• Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
20.04.2009

Situaţia financiară a sistemului bancar în trimestrul I al anului 2009Pe parcursul primului trimestru al anului 2009 sistemul bancar a consemnat următoarele tendinţe.

Unul din principalii indicatori financiari, capitalul de gradul 1, a atins valoarea de 6722.2 mil. lei, înregistrând o creştere de 0.9 la sută. Sporirea capitalului a fost determinată de obţinerea veniturilor şi reflectă capacitatea sistemului de a acoperi eventualele pierderi cauzate de dificultăţi financiare neprevăzute.

Cota investiţiilor străine în capitalul băncilor a constituit 74.2 la sută, menţinându-se practic la acelaşi nivel comparativ cu începutul anului. Media suficienţei ponderate la risc înregistrează un nivel înalt în continuare – 32.8 la sută (nivelul minim necesar este de 12%) şi denotă existenţa în bănci a unui potenţial de efectuare a operaţiunilor riscante fără să fie afectat capitalul.

La situaţia din 31.03.2009 activele totale pe sistem au alcătuit 37572.4 mil. lei, micşorându-se faţă de începutul anului cu 4 la sută. Descreşterea acestui indicator a fost condiţionată de descreşterea în această perioadă a obligaţiunilor cu 5.1 la sută. În structura activelor s-au înregistrat reduceri aproape la toate articolele.

Astfel, portofoliul de credite net s-a micşorat cu 3.1 la sută până la 22845.7 mil. lei, valorile mobiliare nete cu 28.7 la sută până la 1755.6 mil. lei, mijloacele datorate de bănci şi BNM nete cu 2.4 la sută până la 8384.3 mil. lei, numerarul cu 9.2 la sută până la 1699.7 mil. lei. Diminuarea portofoliului de credite a fost cauzată, în mare măsură, de necesităţile băncilor de a acumula mijloace lichide, pentru a-şi menţine solvabilitatea la un nivel sigur. În acelaşi context de a-şi asigura nivelul necesar de lichidităţi, s-a redus şi volumul valorilor mobiliare de stat, pe fundalul expirării termenului de scadenţă a multora dintre ele.

Ponderea creditelor nefavorabile în totalul creditelor s-a majorat cu 2.8 p.p. faţă de începutul anului, constituind 8 la sută la 31.03.2008. În contextul distribuirii riscurilor bancare, ponderea cea mai mare în totalul portofoliului de credite la 31.03.2009 au deţinut-o creditele acordate industriei şi comerţului – 50.2 la sută, urmate de cele pentru imobil, construcţii şi dezvoltare – 14.6 la sută, creditele destinate agriculturii şi industriei alimentare – 13.2 la sută şi creditele de consum – 12.4 la sută.

La situaţia din 31.03.2009 soldul creditelor de consum acordate în mărime de până la 700 mii lei s-a diminuat cu 7 la sută până la 2379.8 mil. lei. Soldul creditelor acordate întreprinderilor de comerţ la situaţia din 31.03.2009 a crescut cu 2.6 la sută până la 7237.6 mil. lei. Soldul creditelor acordate întreprinderilor mici şi mijlocii s-a redus cu 7.4 la sută până la 8393.5 mil. lei.

Venitul net pentru trimestrul I pe sistemul bancar a constituit 133.8 mil. lei. Comparativ cu trimestrul I al anului 2008 venitul net s-a micşorat cu 64.6 la sută. Reducerea acestui indicator s-a produs din cauza majorării cheltuielilor aferente şi a celor neaferente dobânzilor (cu 48.3 la sută şi respectiv cu 14 la sută faţă de 31.03.2008), de asemenea, a fost condiţionată de creşterea cu 95.3 la sută a defalcărilor destinate reducerilor pentru pierderi la active aferente dobânzii-fondurilor de risc. Rentabilitatea activelor şi cea a capitalului acţionar la 31.03.2009 au constituit 1.4 la sută şi respectiv 7.5 la sută sau cu 2.1 p.p. şi respectiv cu 12.4 p.p. mai puţin comparativ cu începutul anului.

Lichiditatea pe termen lung pe sistemul bancar (active cu termen mai mare de doi ani/ resurse financiare cu termen potenţial de retragere mai mare de doi ani ≤ 1) a înregistrat un coeficient de 0.7. Lichiditatea curentă pe sistem (active lichide, exprimate prin numerar, depozite la BNM, valori mobiliare de stat, credite interbancare nete cu termenul de până la o lună / total active × 100% ≥ 20 la sută) a alcătuit 29.3 la sută. Indicatorii lichidităţii relevă existenţa surselor adecvate de finanţare pentru acoperirea necesităţilor anticipate sau potenţiale atât pe termen scurt, cât şi pe termen lung.

Obligaţiunile băncilor s-au redus în primul trimestru al anului 2009 cu 5.1 la sută până la 30461.9 mil. lei. Depozitele totale, care la situaţia din 31.03.2009 au avut cea mai mare pondere în totalul obligaţiunilor, s-au micşorat în perioada menţionată cu 6.9 la sută până la 25309.4 mil. lei. În special, depozitele persoanelor fizice s-au diminuat cu 6.2 la sută până la 16028.5 mil. lei, în mare măsură, din cauza factorului psiholohic şi a reducerii veniturilor populaţiei.

Statistica

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).