• Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
26.05.2016

26 mai 2016, Comunicat al Băncii Naţionale a MoldoveiComitetul executiv al Băncii Naţionale a Moldovei, în cadrul şedinţei din 26 mai 2016, a adoptat prin vot unanim următoarea hotărîre:

1. Se diminuează rata de bază aplicată la principalele operaţiuni de politică monetară pe termen scurt cu 2.0 puncte procentuale, de la 15.0 pînă la 13.0 la sută anual.

2. Se diminuează ratele de dobîndă:
- la creditele overnight cu 2.0 puncte procentuale, de la 18.0 pînă la 16.0 la sută anual;
- la depozitele overnight cu 2.0 puncte procentuale, de la 12.0 pînă la 10.0 la sută anual.

3. Se menţine norma rezervelor obligatorii din mijloace atrase în valută liber convertibilă la nivelul de 14.0 la sută din baza de calcul.

4. Se menţine norma rezervelor obligatorii din mijloace atrase în lei moldovenești și în valută neconvertibilă la nivelul de 35.0 la sută din baza de calcul.

Analiza datelor statistice recente relevă dinamica descendentă a ratei anuale a inflației pentru a patra lună consecutiv, deși aceasta încă se menține peste limita superioară a intervalului de variație de ± 1.5 puncte procentuale de la ţinta inflației de 5.0 la sută.

Rata anuală a inflaţiei pentru luna aprilie 2016 a înregistrat nivelul de 8.3 la sută care este cu 1.1 puncte procentuale inferior celui din luna precedentă. Temperarea respectivă s-a produs preponderent datorită diminuării contribuțiilor din partea prețurilor la produsele alimentare și a inflației de bază.

Decelerarea ratei anuale a inflației în luna aprilie este în concordanță cu ultima prognoză a BNM (publicată în luna mai 2016) și validează corectitudinea deciziilor de politică monetară din anul 2015.

În luna aprilie 2016, rata anuală a inflației de bazăInflaţia de bază este calculată de BNS prin excluderea preţurilor ce sunt în afara ariei de influenţă a măsurilor de politică monetară promovată de BNM, cum ar fi cele la produsele alimentare şi băuturi, combustibili, produsele şi serviciile cu preţuri reglementate. Datele elaborate şi publicate, începînd cu luna ianuarie 2012, sunt calculate de BNS în baza modificării anexei nr. 2 la Metodologia privind calculul indicelui inflaţiei de bază, aprobată prin ordinul comun al Băncii Naţionale a Moldovei şi Biroului Naţional de Statistică N8-07-01203/6 din 19 ianuarie 2012 (modificarea constă în includerea preţurilor la serviciile comunicării la distanţă şi la medicamente în cadrul preţurilor reglementate).1 s-a situat cu 0.5 puncte procentuale sub nivelul consemnat în luna precedentă, constituind 9.7 la sută.

Dinamica nefavorabilă a indicatorilor macroeconomici în trimestrul I 2016 semnalează continuarea contractării activității economice în perioada de referinţă și relevă persistența presiunilor dezinflaţioniste din partea cererii agregate. În trimestrul I 2016, exporturile au scăzut față de perioada similară a anului 2015 cu 14.5 la sută, iar importurile cu 8.9 la sută. În același timp, evoluții ușor pozitive se atestă în agricultură și industrie. Astfel, producția agricolă a înregistrat o sporire de 4.0 la sută, iar producția industrială s-a majorat în termeni reali cu 1.1 la sută.

Din perspectiva cererii de consum, în perioada ianuarie-martie 2016, ritmul anual de creștere al salariului mediu real pe economie a constituit minus 1.8 la sută, fiind cu 4.4 puncte procentuale superior celui din trimestrul IV 2015. Transferurile de mijloace bănești în favoarea persoanelor fizice prin intermediul băncilor din Republica Moldova s-au redus în perioada ianuarie-aprilie cu 6.5 la sută și în luna aprilie 2016 cu 3.2 la sută, în termeni nominali, comparativ cu perioadele similare ale anului 2015.

Procesele de creditare și de economisire în luna aprilie 2016 au consemnat evoluții diferite. Volumul creditelor noi acordate în perioada de referinţă s-a micșorat cu 22.5 la sută, iar depozitele noi atrase au crescut cu 18.1 la sută faţă de perioada similară a anului precedent. Soldurile totale ale creditelor și cele ale depozitelor la sfîrșitul lunii aprilie s-au diminuat cu 10.1 la sută și, respectiv, cu 2.3 la sută faţă de perioada similară a anului precedent.

