Opțiuni de accesibilitate

 • Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
08.08.2016

8 august 2016, Comunicat al Băncii Naţionale a MoldoveiComitetul executiv al Băncii Naţionale a Moldovei, în cadrul şedinţei din 8 august 2016, a adoptat prin vot unanim următoarea hotărîre:

1. Se menține rata de bază aplicată la principalele operaţiuni de politică monetară pe termen scurt la nivelul actual de 10.0 la sută anual.

2. Se mențin ratele de dobîndă:
-
 la creditele overnight la nivelul actual de 13.0 la sută anual;
la depozitele overnight la nivelul actual de 7.0 la sută anual.

3. Se menţine norma rezervelor obligatorii din mijloace atrase în valută liber convertibilă la nivelul de 14.0 la sută din baza de calcul.

4. Se menţine norma rezervelor obligatorii din mijloace atrase în lei moldovenești și în valută neconvertibilă la nivelul de 35.0 la sută din baza de calcul.

Comitetul executiv al BNM a aprobat Raportul asupra inflației nr. 3, 2016, care va fi prezentat la conferința de presă din 11 august 2016

Analiza celor mai recente date statistice relevă dinamica descendentă a ratei anuale a inflației pentru a șasea lună consecutiv, deși aceasta încă se menține peste limita superioară a intervalului de variație de ± 1.5 puncte procentuale de la ţinta inflației de 5.0 la sută.

Rata anuală a inflaţiei pentru luna iunie 2016 a înregistrat nivelul de 7.4 la sută care este cu 0.5 puncte procentuale inferior celui din luna precedentă. Temperarea respectivă s-a produs preponderent datorită diminuării contribuțiilor din partea prețurilor la produsele alimentare și a inflației de bază.

În luna iunie 2016, rata anuală a inflației de bazăInflaţia de bază este calculată de BNS prin excluderea preţurilor ce sunt în afara ariei de influenţă a măsurilor de politică monetară promovată de BNM, cum ar fi cele la produsele alimentare şi băuturi, combustibili, produsele şi serviciile cu preţuri reglementate. Datele elaborate şi publicate, începînd cu luna ianuarie 2012, sunt calculate de BNS în baza modificării anexei nr. 2 la Metodologia privind calculul indicelui inflaţiei de bază, aprobată prin ordinul comun al Băncii Naţionale a Moldovei şi Biroului Naţional de Statistică N8-07-01203/6 din 19 ianuarie 2012 (modificarea constă în includerea preţurilor la serviciile comunicării la distanţă şi la medicamente în cadrul preţurilor reglementate).1 s-a situat cu 0.5 puncte procentuale sub nivelul consemnat în luna precedentă, constituind 9.3 la sută.

Dinamica indicatorilor macroeconomici în primele două luni ale trimestrului II 2016 prezintă semnale pozitive aferente revigorării activității economice în perioada de referinţă. În perioada aprilie-mai 2016, exporturile au sporit față de perioada similară a anului 2015 cu 3.3 la sută, importurile cu 3.9 la sută, iar producția industrială a consemnat un nivel mediu de 2.0 la sută. În același timp, volumul cifrei de afaceri aferent comerțului cu amănuntul a sporit în medie cu 2.2 la sută, iar volumul comerțului cu servicii s-a diminuat în medie cu 2.5 la sută. În semestrul I 2016, producția globală agricolă s-a majorat cu 4.1 la sută comparativ cu perioada similară a anului precedent.

Din perspectiva cererii de consum, în perioada aprilie-mai 2016, ritmul anual de creștere a salariului mediu real pe economie a constituit minus 0.1 la sută, fiind cu 1.7 puncte procentuale superior celui din trimestrul I 2016. Transferurile de mijloace bănești în favoarea persoanelor fizice prin intermediul băncilor din Republica Moldova s-au redus în perioada ianuarie-iunie cu 8.4 la sută și în luna iunie 2016 cu 11.9 la sută, în termeni nominali, comparativ cu perioadele similare ale anului 2015.

Procesele de creditare și de economisire în trimestrul II 2016 au consemnat evoluţii diferite. Volumul creditelor noi acordate în perioada de referinţă s-a micșorat cu 15.8 la sută, iar depozitele noi atrase s-au majorat cu 31.5 la sută faţă de perioada similară a anului precedent. Soldurile totale ale creditelor și depozitelor la sfîrșitul lunii iunie s-au diminuat cu 12.7 la sută și, respectiv, cu 0.3 la sută faţă de perioada similară a anului precedent.

Rata medie la creditele noi acordate în moneda naţională s-a diminuat cu 1.38 puncte procentuale faţă de nivelul înregistrat în luna martie 2016, constituind 14.15 la sută. Rata la depozitele noi atrase în lei s-a diminuat cu 3.98 puncte procentuale pînă la un nivel de 10.71 la sută în luna iunie 2016.

Conform noii runde de prognoză, rata inflației medii anuale pentru anii 2016 și 2017 se plasează la nivelul de 6.7 la sută și, respectiv, 4.4 la sută, cu revenirea în limitele intervalului de variație a țintei în trimestrul III 2016. BNM a diminuat prognoza inflației medii anuale față de prognoza precedentă publicată în luna mai 2016 cu 0.3 puncte procentuale pentru anul 2016 și, respectiv, cu 0.4 puncte procentuale pentru anul 2017.

Conduita politicii monetare continuă să fie configurată în funcție de riscurile și incertitudinile asociate evoluțiilor din mediul extern și cel intern. Riscurile externe de natură dezinflaționistă sunt asociate activității economice reduse din țările zonei euro și continuării recesiunii din Federația Rusă - principalii parteneri comerciali externi ai Republicii Moldova, cu repercusiuni asupra diminuării pe termen scurt a veniturilor valutare ale populației și ale exportatorilor autohtoni prin prisma canalului remiterilor populației și cel al comerțului extern. Acest fapt influențează, la rîndul său, evoluția ulterioară a inflației. Potențialele riscuri la adresa inflației decurg din volatilitatea sporită a piețelor financiar-valutare internaționale. Principalele riscuri de proveniență internă sînt asociate tergiversării ajustării tarifelor reglementate. Totodată, condițiile meteorologice existente favorizează o creștere a producției agricole comparativ cu anul precedent, ceea ce va influența negativ ritmul de creștere a prețurilor la produsele alimentare pe parcursul a 2-3 trimestre consecutiv și va determina diminuarea în continuare a inflației de consum.

De menționat că, măsurile de politică monetară adoptate de BNM de la începutul anului curent pînă în prezent încă urmează să se propage prin diferite canale de transmisie în economia națională, inclusiv prin influențarea ratelor dobînzilor la credite și depozite în moneda națională, astfel, exercitînd efecte în continuare asupra evoluției inflației.

Evaluînd perspectivele pe termen scurt și mediu ale inflației, membrii Comitetului executiv al BNM, în ședinţa din 8 august 2016, au decis prin vot unanim să mențină rata dobînzii de politică monetară la nivelul actual de 10.0 la sută anual.

Decizia respectivă vizează ancorarea anticipaţiilor inflaţioniste în contextul readucerii și menţinerii ratei inflaţiei în proximitatea ţintei de 5.0 la sută pe termen mediu, cu o posibilă deviere de ± 1.5 puncte procentuale. Calibrarea graduală a conduitei politicii monetare, susținută de așteptările cu privire la reducerea ratei inflației, urmărește asigurarea condițiilor monetare reale adecvate pentru stimularea creditării și economisirii, precum și pentru impulsionarea cererii interne, alături de adaptarea în continuare a mediului economic intern la volatilitățile și incertitudinile din mediul extern.

Dinamica deviației PIB pe parcursul următoarelor opt trimestre se va menține negativă și va atinge valori pozitive doar spre finele orizontului de prognoză. Evoluția activității economice preponderent sub nivelul său potențial va determina presiuni dezinflaționiste din partea cererii interne, deși mai moderate comparativ cu prognoza anterioară.

O evaluare mai detaliată a situației macroeconomice, a prognozei pe termen mediu a inflației și a eventualelor riscuri și provocări la care este supusă politica monetară în perioadele următoare va fi prezentată în Raportul asupra inflației nr. 3, 2016. Raportul dat urmează a fi publicat pe data de 11 august 2016, conform calendarului stabilit.

BNM va continua să gestioneze adecvat surplusul de lichiditate prin operaţiuni de sterilizare, conform calendarului anunțat.

În același timp, Banca Naţională va propune în continuare lichidităţi băncilor, conform calendarului anunţat pentru anul 2016, prin operaţiuni repo pe termen de 14 zile, la rată fixă, egală cu rata de bază a Băncii Naţionale plus o marjă de 0.25 puncte procentuale.

Reiterăm că, BNM va monitoriza și va anticipa în continuare evoluţiile interne și cele ale mediului economic internaţional, inclusiv impactul potențial al votului pentru Brexit, astfel încît, prin flexibilitatea cadrului operaţional specific strategiei de ţintire a inflaţiei, să asigure menţinerea stabilităţii preţurilor pe termen mediu.

Următoarea ședinţă a Comitetului executiv al BNM cu privire la politica monetară va avea loc pe data de 25 august 2016, conform calendarului anunţat..

 


1 Inflaţia de bază este calculată de BNS prin excluderea preţurilor ce sunt în afara ariei de influenţă a măsurilor de politică monetară promovată de BNM, cum ar fi cele la produsele alimentare şi băuturi, combustibili, produsele şi serviciile cu preţuri reglementate. Datele elaborate şi publicate, începînd cu luna ianuarie 2012, sunt calculate de BNS în baza modificării anexei nr. 2 la Metodologia privind calculul indicelui inflaţiei de bază, aprobată prin ordinul comun al Băncii Naţionale a Moldovei şi Biroului Naţional de Statistică N8-07-01203/6 din 19 ianuarie 2012 (modificarea constă în includerea preţurilor la serviciile comunicării la distanţă şi la medicamente în cadrul preţurilor reglementate).

 

Evoluţia ratelor dobânzilor

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).
Vezi toate: