Opțiuni de accesibilitate

 • Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
29.10.2015

29 octombrie 2015, Comunicat al Băncii Naţionale a MoldoveiComitetul executiv al Băncii Naţionale a Moldovei, în cadrul şedinţei din 29 octombrie 2015, a adoptat prin vot unanim următoarea hotărîre:

1. Se menţine rata de bază aplicată la principalele operaţiuni de politică monetară pe termen scurt la nivelul actual de 19.5 la sută anual;

2. Se menţin ratele de dobîndă:
     - la creditele overnight la nivelul actual de 22.5 la sută anual;
     - la depozitele overnight la nivelul actual de 16.5 la sută anual.

Comitetul executiv al BNM a aprobat Raportul asupra inflaţiei nr. 4, 2015, care va fi prezentat la conferinţa de presă din 5 noiembrie 2015.

Rata anuală a inflaţiei în luna septembrie a constituit 12.6 la sută, majorîndu-se cu 0.4 puncte procentuale față de valoarea lunii precedente, preponderent, ca urmare a contribuţiei din partea inflației de bază, a preţurilor la produsele alimentare și a prețurilor reglementate de 4.6, 4.4 şi, respectiv, 3.3 puncte procentuale.

În luna septembrie, rata anuală a inflaţiei de bazăinflaţiei de bazăInflația de bază este calculată de BNS prin excluderea prețurilor ce sunt în afara ariei de influiență a măsurilor de politică monetară promovată de BNM, cum ar fi cele la produsele alimentare și băuturi, combustibili, produsele și serviciile cu prețuri reglementate. Datele elaborate și publicate, începând cu luna ianuarie 2012, sunt calculate de BNS în baza modificării anexei nr. 2 la Metodologia privind calculul indicelui inflației de bază, aprobată prin ordinul comun al Băncii Naționale a Moldovei și Biroului Național de Statistică N8-07-01203/6 din 19 ianuarie 2012 (modificarea constă în includerea prețurilor la serviciile comunicării la distanță și la medicamente în cadrul prețurilor reglementate).1 a constituit 13.6 la sută, în creștere cu 0.2 puncte procentuale față de nivelul lunii august.

Conform informaţiei publicate de BNS, în primele două luni ale trimestrului III, 2015 exporturile și importurile s-au diminuat faţă de perioada similară a anului precedent cu 23.6 și 25.7 la sută respectiv, iar producția industrială s-a majorat cu 2.2 la sută.

Transportul de mărfuri, în perioada ianuarie-septembrie 2015, a înregistrat o diminuare de 15.2 la sută comparativ cu perioada similară a anului precedent.

Din perspectiva cererii de consum, în perioada iulie-august 2015, ritmul anual de creştere a salariului mediu real pe economie a constituit 0.6 la sută, fiind cu 3.6 puncte procentuale inferior celui din trimestrul II, 2015. Transferurile de mijloace băneşti în favoarea persoanelor fizice prin intermediul  băncilor din Republica Moldova s-au redus în ianuarie-septembrie 2015 cu 32.7 la sută și în luna septembrie cu 35.6 la sută comparativ cu perioadele similare ale anului 2014.  

La finele lunii septembrie 2015, soldul creditelor acordate economiei a consemnat o scădere de 8.3 la sută faţă de sfîrşitul lunii septembrie 2014, iar cel al depozitelor a înregistrat o creștere anuală negativă neglijabilă de 0.1 la sută.       

În trimestrul III, 2015, ratele medii ale dobînzilor aplicate de bănci la creditele şi depozitele  în moneda naţională au înregistrat o evoluţie ascendentă. Astfel, rata medie anuală a dobînzii la portofoliul de credite acordate în moneda naţională s-a majorat cu 1.57 puncte procentuale faţă de trimestrul II, 2015, constituind 12.42 la sută. Rata medie a dobînzii pentru depozitele în lei s-a majorat cu 1.74 puncte procentuale comparativ cu trimestrul precedent pînă la nivelul de 11.84 la sută.