Rata medie la creditele noi acordate în moneda naţională s-a majorat cu 0.15 puncte procentuale faţă de nivelul înregistrat în luna martie 2016, constituind 15.67 la sută. Rata la depozitele noi atrase în lei s-a diminuat cu 0.84 puncte procentuale pînă la nivelul de 13.86 la sută în luna aprilie 2016.

Conduita politicii monetare continuă să fie configurată în funcție de riscurile și incertitudinile asociate evoluțiilor din mediul extern și cel intern. Riscurile externe asociate presiunilor dezinflaționiste sînt marcate de activitatea economică slabă din țările zonei euro și continuarea recesiunii din Federația Rusă - principalii parteneri comerciali externi ai Republicii Moldova. Propagarea riscurilor externe se efectuează prin canalul remiterilor populației și cel al comerțului extern cu implicații asupra diminuării pe termen scurt a veniturilor valutare ale populației și ale exportatorilor autohtoni, ceea ce se reflectă în evoluția ulterioară a inflației. Potențialele riscuri la adresa inflației decurg și din volatilitatea sporită a prețurilor internaționale la materiile prime alături de incertitudini asociate cotațiilor petroliere. Totodată, principalele riscuri de proveniență internă sînt asociate amînării aprobării bugetului de stat și politicii fiscale pentru anul 2016. Astfel, analizînd balanța riscurilor, se anticipează un proces de reducere graduală a ritmului anual de creștere a prețurilor, inclusiv datorită bazei înalte de comparație din anul 2015.

Evaluînd perspectivele pe termen scurt și mediu ale inflației, membrii Comitetului executiv al BNM, în ședinţa din 26 mai 2016, au decis prin vot unanim să diminueze rata dobînzii de politică monetară cu 2.0 puncte procentuale, de la 15.0 pînă la 13.0 la sută anual.

Decizia respectivă vizează ancorarea anticipaţiilor inflaţioniste în contextul readucerii și menţinerii ratei inflaţiei în proximitatea ţintei de 5.0 la sută pe termen mediu, cu o posibilă deviere de ± 1.5 puncte procentuale. Calibrarea graduală a conduitei politicii monetare, susținută de așteptările cu privire la reducerea ratei inflației, urmărește asigurarea condițiilor monetare reale adecvate pentru stimularea creditării și economisirii, precum și pentru impulsionarea cererii interne, alături de adaptarea în continuare a mediului economic intern la volatilitățile și incertitudinile din mediul extern.

În vederea susţinerii funcţionării adecvate a pieţei monetare interbancare, BNM va continua să gestioneze ferm surplusul de lichiditate prin operaţiuni de sterilizare, conform calendarului anunțat.

În același timp, Banca Naţională va propune în continuare lichidităţi băncilor, conform calendarului anunţat pentru anul 2016, prin operaţiuni repo pe termen de 14 zile, la rată fixă, egală cu rata de bază a Băncii Naţionale plus o marjă de 0.25 puncte procentuale.

Reiterăm că, BNM va monitoriza și va anticipa în continuare evoluţiile interne și cele ale mediului economic internaţional, astfel încît, prin flexibilitatea cadrului operaţional specific strategiei de ţintire a inflaţiei, să asigure menţinerea stabilităţii preţurilor pe termen mediu.

Următoarea ședinţă a Comitetului executiv al BNM cu privire la politica monetară va avea loc pe data de 30 iunie 2016, conform calendarului anunţat.

 


1 Inflaţia de bază este calculată de BNS prin excluderea preţurilor ce sunt în afara ariei de influenţă a măsurilor de politică monetară promovată de BNM, cum ar fi cele la produsele alimentare şi băuturi, combustibili, produsele şi serviciile cu preţuri reglementate. Datele elaborate şi publicate, începînd cu luna ianuarie 2012, sunt calculate de BNS în baza modificării anexei nr. 2 la Metodologia privind calculul indicelui inflaţiei de bază, aprobată prin ordinul comun al Băncii Naţionale a Moldovei şi Biroului Naţional de Statistică N8-07-01203/6 din 19 ianuarie 2012 (modificarea constă în includerea preţurilor la serviciile comunicării la distanţă şi la medicamente în cadrul preţurilor reglementate).

 

Evoluţia ratelor dobânzilor

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).
Vezi toate: