• Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
20.01.2013

Situaţia financiară a sistemului bancar în anul 2012Pe parcursul anului 2012 sistemul bancar a consemnat următoarele tendinţe.

La situaţia din 31.12.2012 capitalul de gradul I a constituit 6924.0 mil. lei şi a înregistrat o descreştere pe parcursul anului cu 6.4 la sută. Diminuarea capitalului de gradul I a fost determinată de majorarea mărimii calculate, dar nerezervate a reducerilor pentru pierderi la active şi angajamente condiţionale cu 977.2 mil. lei sau 61.1 la sută, care se exclude din calculul capitalului de gradul I. Indicatorul în cauză reflectă capacitatea băncilor de a acoperi pierderile în situaţii neprevăzute, fără prejudicierea siguranţei financiare. La 31.12.2012, toate băncile s-au conformat majorării la data respectivă a capitalului minim stabilit la 200 mil. lei, cu excepţia a două dintre acestea ce urmează a-şi consolida capitalul.

Cota investiţiilor străine în capitalul băncilor, la 31.12.2012, a constituit 71.7 la sută, în scădere cu 2.3 p.p. comparativ cu 31.12.2011 ca urmare a majorării capitalului social din contul investiţiilor acţionarilor autohtoni.

Media suficienţei capitalului ponderat la risc pe sistem se menţine în continuare la un nivel înalt - 24.4 la sută (normativ ≥ 16 la sută), indicând un potenţial de creditare fără riscuri de capital. Micşorarea cu 5.4 p.p. faţă de începutul anului 2012 se datorează majorării portofoliului de credite cu 14.3 la sută.

Activele pe sistemul bancar păstrează tendinţa de majorare, consemnând extinderea în continuare a activităţii băncilor. Conform SIRF, acest indicator a înregistrat 58304.4 mil. lei la sfârşitul anului, fiind în creştere faţă de începutul acestuia cu 18.3 la sută. Ponderea cea mai mare în totalul activelor aparţine creditelor şi relevă activitatea de bază a băncilor. Astfel, în structură, pe parcursul anului 2012, au sporit: împrumuturile şi creanţele – cu 15.1 la sută până la 36,341.8 mil. lei; numerarul şi echivalentele de numerar - cu 30.6 la sută până la 14,368.7 mil. lei; investiţiile păstrate până la scadenţă – cu 14.7 la sută până la 3,404.8 mil. lei; alte active - cu 20.6 la sută până la 882.8 mil. lei; imobilizările corporale – cu 7.9 la sută până la 1,695.4 mil. lei; activele financiare disponibile pentru vânzare – cu 42.2 la sută până la 336.7 mil. lei; activele financiare deţinute pentru tranzacţionare – cu 52.2 la sută până la 185.2 mil. lei; creanţele privind impozitele – cu 88.0 la sută până la 113.3 mil. lei.

Concomitent, s-au micşorat: activele imobilizate şi grupuri destinate cedării, clasificate drept deţinute în vederea vânzării - cu 3.8 la sută până la 731.3 mil. lei; imobilizările necorporale – cu 2.7 la sută până la 244.4 mil. lei; activele financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere – cu 100.0 la sută, constituind 0.0. Pe parcursul anului 2012, ponderea creditelor neperformante în totalul creditelor s-a majorat cu 1.6 p.p., constituind 14.5 la sută la 31.12.2012. Totuşi, comparativ cu luna precedentă acest indicator s-a îmbunătăţit cu 0.2 p.p.

Reducerea cererii interne pe fundalul evoluţiilor economice externe şi, ca urmare, restrângerea activităţii agenţilor economici autohtoni s-au răsfrânt, într-o măsură, asupra unui şir de indicatori financiari ai situaţiei sistemului bancar. Volumul total al creditelor noi acordate pe parcursul anului 2012 s-a diminuat cu 2914.0 mil. lei sau cu 9.8 la sută, până la nivelul de 26694.0 mil. lei comparativ cu anul 2011. Volumul total al depozitelor noi atrase la termen în 2012 a scăzut cu 1522.9 mil. lei sau cu 3.8 la sută lei faţă de anul 2011, însumând 38927.3 mil. lei.

La situaţia din 31.12.2012 profitul aferent exerciţiului pe sistemul bancar a însumat 572.6 mil. lei sau mai puţin cu 28.9 la sută faţă de perioada similară a anului precedent. Acest rezultat a fost influenţat de majorarea cheltuielilor aferente şi a celor neaferente dobânzilor, precum şi de micşorarea veniturilor neaferente dobânzilor.

Rentabilitatea activelor şi cea a capitalului, la 31.12.2012, au consemnat 1.1 la sută şi 5.6 la sută respectiv, înregistrând o descreştere cu 0.7 p.p. şi, corespunzător, 5.0 la sută p.p.. comparativ cu sfârşitul anului precedent.

Coeficientul lichidităţii pe termen lung pe sistemul bancar (active cu termen mai mare de doi ani/ resurse financiare cu termen potenţial de retragere mai mare de doi ani ≤ 1) a atins un nivel de 0.7. Lichiditatea curentă pe sistem (active lichide, exprimate în numerar, depozite la BNM, valori mobiliare lichide, credite interbancare nete cu termenul de până la o lună / total active × 100% ≥ 20 la sută) a constituit 32.9 la sută la sută. Valorile respective ale indicatorilor lichidităţii relevă existenţa surselor adecvate pentru susţinerea plăţilor aferente obligaţiunilor şi determină o rezistenţă înaltă a băncilor la eventualele şocuri externe.

Soldul depozitelor, conform rapoartelor prudenţiale la 31.12.2012, a totalizat 39772.2 mil. lei, majorîndu-se comparativ cu 02.01.2012 cu 21.6 la sută. Evoluţia în cauză a fost determinată, în special de creşterea depozitelor persoanelor fizice cu 23.0 la sută, confirmând în continuare credibilitatea sistemului bancar.

Statistica

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).