Opțiuni de accesibilitate

 • Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
20.04.2010

Situaţia financiară a sistemului bancar în trimestrul I, 2010Pe parcursul trimestrului I al anului 2010 sistemul bancar a consemnat următoarele tendinţe. La situaţia din 31.03.2010 capitalul de gradul I a constituit 6576.6 mil. lei şi a corespuns capitalului minim stabilit la toate băncile. Creşterea valorii acestui indicator pe parcursul trimestrului I al anului 2010 cu 1.9 la sută a fost condiţionată de înregistrarea veniturilor.

Cota investiţiilor străine în capitalul băncilor a constituit 77.6 la sută, fiind la acelaşi nivel comparativ cu finele anului 2009.

Media suficienţei capitalului ponderat la risc pe sistem se menţine la un nivel înalt şi înregistrează 32.6 la sută (nivelul minim necesar fiind de 12 la sută) sau cu 0.4 p.p. mai mult comparativ cu finele anului 2009.

Activele totale pe sistem, la situaţia din 31.03.2010, au totalizat 39309.2 mil. lei, micşorîndu-se faţă de finele anului 2009 cu 1.6 la sută. Descreşterea respectivă a fost determinată, în special, de descreşterea obligaţiunilor cu 783.6 mil. lei (2.4 la sută ).

În structura activelor pe parcursul trimestrului I al anului 2010 s-au micşorat: numerarul – cu 118.5 mil. lei (5.4 la sută), mijloacele datorate de bănci şi mijloacele overnight net - cu 735.2 mil. lei (13.5 la sută), creditele şi leasingul financiar net - cu 354.1 mil. lei (1.7 la sută). Concomitent s-au majorat: valorile mobiliare net - cu 300.5 mil. lei (5 la sută), alte active net – cu 168.7 mil. lei (4.2 la sută) şi mijloacele datorate de BNM – cu 79.7 mil. lei (4.1 la sută).

Ponderea creditelor nete în totalul activelor a constituit 50.7 la sută, menţinându-se la acelaşi nivel comparativ cu finele anului 2009.

Portofoliul de credite brut pe parcursul trimestrului I al anului 2010 s-a redus cu 250.6 mil. lei (1.1 la sută), în luna martie înregistrându-se o majorare a valorii acestui indicator cu 140.2 mil. lei (0.6 la sută). Ponderea creditelor nefavorabile (substandard, dubioase şi compromise) în totalul creditelor a sporit cu 1.1 p.p. faţă de sfârşitul anului 2009, constituind 17.4 la sută la 31.03.2010.

De menţionat că pe parcursul lunii martie valoarea absolută a creditelor nefavorabile s-a diminuat cu 70.6 mil. lei (1.8 la sută), iar ponderea lor în totalul creditelor cu 0.4 p.p.

Ponderea reducerilor pentru pierderi la credite în totalul creditelor s-a majorat cu 0.5 p.p. comparativ cu finele anului 2009, constituind 10.2 la sută la situaţia din 31.03.2010.

Ponderea cea mai mare în totalul portofoliului de credite la 31.03.2010 au deţinut-o creditele acordate industriei şi comerţului – 53.2 la sută, urmate de creditele acordate agriculturii şi industriei alimentare – 15.8 la sută, creditele acordate pentru imobil, construcţii şi dezvoltare – 12.1 la sută şi creditele de consum – 8.5 la sută. Soldul acestora din urmă, acordate în mărime de până la 700 mii lei, s-a micşorat comparativ cu 31.12.2009 cu 5.1 la sută până la nivelul de 1572.1 mil. lei. Pe parcursul trimestrului I al anului 2010 au fost acordate 10265 credite de consum în volum de 280.5 mil. lei.

Soldul creditelor acordate întreprinderilor mici şi mijlocii la situaţia din 31.03.2010 a însumat 7613 mil. lei, fiind în creştere faţă de finele anului 2009 cu 72.1 mil. lei (1.0 la sută).

Pentru trimestrul I al anului 2010 venitul net pe sistemul bancar a constituit 156.8 mil. lei, inclusuv în luna martie – 58.6 mil. lei. Comparativ cu perioada similară a anului precedent valoarea acestui indicator s-a majorat cu 17.2 la sută până la 133.8 mil. lei.

Rentabilitatea activelor şi cea a capitalului acţionar la 31.03.2010 a consemnat 1.6 la sută şi respective 8.9 la sută. De menţionat ca la finele anului trecut aceşti indicatori au avut valori negative.

Lichiditatea pe termen lung pe sistem (principiul I al lichidităţii) (active cu termenul de rambursare mai mare de doi ani/resurse financiare cu termenul potenţial de retragere mai mare de doi ani ≤ 1) a marcat în perioada de referinţă un coeficient de 0.6.

Lichiditatea curentă pe sistem (principiul II al lichidităţii) (active lichide, exprimate prin numerar, depozite la BNM, valori mobiliare lichide, credite interbancare nete cu termenul de până la o lună/total active ×100% ≥ 20 la sută) a înregistrat 36.5 la sută. Cerinţa privind indicatorii lichidităţii este respectată de toate băncile.

Obligaţiunile băncilor la situaţia din 31.03.2010 au însumat 32224.7 mil. lei sau cu 2.4 la sută mai puţin faţă de finele anului 2009. Ponderea cea mai mare în totalul obligaţiunilor la situaţia din 31.03.2010 a revenit depozitelor – 81.7 la sută, fiind în creştere cu 1.7 p.p. în perioada de referinţă.

Statistica

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).