2016 s-a menținut  practic la același nivel de la finele anului precedent (82.8 la sută). Astfel, Banca Națională a Moldovei își va orienta toate eforturile spre examinarea, monitorizarea și întreprinderea măsurilor necesare în vederea asigurării transparenței acționarilor și  respectării de către acționari a exigențelor de calitate prevăzute în legislația în vigoare. În acest scop, în cadrul BNM a fost instituită o secție responsabilă de  monitorizarea continuă a transparenței acționarilor.

În acest context, pe parcursul semestrului I al anului 2016, Banca Națională a Moldove a constatat că un grup de acționari ai BC „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A. acționează concertat și au achiziționat o cotă substanțială în capitalul social al băncii, fără a dispune de permisiunea prealabilă scrisă a BNM. În conformitate cu prevederile art.15, alin. (2) din Legea instituțiilor financiare, drepturile aferente acțiunilor deținute de către acționarii respectivi au fost suspendate. Banca Naţională a Moldovei a informat acționarii despre incidența prevederilor Legii și obligația acestora de a înstrăina, în termen de 3 luni de la data constatării acțiunii concertate, acțiunile aferente cotei substanțiale achiziționate cu încălcarea prevederilor legislației în vigoare. Acționarii a căror activitate  a fost constatată concertată  nu au înstrăinat acțiunile în termenul stabilit. Astfel, organul executiv al BC „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A. a anulat acțiunile respective și a emis altele noi, care vor fi expuse la vînzare la Bursa de Valori a Moldovei pe data de 28 septembrie 2016.

Banca Naţională a Moldovei a aplicat o sancțiune în formă de amendă pentru  5 acționari cu cotă substanțială ai BC ”EuroCreditBank” S.A. pentru neprezentarea de către aceștia a informațiilor/documentelor necesare evaluării calității acționarilor și a respectării exigențelor prevăzute de actele normative/lege în vigoare, ceea ce creează impedimente Băncii Naționale în vederea identificării beneficiarilor efectivi ai deținătorilor de cote substanțiale în bancă.

Totodată, în vederea restabilirii guvernanței corporative și completării Consiliului de Administrație al B.C. „VICTORIABANK” S.A., BNM a solicitat organizarea adunării generale extraordinare  a acționarilor și urgentarea depunerii dosarelor candidaților noi numiți.

Pe parcursul perioadei de referință , activele totale au constituit 70,578.6 mil. lei,  majorîndu-se comparativ cu finele anului precedent cu 2.6 la sută (1,788.4 mil. lei).

Portofoliul de credite brut a constituit la 30.06.2016 doar 52.8 la sută în totalul activelor sau 37,236.3 mil. lei,  micșorîndu-se pe parcursul semestrului I al anului 2016 cu 2.5 la sută. De asemenea, s-a redus  și volumul total al creditelor noi acordate  cu 15.0 la sută, faţă de perioada similară a anului precedent, pînă la 10,897.0 mil. lei.

Această micșorare este cauzată de situația economică din țară, de lipsa cererii la credite, precum și de rata medie a dobînzii înaltă la credite. Factorii sus- nominalizați au condus la redirecționarea investițiilor băncilor. Astfel, în perioada analizată  s-au majorat preponderent investițiile în valori mobiliare (certificatele Băncii Naționale și valorile mobiliare de stat cu scadență mai mare de 35 zile) cu 28.1 la sută, constituind 12.8 la sută din totalul activelor.

Pe parcursul semestrului I 2016, ponderea creditelor neperformante (substandard, dubioase și compromise) în totalul creditelor a crescut cu 6.2 p.p. față de finele anului precedent,  constituind pe sistem 16.1 la sută la 30.06.2016.. Cele mai mari dinamici ascendente a creditelor neperformante au fost înregistrate de băncile aflate sub supraveghere specială, inclusiv ca urmare a cerințelor emise de către Banca Națională a Moldovei privind reclasificarea creditelor, pornind de la  abordarea prudențială aplicată de BNM. De menționat că majoritatea creditelor reclasificate au fost acordate anterior instituirii de către BNM a supravegherii speciale.

Concomitent, ponderea creditelor neperformante nete în capitalul normativ total s-a majorat cu 11.8 p.p. și a înregistrat 26.8 la sută la 30.06.2016. Nivelul înalt al indicatorului suficienței capitalului ponderat la risc a permis băncilor absorbirea pierderilor legate de înrăutățirea calității creditelor. Astfel, media suficienţei capitalului ponderat la risc a constituit 27.0 la sută, în creștere cu 0.7 p.p. comparativ cu finele anului precedent, indicator   respectat de  toate băncile (limita pentru fiecare bancă ≥16 la sută), variind între 20.0 la sută și 145.7 la sută.

Capitalul de gradul I a constituit 8,700.0 mil. lei și pe parcursul semestrului I al anului 2016 a înregistrat o descreștere de 3.4 la sută (308.2 mil. lei). Descreșterea capitalului de gradul I a fost cauzată în principal de reclasificarea creditelor (majorarea mărimii calculate dar nerezervate a reducerilor pentru pierderi la active şi angajamente condiționale cu 48.9 la sută (848.6 mil. lei)). De asemenea,  a fost înregistrată micșorarea capitalului cu 50.0 mil. lei, ca urmare a achiziționării de către o bancă (“FinComBank” S.A.) a acțiunilor sale. Concomitent, profitul nedistribuit și rezervele formate din profit s-au majorat cu 584.2 mil. lei (8.7 la sută), astfel redirecționînd profitul spre fortificarea capitalului.

La 30.06.2016, profitul aferent exercițiului a însumat 865.4 mil. lei. Comparativ cu perioada similară a anului precedent, profitul s-a majorat cu 13.3 la sută în cea mai mare parte din contul majorării veniturilor din dobînzi cu 40.9 la sută. Concomitent, veniturile neaferente dobînzilor s-au micșorat cu 18.0 la sută.

Rentabilitatea activelor şi rentabilitatea capitalului la 30.06.2016 au constituit 2.4 la sută şi respectiv 14.4 la sută (în creştere cu 0.7 şi 4.2 p.p. respectiv).

Respectarea de către bănci a indicatorilor lichidității și nivelul înalt al acestora relevă existența surselor adecvate de finanțare pentru acoperirea necesităților potențiale atît pe termen scurt, cît şi pe termen lung.

Astfel, valoarea indicatorului lichidităţii pe termen lung (principiul I al lichidităţii) a constituit 0.7, fiind la același nivel comparativ cu finele anului precedent. Lichiditatea curentă pe sector (principiul II al lichidităţii) s-a majorat cu 0.8 p.p., constituind 45.0 la sută. E de menționat că cea mai mare creștere în structura activelor lichide pe parcursul semestrului I al anului 2016 a fost înregistrată la valorile mobiliare lichide,  cu 79.3 la sută.

Soldul depozitelor, conform rapoartelor prudenţiale la 30.06.2016, a crescut cu 4.0 la sută pe parcursul perioadei de referință , constituind 52,216.1 mil. lei. Cel mai mare impact asupra majorării au avut-o depozitele persoanelor fizice care au crescut cu 6.1 la sută. Concomitent, soldul depozitelor persoanelor juridice s-a micșorat cu 0.7 la sută și soldul depozitelor băncilor - cu 20.2 la sută.

 

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).