• Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
30.12.2015

30 decembrie 2015, Comunicat al Băncii Naţionale a MoldoveiComitetul executiv al Băncii Naţionale a Moldovei, în cadrul şedinţei din 30 decembrie 2015, a adoptat prin vot unanim următoarea hotărîre:

1. Se menţine rata de bază aplicată la principalele operaţiuni de politică monetară pe termen scurt la nivelul actual de 19.5 la sută anual;

2. Se menţin ratele de dobîndă:
     - la creditele overnight la nivelul actual de 22.5 la sută anual;
     - la depozitele overnight la nivelul actual de 16.5 la sută anual.

Rata anuală a inflaţiei în luna noiembrie a constituit 13.5 la sută, majorîndu-se cu 0.3 puncte procentuale față de valoarea lunii precedente, preponderent, ca urmare a impactului din partea prețurilor la produsele alimentare și inflației de bază. Contribuția prețurilor la produsele alimentare s-a majorat pînă la 5.0 puncte procentuale, iar cea a inflației de bază a rămas la nivelul de 4.8 puncte procentuale. În același timp contribuția din partea prețurilor reglementate a fost ușor inferioară celei din luna precedentă (3.3 puncte procentuale).

În luna noiembrie, rata anuală a inflaţiei de bazăinflaţiei de bazăInflația de bază este calculată de BNS prin excluderea prețurilor ce sunt în afara ariei de influiență a măsurilor de politică monetară promovată de BNM, cum ar fi cele la produsele alimentare și băuturi, combustibili, produsele și serviciile cu prețuri reglementate. Datele elaborate și publicate, începând cu luna ianuarie 2012, sunt calculate de BNS în baza modificării anexei nr. 2 la Metodologia privind calculul indicelui inflației de bază, aprobată prin ordinul comun al Băncii Naționale a Moldovei și Biroului Național de Statistică N8-07-01203/6 din 19 ianuarie 2012 (modificarea constă în includerea prețurilor la serviciile comunicării la distanță și la medicamente în cadrul prețurilor reglementate).1 a constituit 14.1 la sută, fiind similară celei din luna precedentă.

Datele statistice recente atestă intrarea ritmului creșterii economice în teritoriu negativ în trimestrul III 2015, acesta fiind în scădere cu 3.7 la sută comparativ cu perioada similară a anului precedent. Dinamica negativă a PIB a fost determinată de reducerea accentuată a consumului gospodăriilor populației cu 5.2 la sută comparativ cu trimestrul III 2014, pe fondul stagnării veniturilor disponibile în termeni reali ale acestora. Importul de bunuri și servicii s-a redus cu 4.4 la sută în perioada de referință sub incidența diminuării cererii interne, iar exporturile fiind ușor inferioare cu 0.2 la sută celor din trimestrul III 2014. Totodată, investițiile au generat un impact negativ de 1.2 puncte procentuale asupra activității economice în trimestrul III 2015, din care formarea brută de capital fix s-a diminuat cu 4.8 la sută. Pe categorii de resurse, evoluția negativă a PIB a fost determinată, în principal, de scăderea accentuată a valorii adăugate brute din agricultură. Astfel, în trimestrul III 2015, agricultura a consemnat un declin de 17.4 la sută comparativ cu perioada corespunzătoare a anului 2014. Evoluții negative, dar care au generat un impact mai puțin semnificativ au fost semnalate în industria energetică, construcții și comerț - 5.1, 1.8 și 2.3 la sută, respectiv.

Transportul de mărfuri, în ianuarie-noiembrie 2015, a înregistrat o diminuare de 17.6 la sută comparativ cu perioada similară a anului precedent, iar producția industrială s-a majorat cu 3.5 la sută.

În primele zece luni ale anului 2015, exporturile și importurile s-au diminuat faţă de perioada similară a anului precedent cu 16.1 și 24.1 la sută respectiv.

Din perspectiva cererii de consum, în luna octombrie 2015, ritmul anual de creştere a salariului mediu real pe economie a constituit minus 6.4 la sută, fiind cu 4.1 puncte procentuale inferior celui din luna precedentă. Transferurile de mijloace băneşti în favoarea persoanelor fizice prin intermediul băncilor din Republica Moldova s-au redus în ianuarie-noiembrie 2015 cu 31.5 la sută și în luna noiembrie cu 15.0 la sută comparativ cu perioadele similare ale anului 2014.

Pe parcursul lunii noiembrie 2015, diminuarea soldului creditelor acordate economiei s-a temperat în termeni anuali, înregistrînd nivelul de minus 5.2 la sută (comparativ cu 13.3 la sută din octombrie 2015), iar soldul depozitelor a consemnat o diminuare de 12.2 la sută față de sfîrşitul lunii noiembrie 2014.

În luna noiembrie 2015, ratele medii ale dobînzilor aplicate de bănci în moneda naţională la credite şi depozite au consemnat o evoluţie ascendentă. Astfel, rata medie anuală a dobînzii la portofoliul de credite acordate în moneda naţională s-a majorat cu 0.46 puncte procentuale faţă de luna anterioară, constituind 13.35 la sută. Rata medie a dobînzii aferentă depozitelor în lei s-a majorat cu 0.47 puncte procentuale comparativ cu luna octombrie, înregistrînd nivelul de 13.71 la sută.

Conduita politicii monetare este afectată în continuare de complexitatea balanţei riscurilor, cu persistența riscurilor inflaţioniste. Riscurile externe la adresa inflației rămîn semnificative, avînd ca sursă activitatea economică slabă din țările zonei euro și aprofundarea recesiunii din Federația Rusă – principalii parteneri comerciali externi ai Republicii Moldova. Riscurile externe se propagă prin canalul remiterilor populației și cel al comerțului extern, inducînd diminuarea pe termen scurt a veniturilor valutare ale populației și ale exportatorilor autohtoni, cu implicații asupra evoluției ulterioare a inflației. Escaladarea tensiunii geopolitice din regiune ar putea determina presiuni inflaționiste suplimentare.

Riscurile la adresa inflației asociate, preponderent, deprecierii monedei naționale de la începutul anului curent, care în perioadele următoare, prin prețurile bunurilor importate și prin tarifele la serviciile reglementate, majorarea accizelor la unele categorii de mărfuri, și ulterior, prin efectele de runda a doua determină IPC să se mențină temporar peste limita superioară a intervalului de variație de ± 1.5 puncte procentuale de la ținta inflației de 5.0 la sută. În trimestrele următoare se anticipează menținerea presiunilor inflaționiste, inclusiv din cauza condițiilor agrometeorologice nefavorabile din acest an și a bazei joase de comparație din anul precedent.

În aceste condiții, membrii Comitetului executiv al BNM, în ședința din 30 decembrie 2015, au decis prin vot unanim să mențină rata dobînzii de politică monetară la nivelul de 19.5 la sută anual. Decizia respectivă a Comitetului executiv al BNM este argumentată prin faptul că măsurile de politică monetară adoptate de BNM de la începutul anului curent pînă în prezent încă se propagă în economia națională, inclusiv prin influențarea ratelor dobînzilor la creditele și depozitele în moneda națională, urmînd să tempereze inflația în anul 2016.

Decizia Comitetului executiv al BNM din 30 decembrie 2015 vizează ancorarea anticipaţiilor inflaţioniste în contextul readucerii şi menţinerii ratei inflaţiei în proximitatea ţintei de 5.0 la sută pe termen mediu, cu o posibilă deviere de ±1.5 puncte procentuale.

În vederea susţinerii funcţionării adecvate a pieţei monetare interbancare, BNM va continua să gestioneze ferm surplusul de lichiditate prin operaţiuni de sterilizare, conform calendarului anunţat.

Banca Naţională va propune în continuare lichidități băncilor, conform calendarului anunţat pentru anul 2016, prin operaţiuni REPO pe termen de 14 zile, la rată fixă, egală cu rata de bază a Băncii Naţionale plus o marjă de 0.25 puncte procentuale.

BNM va monitoriza şi va anticipa în continuare evoluţiile interne şi cele ale mediului economic internaţional, inclusiv dinamica privind consumul populaţiei, remiterile, indicatorii pieţei valutare şi modificarea condiţiilor de comerţ extern, astfel încît, prin flexibilitatea cadrului operaţional specific strategiei de ţintire a inflaţiei, să asigure menţinerea stabilităţii preţurilor pe termen mediu.

Următoarea şedinţă a Comitetului executiv al BNM cu privire la politica monetară va avea loc pe data de 28 ianuarie 2016, conform calendarului anunţat.

 

_________________________

1 Inflaţia de bază este calculată de BNS prin excluderea preţurilor ce sunt în afara ariei de influenţă a măsurilor de politică monetară promovată de BNM, cum ar fi cele la produsele alimentare şi băuturi, combustibili, produsele şi serviciile cu preţuri reglementate. Datele elaborate şi publicate, începînd cu luna ianuarie 2012, sunt calculate de BNS în baza modificării anexei nr. 2 la Metodologia privind calculul indicelui inflaţiei de bază, aprobată prin ordinul comun al Băncii Naţionale a Moldovei şi Biroului Naţional de Statistică N8-07-01203/6 din 19 ianuarie 2012 (modificarea constă în includerea preţurilor la serviciile comunicării la distanţă şi la medicamente în cadrul preţurilor reglementate).

 

Evoluţia ratelor dobânzilor

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).
Vezi toate: