Opțiuni de accesibilitate

 • Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
07.06.2021

Situația financiară a sectorului bancar pentru trimestrul I 2021Pe parcursul trimestrului I al anului 2021 Banca Națională a Moldovei (BNM) a continuat procesul de supraveghere prudențială a băncilor din Republica Moldova, urmărind respectarea cerințelor legale, în vederea prevenirii și limitării riscurilor specifice activității bancare.

La situația din 31.03.2021, în Republica Moldova activau 11 bănci licențiate de Banca Națională a Moldovei. B.C. „ENERGBANK” S.A. era supravegheată în cadrul regimului de intervenție timpurie aplicat la data de 11.01.2019, ca urmare a constatării unui grup de persoane acționând concertat care a achiziționat și poseda o deținere calificată în capitalul social al băncii în mărime de 52,55% fără aprobarea prealabilă scrisă a BNM. Ulterior, prin Hotărârea Comitetului executiv al BNM din 09.04.2021 a fost prelungită perioada de desemnare a administratorilor temporari ai B.C. „ENERGBANK" S.A. până la data de 29.10.2021.

Pe parcursul trimestrului I al anului 2021 nu au fost înregistrate modificări semnificative în structura acționariatului băncilor licențiate din Republica Moldova.

Trimestrul I al anului 2021 se caracterizează prin creșterea activelor, creditelor, depozitelor persoanelor fizice, îmbunătățirea ușoară a calității portofoliului de credite. Sectorul bancar dispune de un nivel înalt de lichiditate. Totodată, comparativ cu finele anului precedent, s-au diminuat fondurile proprii,   depozitele persoanelor juridice, iar profitul obținut în trimestrul I al anului 2021 a înregistrat o descreștere față de perioada similară a anului precedent.


Situația financiară a sectorului bancar și conformarea cu reglementările prudențiale

La 31.03.2021, situația din sectorul bancar, reflectată în baza rapoartelor prezentate de către bănci, a înregistrat următoarele tendințe:


Activele și obligațiunile

Activele totale au constituit 104,5 miliarde lei, majorându-se pe parcursul trimestrului I al anului 2021 cu 0,6% (605,2 milioane lei).

În structura activelor, ponderea cea mai mare a revenit articolului din bilanț „Credite și avansuri la cost amortizat”, care a constituit 43,7% (45,7 miliarde lei), fiind în creștere cu 0,5 puncte procentuale (p.p.). Ponderea investițiilor băncilor în valorile mobiliare de stat și în certificatele Băncii Naționale (CBN) a constituit 18,5% (19,3 miliarde lei), fiind în creștere cu 0,9 p.p. Ponderea mijloacelor la BNM a constituit 20,3% (21,2 miliarde lei), fiind în descreștere cu 1,4 p.p. Restul activelor, care constituie 17,5% (18,3 mil. lei), sunt menținute de către bănci în alte bănci, în numerar, imobilizări corporale, imobilizări necorporale etc. și ponderea acestora nu s-a modificat față de sfârșitul anului precedent.

Soldul brut (prudențial) al creditelor a constituit 44,6% din totalul activelor sau 46,6 miliarde lei, majorându-se pe parcursul perioadei analizate cu 2,2% (993,9 milioane lei). Totodată, volumul creditelor noi acordate pe parcursul trimestrului I al anului 2021 s-a majorat cu 7,8% față de aceeași perioadă a anului precedent.

Cele mai mari creșteri ale portofoliului de credite au fost consemnate la creditele acordate pentru procurarea/construcția imobilului – cu 5,8% (460,7 milioane lei) și la credite de consum – cu 5,0% (373,2 milioane lei).

Pe parcursul perioadei de referință, ponderea creditelor neperformante (substandard, dubioase și compromise) în totalul creditelor s-a diminuat nesemnificativ cu 0,2 p.p., constituind 7,2% la 31.03.2021, indicatorul menționat variind de la 2,5% până la 15,0%, în funcție de bancă.

Totodată, creditele neperformante în valoare absolută au crescut nesemnificativ cu 0,1% (4,0 milioane lei), constituind 3,4 miliarde lei.

În perioada analizată s-a diminuat nesemnificativ și ponderea creditelor expirate în totalul creditelor, de la 4,5% până la 4,4%.

