• Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
20.10.2013

Situaţia financiară a sectorului bancar în ianuarie-septembrie 2013Pe parcursul a 9 luni ale anului 2013, sectorul bancar din Republica Moldova a consemnat următoarele tendinţe:

La situaţia din 30.09.2013 capitalul de gradul I a constituit 7,600.2 mil. lei şi a înregistrat o creştere pe parcursul a 9 luni ale anului cu 10.0 la sută. Valoarea acestui indicator exprimă un nivel de consolidare a sectorului bancar, suficient pentru a face faţă unor perturbări financiare externe sau interne neprevăzute.

Cota investiţiilor străine în capitalul băncilor la 30.09.2013 a consemnat 74.1 la sută, fiind cu 2.4 p.p. mai mare comparativ cu 31.12.2012. Evoluţia în cauză s-a datorat majorării capitalului social din contul investiţiilor acţionarilor nerezidenţi cu 17.0 la sută.

Media suficienţei capitalului ponderat la risc pe sector se menţine în continuare la un nivel înalt, constituind 23.3 la sută (normativ ≥ 16 la sută). Micşorarea nesemnificativă cu 1.0 p.p. comparativ cu 31.12.2012 indică acelaşi potenţial de desfăşurare a activităţii de creditare fără riscuri de neacoperire a eventualelor pierderi aferente.

Activele au sporit în 9 luni a.c. cu 18.8 la sută pînă la 69,094.0 mil. lei, reflectînd extinderea activităţii băncilor. În structura activelor, un impact semnificativ asupra majorării activelor au avut numerarul şi echivalentele de numerar, de asemenea, împrumuturile şi creanţele, care au crescut respectiv cu 38.7 la sută pînă la  19,930.1 mil. lei şi 13.7 la sută pînă la  41,185.5 mil. lei.

Cea mai mare pondere în totalul activelor a revenit împrumuturilor şi creanţelor – 59.6 la sută, care s-a micşorat cu 2.7 p.p. comparativ cu 31.12.2012. Creditele neperformante în valoare absolută s-au diminuat cu 4.2 la sută pînă la 4,858.1 mil. lei, iar ponderea creditelor neperformante în totalul creditelor s-a redus cu 2.1 p.p. faţă de 31.12.2012 pînă la 12.4 la sută la 30.09.2013.

Soldul creditelor brute la situaţia 30.09.2013 a însumat 39,058.1 mil. lei, majorîndu-se pe parcursul a 9 luni ale anului 2013 cu 11.7 la sută, în susţinerea economiei ţării.

Volumul total al creditelor noi acordate pe parcursul a 9 luni ale anului 2013 s-a situat pe un trend de creştere, fiind cu 3.2 la sută mai mare faţă de perioada similară a anului precedent şi totalizînd 20348.7 mil. lei. Trendul este înregistrat pe fundalul redresării economiei Uniunii Europene şi este determinat de perspectivele refacerii cererii interne.

Volumul total al depozitelorDinamica descendentă a volumului depozitelor noi atrase la termen a fost condiționată de modificările metodologice operate începând cu iulie 2012 la determinarea şi calcularea ratelor dobânzilor aplicate de băncile din Republica Moldova. noi atrase la termen a constituit 25407.8 mil. lei sau mai puţin cu 14.8 la sută.

La situaţia din 30.09.2013 profitul aferent exerciţiului pe sectorul bancar a însumat 838.6 mil. lei. Comparativ cu perioada similară a anului precedent, profitul s-a majorat cu 5.1 la sută din contul micşorării cheltuielilor neaferente dobînzilor cu 7.0 la sută. Evoluţia în cauză indică îmbunătăţirea eficienţei politicilor interne ale băncilor.

Rentabilitatea activelor şi rentabilitatea capitalului la 30.09.2013 au constituit 1.8 la sută şi respectiv 10.5 la sută. Comparativ cu 31.12.2012, indicatorii în cauză au crescut cu 1.0 p.p. şi respectiv cu 6.2 p.p.

Valoarea indicatorului lichidităţii pe termen lung pe sector (principiul I al lichidității(active cu termenul de rambursare mai mare de doi ani/resurse financiare cu termenul potenţial de retragere mai mare de doi ani)≤ 1 ) a constituit 0.7. Lichiditatea curentă pe sector (principiul II al lichidității(active lichide, exprimate în numerar, depozite la BNM, valori mobiliare lichide, credite interbancare nete cu termenul de pînă la o lună / total active × 100%) ≥ 20 la sută)a înregistrat 32.3 la sută. Valorile respective ale indicatorilor lichidităţii relevă existenţa surselor adecvate pentru susţinerea plăţilor aferente obligaţiunilor şi determină soliditatea băncilor în cazul eventualelor şocuri externe.

Soldul depozitelor, conform rapoartelor prudenţiale la 30.09.2013, a totalizat 46,087.9 mil. lei, sporind comparativ cu 31.12.2012 cu 15.9 la sută. În acest context, creşterea depozitelor persoanelor fizice cu 14.6 la sută pînă la 29,212.6 mil. lei atestă în continuare credibilitatea sectorului bancar din Republica Moldova.

Statistica

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).