• Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
20.09.2009

Situaţia financiară a sistemului bancar în perioada ianuarie-august 2009În perioada ianuarie - august 2009 sistemul bancar din Republica Moldova a înregistrat o dezvoltare cu următoarele tendinţe.

Capitalul de gradul I s-a diminuat cu 2.4 la sută până la 6450.7 mil. lei, însă, a corespuns la toate băncile nivelului minim stabilit, ceea ce reflectă stabilitatea situaţiei financiare a acestora. Descreşterea a fost cauzată în principal de pierderile înregistrate pentru 8 luni la 5 bănci. De menţionat că în august, două din aceste bănci au obţinut deja venituri, capitalul de gradul I pe sistem majorându-se în luna respectivă cu 35.3 mil. lei (0.6 la sută).

Pe parcursul a 8 luni ale anului activele totale pe sistem s-au micşorat cu 3.8 la sută până la 37582.5 mil. lei, vădind o reducere a creditării şi a altor activităţi bancare, în lipsa unor proiecte investiţionale viabile şi pe fundalul situaţiei economice existente în ţară. Astfel, portofoliul de credite net s-a micşorat cu 13.5 la sută până la 20347.8 mil. lei, mijloacele datorate de BNM – cu 45.9 la sută până la 3167.1 mil. lei.

Concomitent, s-au majorat numerarul – cu 11.5 la sută până la 2088.5 mil. lei, mijloacele datorate de bănci şi mijloacele overnight net - cu 95.1 la sută până la 5335.4 mil. lei, valorile mobiliare net – cu 6.5 la sută până la 2623.3 mil. lei şi alte active net – cu 53.3 la sută până la 4020.4 mil. lei. Pe parcursul lunii august a fost înregistrată o creştere a activelor sistemului bancar cu 91.4 mil. lei (0.2 la sută).

Cea mai mare pondere în totalul activelor a revenit creditelor şi leasingului financiar net – 54.1 la sută, fiind cu 6.1 p.p mai mică faţă de începutul anului.

În contextul administrării riscurilor, ponderea cea mai mare în totalul portofoliului de credite la 31.08.2009 au deţinut-o creditele acordate industriei şi comerţului – 50.3 la sută, care au fost urmate de creditele acordate agriculturii şi industriei alimentare – 15.3 la sută, creditele acordate pentru imobil, construcţii şi dezvoltare – 12.5 la sută şi creditele de consum – 10.7 la sută.

În perioada analizată, ponderea creditelor nefavorabile (substandard, dubioase şi compromise) în totalul creditelor s-a majorat cu 7 p.p. faţă de începutul anului, constituind 12.9 la sută la 31.08.2008. Pentru comparaţie, în timpul crizei regionale din 1998-1999, sistemul bancar autohton a rezistat la un nivel de 38.9 la sută al acestui indicator. Ponderea reducerilor pentru pierderi la credite în totalul creditelor s-a majorat cu 2.4 p.p., constituind 7.4 la sută.

Pentru opt luni ale anului 2009 venitul net pe sistemul bancar a constituit 77.6 mil. lei. Comparativ cu perioada similară a anului precedent venitul net s-a micşorat cu 887.9 mil. lei (92.0 la sută). De menţionat că pentru opt luni ale anului 1999, în timpul crizei regionale, acest indicator a totalizat 50 mil. lei, fără implicaţii sistemice nefavorabile.

Indicatorul rentabilităţii activelor şi cel al rentabilităţii capitalului acţionar au constituit 0.3 la sută şi respectiv 1.7 la sută sau cu 3.1 p.p. şi respectiv cu 17.4 p.p. mai puţin faţă de începutul anului. În ultima lună a perioadei analizate (august) indicatorul rentabilităţii activelor a rămas la acelaşi nivel ca şi în luna precedentă (iulie), iar rentabilitatea capitalului acţionar s-a majorat respectiv cu 0.4 p.p.

Indicatorii lichidităţii pe sistemul bancar denotă pe parcursul a opt luni ale anului 2009 capacitatea băncilor de a-şi onora atât obligaţiunile curente, cât şi cele pe termen lung. Gradul de lichiditate conform principiului I (activele cu termenul de rambursare mai mare de doi ani nu trebuie să depăşească resursele financiare cu termenul potenţial de retragere mai mare de doi ani) a constituit 0.6. Gradul de lichiditate conform principiului II (active lichide/total active nu trebuie să fie mai mic de 20.0 la sută) a consemnat 33.5 la sută, fiind în majorare cu 2.8 p.p.

La situaţia din 31.08.2008 obligaţiunile băncilor au însumat 30734.1 mil.lei sau cu 4.2 la sută mai puţin faţă de începutul anului. În special, depozitele persoanelor fizice au descrescut cu 9.9 la sută, atingând valoarea de 15406.1 mil.lei, iar depozitele persoanelor juridice - cu 6.1 la sută până la 7169.9 mil.lei.

Pe parcursul lunii august, evoluţia respectivă a stopat, înregistrându-se o creştere nesemnificativă a obligaţiunilor cu 45 mil. lei (0.1 la sută). Depozitele persoanelor fizice s-au majorat cu 129.1 mil. lei (0.8 la sută).

Statistica

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).