• Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
25.08.2016

25 august 2016, Comunicat al Băncii Naţionale a MoldoveiComitetul executiv al Băncii Naţionale a Moldovei, în cadrul şedinţei din 25 august 2016, a adoptat prin vot unanim următoarea hotărîre:

1. Se menține rata de bază aplicată la principalele operaţiuni de politică monetară pe termen scurt la nivelul actual de 10.0 la sută anual.

2. Se mențin ratele de dobîndă:
-
 la creditele overnight la nivelul actual de 13.0 la sută anual;
la depozitele overnight la nivelul actual de 7.0 la sută anual.

3. Se menţine norma rezervelor obligatorii din mijloace atrase în valută liber convertibilă la nivelul de 14.0 la sută din baza de calcul.

4. Se menţine norma rezervelor obligatorii din mijloace atrase în lei moldovenești și în valută neconvertibilă la nivelul de 35.0 la sută din baza de calcul.

Analiza celor mai recente date statistice relevă dinamica descendentă a ratei anuale a inflației pentru a șaptea lună consecutiv, deși aceasta încă se menține peste limita superioară a intervalului de variație de ± 1.5 puncte procentuale de la ţinta inflației de 5.0 la sută.

Rata anuală a inflaţiei pentru luna iulie 2016 a înregistrat nivelul de 7.0 la sută care este cu 0.4 puncte procentuale inferior celui din luna precedentă.

Decelerarea ratei anuale a inflației în luna iulie este în concordanță cu ultima prognoză a BNM (publicată în luna august 2016) și validează corectitudinea deciziilor de politică monetară din anul 2015 și de la începutul anului curent.

În luna iulie 2016, rata anuală a inflației de bazăInflaţia de bază este calculată de BNS prin excluderea preţurilor ce sunt în afara ariei de influenţă a măsurilor de politică monetară promovată de BNM, cum ar fi cele la produsele alimentare şi băuturi, combustibili, produsele şi serviciile cu preţuri reglementate. Datele elaborate şi publicate, începînd cu luna ianuarie 2012, sunt calculate de BNS în baza modificării anexei nr. 2 la Metodologia privind calculul indicelui inflaţiei de bază, aprobată prin ordinul comun al Băncii Naţionale a Moldovei şi Biroului Naţional de Statistică N8-07-01203/6 din 19 ianuarie 2012 (modificarea constă în includerea preţurilor la serviciile comunicării la distanţă şi la medicamente în cadrul preţurilor reglementate).1 s-a situat cu 0.5 puncte procentuale sub nivelul consemnat în luna precedentă, constituind 8.8 la sută.

Evoluția nefavorabilă a indicatorilor macroeconomici în luna iunie 2016 prezintă semnale negative aferente dinamicii activității economice în trimestrul II 2016 și relevă persistența presiunilor dezinflaţioniste din partea cererii agregate.

În luna iunie 2016, exporturile s-au diminuat față de perioada similară a anului 2015 cu 12.9 la sută, iar importurile cu 7.7 la sută. Producția industrială a consemnat un nivel de   -2.1 la sută, iar volumul mărfurilor transportate a înregistrat nivelul de -9.4 la sută. În același timp, volumul cifrei de afaceri aferent comerțului cu amănuntul a sporit cu 4.2 la sută, iar volumul comerțului cu servicii s-a diminuat cu 7.0 la sută.

Din perspectiva cererii de consum, în luna iunie 2016, ritmul anual de creștere a salariului mediu real pe economie a constituit 1.7 la sută, fiind cu 2.1 puncte procentuale superior celui din luna mai 2016. Transferurile de mijloace bănești în favoarea persoanelor fizice prin intermediul băncilor din Republica Moldova s-au redus în perioada ianuarie-iulie cu 9.1 la sută și în luna iulie 2016 cu 13.4 la sută, în termeni nominali, comparativ cu perioadele similare ale anului 2015.

Procesele de creditare și de economisire în luna iulie 2016 au consemnat evoluții diferite. Volumul creditelor noi acordate în perioada de referință s-a diminuat cu 14.0 la sută, iar depozitele noi atrase s-au majorat cu 9.2 la sută față de perioada similară a anului precedent. Soldul total al creditelor la sfârșitul lunii iulie s-a micșorat cu 12.8 la sută față de perioada similară a anului precedent, iar soldul total al depozitelor a înregistrat o creștere de 1.0 la sută față de sfârșitul lunii iulie 2015.

Rata medie la creditele noi acordate în moneda națională s-a diminuat cu 0.15 puncte procentuale față de nivelul înregistrat în luna iunie 2016, constituind 14.00 la sută. Rata la depozitele noi atrase în lei s-a micșorat cu 0.85 puncte procentuale pînă la nivelul de 9.85 la sută în luna iulie 2016.

Conduita politicii monetare continuă să fie configurată în funcție de riscurile și incertitudinile asociate evoluțiilor din mediul extern și cel intern. Riscurile externe de natură dezinflaționistă sunt asociate activității economice reduse din țările zonei euro și continuării recesiunii din Federația Rusă - principalii parteneri comerciali externi ai Republicii Moldova, cu repercusiuni asupra diminuării pe termen scurt a veniturilor valutare ale populației și ale exportatorilor autohtoni prin prisma canalului remiterilor populației și cel al comerțului extern. Acest fapt influențează, la rîndul său, evoluția ulterioară a inflației. Potențialele riscuri la adresa inflației decurg și din volatilitatea sporită a piețelor financiar-valutare internaționale, evoluția prețurilor la petrol alături de incertitudini asociate prețurilor internaționale la materiile prime și produsele alimentare. Principalele riscuri de proveniență internă sînt asociate tergiversării ajustării tarifelor reglementate. Totodată, condițiile meteorologice existente favorizează o creștere a producției agricole comparativ cu anul precedent, ceea ce va influența negativ ritmul de creștere a prețurilor la produsele alimentare pe parcursul a 2-3 trimestre consecutiv și va determina diminuarea în continuare a inflației de consum. Astfel, analizînd balanța riscurilor, se observă o prevalare accentuată a riscurilor dezinflaționiste și se anticipează un proces de reducere rapidă a ritmului anual de creștere a prețurilor, inclusiv datorită bazei înalte de comparație din anul 2015.

De menționat că, măsurile de politică monetară adoptate de BNM de la începutul anului curent pînă în prezent încă urmează să se propage prin diferite canale de transmisie în economia națională, inclusiv prin influențarea ratelor dobînzilor la credite și depozite în moneda națională, astfel, exercitînd efecte în continuare asupra evoluției inflației.

Evaluînd perspectivele pe termen scurt și mediu ale inflației, membrii Comitetului executiv al BNM, în ședinţa din 25 august 2016, au decis prin vot unanim să mențină rata dobînzii de politică monetară la nivelul actual de 10.0 la sută anual.

Decizia respectivă vizează ancorarea anticipaţiilor inflaţioniste în contextul readucerii și menţinerii ratei inflaţiei în proximitatea ţintei de 5.0 la sută pe termen mediu, cu o posibilă deviere de ± 1.5 puncte procentuale. Calibrarea graduală a conduitei politicii monetare urmărește asigurarea condițiilor monetare reale adecvate susținerii creditării și economisirii, precum și pentru impulsionarea cererii interne, alături de adaptarea în continuare a mediului economic intern la volatilitățile și incertitudinile din mediul extern.

BNM va continua să gestioneze adecvat surplusul de lichiditate prin operaţiuni de sterilizare, conform calendarului anunțat.

În același timp, Banca Naţională va propune în continuare lichidităţi băncilor, conform calendarului anunţat pentru anul 2016, prin operaţiuni repo pe termen de 14 zile, la rată fixă, egală cu rata de bază a Băncii Naţionale plus o marjă de 0.25 puncte procentuale.

Reiterăm că, BNM va monitoriza și va anticipa în continuare evoluţiile interne și cele ale mediului economic internaţional, astfel încît, prin flexibilitatea cadrului operaţional specific strategiei de ţintire a inflaţiei, să asigure menţinerea stabilităţii preţurilor pe termen mediu.

Următoarea ședinţă a Comitetului executiv al BNM cu privire la politica monetară va avea loc pe data de 29 septembrie 2016, conform calendarului anunţat.

 


1 Inflaţia de bază este calculată de BNS prin excluderea preţurilor ce sunt în afara ariei de influenţă a măsurilor de politică monetară promovată de BNM, cum ar fi cele la produsele alimentare şi băuturi, combustibili, produsele şi serviciile cu preţuri reglementate. Datele elaborate şi publicate, începînd cu luna ianuarie 2012, sunt calculate de BNS în baza modificării anexei nr. 2 la Metodologia privind calculul indicelui inflaţiei de bază, aprobată prin ordinul comun al Băncii Naţionale a Moldovei şi Biroului Naţional de Statistică N8-07-01203/6 din 19 ianuarie 2012 (modificarea constă în includerea preţurilor la serviciile comunicării la distanţă şi la medicamente în cadrul preţurilor reglementate).

 

Evoluţia ratelor dobânzilor

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).
Vezi toate: