Opțiuni de accesibilitate

 • Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
20.01.2012

Situaţia financiară a sitemului bancar în anul 2011Pe parcursul anului 2011, sistemul bancar din Republica Moldova a înregistrat tendinţe pozitive de dezvoltare.

Capitalul de gradul I s-a majorat cu 12.4 la sută, constituind la sfârşitul lunii decembrie 7557.8 mil. lei. Sporirea indicatorului respectiv reflectă consolidarea sistemului şi creşterea rezistenţei acestuia la şocurile externe.

Cota investiţiilor străine în capitalul băncilor a constituit 74 la sută, în descreştere cu 3 p.p. comparativ cu finele anului precedent ca urmare a majorării capitalului social din contul investiţiilor acţionarilor rezidenţi.

Media suficienţei capitalului ponderat la risc pe sistem se menţine în continuare la un nivel înalt de 30.4 la sută (nivelul minim necesar fiind de 12 la sută). Sporirea acestui indicator cu 0.4 p.p. faţă de finele anului precedent indică un potenţial de valorificare cu riscuri scăzute a lichidităţilor disponibile.

Activele totale pe sistem, la situaţia din 31.12.2011, au totalizat 47707.9 mil. lei, majorîndu-se faţă de finele anului precedent cu 12.9 la sută din contul majorării obligaţiunilor şi capitalului acţionar. Creşterea acestui indicator denotă o extindere a activităţii băncilor şi este mai mare faţă de creşterea de 5.8 la sută înregistrată la situaţia din 31.12.2010.

În structura activelor, pe parcursul anului 2011, au crescut: creditele şi leasingul financiar net cu 19 la sută până la 27747.6 mil. lei, mijloacele datorate de BNM cu 84.1 la sută până la 4390.3 mil. lei. Concomitent, s-au micşorat mijloacele datorate de bănci şi mijloacele overnight net cu 17.2 la sută până la 3442.3 mil. lei, valorile mobiliare net cu 3.5 la sută până la 6416.9 mil.lei, alte active net cu 1.2 la sută până la 3719.9 mil. lei şi numerarul cu 0.2 la sută până la 1990.9 mil. lei.

Astfel, creşterea activelor a fost determinată, în cea mai mare măsură, de creşterea creditelor. Totodată, o mai bună calitate a portofoliului de credite a influenţat calitatea activelor. La sfârşitul anului 2011, creditele nefavorabile (substandard, dubioase şi compromise) în valoare absolută au înregistrat o diminuare cu 6.5 la sută faţă de sfârşitul anului 2010, ponderea lor în totalul creditelor micşorându-se, respectiv, cu 2.6 p.p. până la 10.7 la sută. Ponderea creditelor nefavorabile în capitalul normativ total s-a redus cu 7.9 p.p. faţă de finele anului 2010, constituind 41.8 la sută la 31.12.2011. Calitatea portofoliului de credite s-a îmbunătăţit din contul anulării creditelor expirate, al clasificării mai favorabile a creditelor acordate şi al unui grad mai înalt de rambursare.

Băncile şi-au diversificat riscurile după cum urmează: ponderea cea mai mare în totalul portofoliului de credite, la 31.12.2011, au deţinut-o creditele acordate industriei şi comerţului – 54.6 la sută, urmate de creditele acordate agriculturii şi industriei alimentare – 13.5 la sută, creditele acordate pentru imobil, construcţii şi dezvoltare – 12.2 la sută şi creditele de consum – 6.7 la sută.

Volumul creditelor noi acordate de bănci în anul 2011 a constituit 29608 mil. lei, în creştere cu 26.4 la sută în comparaţie cu anul 2010. Volumul depozitelor la termen noi atrase de bănci în anul 2011 a constituit 40450.2 mil. lei, majorându-se cu 10.8 la sută, respectiv.

Pentru anul 2011, venitul net pe sistemul bancar a însumat 879.7 mil. lei sau de 4.7 ori mai mult faţă de venitul înregistrat în anul precedent. Rentabilitatea activelor şi rentabilitatea capitalului acţionar, la 31.12.2011, au constituit corespunzător 2 la sută şi 11.5 la sută, fiind în creştere faţă de finele anului precedent, respectiv, cu 1.5 p.p. şi 8.9 p.p.

Coeficientul lichidităţii pe termen lung pe sistemul bancar (active cu termen mai mare de doi ani/ resurse financiare cu termen potenţial de retragere mai mare de doi ani ≤ 1) a consemnat un nivel de 0.7. Lichiditatea curentă pe sistem (active lichide, exprimate în numerar, depozite la BNM, valori mobiliare de stat, credite interbancare nete cu termenul de până la o lună / total active ×100% ≥ 20 la sută) a alcătuit 33.2 la sută. Valorile respective ale indicatorilor lichidităţii relevă existenţa surselor adecvate pentru susţinerea plăţilor aferente obligaţiunilor şi determină o rezistenţă sporită a băncilor la eventualele şocuri externe.

Dinamica depozitelor consemnată în anul trecut reflectă credibilitatea sistemului bancar. La 31.12.2011, acest indicator a constituit 32632.1 mil. lei, majorîndu-se comparativ cu finele anului precedent cu 13.6 la sută. În special, depozitele persoanelor fizice au sporit cu 13.8 la sută până la 20675.4 mil. lei şi depozitele persoanelor juridice cu 7.8 la sută până la 10512.0 mil. lei. La sfârşitul anului, în Republica Moldova îşi desfăşurau activitatea 15 bănci. Una dintre acestea a înregistrat rezultate financiare negative.

Statistica

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).