Totodată, în perioada de referință s-a înregistrat descreșterea soldului depozitelor. Conform rapoartelor prudențiale, acesta s-a micșorat cu 586,4 milioane lei sau 0,7%, constituind 79,1 miliarde lei (depozitele persoanelor fizice au constituit 65,8% din totalul depozitelor, depozitele persoanelor juridice – 34,1% și depozitele băncilor – 0,1%). Un impact asupra diminuării soldului depozitelor l-a avut scăderea volumului depozitelor persoanelor juridice cu 1,8 miliarde lei (6,2%), până la 26,9 miliarde lei. Concomitent, volumul depozitelor persoanelor fizice a crescut cu 1,2 miliarde lei (2,4%), până la 52,0 miliarde lei.

În totalul depozitelor, 58,6% au revenit depozitelor în lei, soldul acestora fiind practic la același nivel ca la sfârșitul anului precedent și a constituit 46,3 miliarde lei la 31.03.2021. Depozitele în valută au constituit 41,4% din totalul depozitelor, soldul acestora s-a micșorat pe parcursul perioadei de referință cu 589,5 milioane lei (1,8%), alcătuind 32,7 miliarde lei (retragerea depozitelor în valută - echivalentul a 1,0 miliarde lei, reevaluarea totală a depozitelor în valută + 417,3 milioane lei).


Veniturile și rentabilitatea

La 31.03.2021, profitul în sistemul bancar a însumat 422,4 milioane lei, micșorându-se cu 2,3% (9,9 milioane lei) comparativ cu perioada similară a anului precedent.

 • Micșorarea profitului este determinată, în mare parte, de majorarea cheltuielilor neaferente dobânzilor cu 14,4% (153,3 milioane lei), preponderent, ca urmare a majorării cheltuielilor administrative. Concomitent, s-au micșorat cheltuielile cu dobânzile cu 18,5% (67,2 milioane lei), ca urmare a micșorării ratei medii la depozitele în moneda națională de la 4,76% la 31.03.2020 până la 3,87% la 31.03.2021 și respectiv în valută de la 0,97% până la 0,61%.
 • Totodată, a fost înregistrată majorarea veniturilor neaferente dobânzilor cu 11,4% (82,9 milioane lei), în principal ca urmare a majorării veniturilor din onorarii și comisioane cu 17,9% (80,6 milioane lei). Veniturile din dobânzi s-au micșorat cu 0,6% (6,6 milioane lei), ca urmare a micșorării ratei medii la creditele în moneda națională de la 8,08% la 31.03.2020 până la 7,51% la 31.03.2021 și în valută de la 5,02% până la 4,85%. Totodată, s-a micșorat și rata medie a dobânzii la VMS de la 5,2% până la 5,04%.

Veniturile totale au constituit 1,9 miliarde lei, majorându-se comparativ cu perioada similară a anului precedent cu 76,2 milioane lei (4,1%), dintre care veniturile din dobânzi au constituit 58,0% (1,1 miliarde lei), iar veniturile neaferente dobânzilor – 42,0% (812,2 milioane lei). Concomitent, cheltuielile totale au constituit 1,5 miliarde lei, majorându-se comparativ cu perioada similară a anului precedent cu 86,1 milioane lei (6,0%). Cheltuielile cu dobânzile au constituit 19,6% (295,8 milioane lei) din totalul cheltuielilor, iar cheltuielile neaferente dobânzilor – 80,4% (1,2 miliarde lei) din totalul cheltuielilor.

La 31.03.2021, rentabilitatea activelor şi rentabilitatea capitalului au constituit 1,6% şi, respectiv, 9,3%, fiind în descreștere cu 0,1 p.p. și, respectiv, cu 0,3 p.p. comparativ cu sfârșitul anului precedent.


Conformarea cu cerințele prudențiale

Pe parcursul trimestrului I al anului 2021 băncile au continuat să mențină indicatorii lichidității la un nivel înalt.

Astfel, valoarea indicatorului lichidității pe termen lung (principiul I al lichidității) a constituit 0,7 (limita ≤1), fiind la același nivel comparativ cu finele anului 2020.

Lichiditatea curentă pe sector (principiul II al lichidității) a constituit 50,4% (limita ≥20%), mai mult de jumătate din activele sectorului bancar fiind concentrate în active lichide. Cele mai mari ponderi în activele lichide le dețin depozitele la BNM – 40,7%, valorile mobiliare lichide – 33,5% și mijloacele interbancare nete – 15,4%. Pe parcursul trimestrului I al anului 2021, ponderea depozitelor la BNM s-a diminuat cu 2,2 p.p, iar ponderea numerarului – cu 1,0 p.p. Totodată, a crescut ponderea valorilor mobiliare lichide cu 2,0 p.p. și ponderea mijloacelor interbancare nete - cu 1,3 p.p.

Principiul III al lichidității, care reprezintă raportul dintre lichiditatea efectivă ajustată și lichiditatea necesară pe fiecare bandă de scadență și care nu trebuie să fie mai mic de 1 pe fiecare bandă de scadență, a fost respectat de toate băncile.

Indicatorul privind acoperirea necesarului de lichiditate pe sector a constituit 294,3 % (limita ≥ 70% - începând cu 1 ianuarie 2021) și a variat de la 151,0% până la 1 237,0%. În prezent toate băncile se conformează prevederilor respective.

Conform rapoartelor prezentate de bănci la situația din 31.03.2021, rata fondurilor proprii totale pe sectorul bancar a înregistrat valoarea de 26,6%, fiind în scădere cu 0,5 p.p. față de finele anului precedent și a variat între 19,1% și 46,9%. Toate băncile au respectat indicatorul „Rata fondurilor proprii totale” (≥10%).

De asemenea, toate băncile au respectat cerința indicatorului „Rata fondurilor proprii totale” luând în considerare amortizoarele de capital, cu excepția unei bănci, la care rata fondurilor proprii totale a fost mai mică decât cerința impusă urmare procesului de supraveghere și evaluare combinată cu amortizoarele de capital. În conformitate cu Hotărârea Comitetului executiv al BNM  nr. 91 din 03.04.2020 utilizarea temporară a amortizorului de conservare a capitalului  nu se consideră a fi o încălcare.

La situația din 31.03.2021, fondurile proprii totale au constituit 13,5 miliarde lei și au înregistrat o descreștere de 0,6% (74,6 milioane lei), în special ca urmare a răscumpărării de către o bancă a acțiunilor sale cu aprobarea prealabilă a Băncii Naționale și a majorării la unele bănci a diferenței pozitive dintre reducerile pentru pierderi la active și angajamentele condiționale și mărimea reducerilor pentru pierderi din deprecierea activelor și a provizioanelor pentru pierderi.

La situația din 31.03.2021, băncile au respectat indicatorii prudențiali cu privire la expunerile mari și expunerile față de persoanele lor afiliate.

Totodată, la o bancă raportul dintre indicatorul aferent valorii agregate a expunerilor din credite față de clienții sau un grup de clienți aflați în legătură, care constituie după mărime primele zece expuneri din credite, și portofoliul total de credite este mai mare decât limita prudențială de 30%. Având în vedere că banca respectă cerința suplimentară de fonduri proprii pentru excedentul respectiv, depășirea limitei de 30% nu constituie o încălcare.


Dezvoltarea cadrului legislativ național și armonizarea acestuia cu legislația UE

Pe parcursul trimestrului I al anului 2021, în scopul aplicării prevederilor Legii nr.202/2017 privind activitatea băncilor, Banca Națională a Moldovei a operat modificări la Regulamentul nr.127/2013 cu privire la deținerile în capitalul social al băncii și la Regulamentul nr.292/2018 cu privire la cerințele față de membrii organului de conducere al băncii, al societății financiare holding sau holding mixte, conducătorii sucursalei unei bănci din alt stat, persoanele care dețin funcții-cheie și față de lichidatorul băncii în proces de lichidare.

Aceste modificări vizează modalitatea de obținere a aprobărilor BNM pentru achiziționarea acțiunilor unei bănci sau pentru numirea de către bancă a membrilor organului de conducere al băncii, a conducătorilor sucursalei băncii din alt stat și a persoanelor care dețin funcții-cheie. Astfel, aprobările respective pot fi obținute  nu doar pe suport de hârtie, dar și în formă electronică, prin intermediul portalului WEB al  Sistemului informatic al BNM.

Alinierea legislației bancare a Republicii Moldova la standardele internaționale prin perfecționarea mecanismelor cantitative și calitative de administrare a băncilor contribuie la promovarea unui sector bancar sigur și stabil, la creșterea transparenței, încrederii și atractivității sectorului bancar autohton pentru potențialii investitori și creditori ai băncilor, precum și pentru clienți, inclusiv deponenți, de asemenea, la dezvoltarea noilor produse și servicii financiare.

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).