Conduita politicii monetare este afectată în continuare de complexitatea balanţei riscurilor, cu persistența riscurilor inflaţioniste. Activitatea economică slabă din țările zonei euro și recesiunea din Federația Rusă – principalii parteneri comerciali externi ai Republicii Moldova, mențin riscuri de diminuare a veniturilor valutare ale populației și ale exportatorilor autohtoni pe termen scurt, prin canalul remiterilor populației și cel al comerțului extern. Acest fapt poate influența ulterior evoluția inflației, iar escaladarea tensiunii geopolitice din regiune ar putea determina presiuni inflaționiste suplimentare.

Situația din sistemul bancar autohton și politica fiscală stimulativă, marcată de predominarea elementului social în structura cheltuielilor bugetare, contribuie la menținerea nivelului consumului, fapt ce influențează dinamica prețurilor de consum începînd cu sfîrșitul anului precedent. Deprecierea monedei naționale de la începutul anului curent accentuează presiunile inflaționiste care, în perioadele următoare, prin prețurile bunurilor importate și prin tarifele la serviciile reglementate, majorarea accizelor la unele categorii de mărfuri, și ulterior, prin efectele de runda a doua determină IPC în continuare să se afle temporar în afara limitei superioare a intervalului de variație de ± 1.5 puncte procentuale de la ținta inflației de 5.0 la sută. În trimestrele următoare se anticipează o creștere a inflației, inclusiv din cauza condițiilor agrometeorologice nefavorabile din acest an și a bazei de calcul joase din anul precedent.

În acest context, membrii Comitetului executiv al BNM, în şedinţa din 29 octombrie 2015, au decis prin vot unanim să mențină rata dobînzii de politică monetară la nivelul de 19.5 la sută anual.

Decizia respectivă a Comitetului executiv al BNM din 29 octombrie 2015 este argumentată prin  faptul că măsurile de politică monetară adoptate de BNM de la începutul anului curent pînă în prezent  se propagă în continuare prin diferite canale de transmisie în economia națională, inclusiv  prin influențarea ratelor dobînzilor la credite și depozite în moneda națională, astfel, exercitînd efecte în continuare asupra evoluției viitoare a inflației. 

Decizia Comitetului executiv al BNM din 29 octombrie 2015 vizează ancorarea anticipaţiilor inflaţioniste în contextul readucerii şi menţinerii ratei inflaţiei în proximitatea ţintei de 5.0 la sută pe termen mediu, cu o posibilă deviere de ±1.5 puncte procentuale.

În următoarele opt trimestre, deviaţia PIB va fi negativă. Evoluţia economiei naţionale sub nivelul său potenţial denotă o cerere internă slabă, ceea ce va determina presiuni dezinflaționiste sporite.

Noua rundă de prognoză plasează rata inflaţiei medie anuală pentru anii 2015 şi 2016 la nivelul de 9.7 la sută și, respectiv, 11.9 la sută. BNM a majorat prognoza inflaţiei medii anuale pentru anii 2015 şi 2016 cu 0.4 puncte procentuale şi, respectiv, cu 0.3 puncte procentuale faţă de prognoza precedentă publicată în luna august 2015. În baza datelor disponibile, ca urmare a deprecierii înregistrate a monedei naţionale, a accelerării prețurilor la produsele alimentare, drept consecință a condițiilor secetoase consemnate în anul curent şi a majorărilor suplimentare ale tarifelor la serviciile reglementate, se conturează riscul de depăşire temporară a inflaţiei peste limita de sus a intervalului de variaţie de ± 1.5 puncte procentuale de la ţinta de 5.0 la sută, cu revenirea în limitele intervalului de variație în trimestrul III, 2017.

O evaluare mai detaliată a situaţiei macroeconomice, a prognozei pe termen mediu a inflaţiei şi a eventualelor riscuri şi provocări cu care se va confrunta politica monetară în perioada următoare va fi prezentată în Raportul asupra inflaţiei nr.4, 2015. Acesta va fi publicat, conform calendarului stabilit, pe data de 5 noiembrie 2015.

În vederea susţinerii funcţionării adecvate a pieţei monetare interbancare, BNM va continua să gestioneze ferm surplusul de lichiditate prin operaţiuni de sterilizare, conform calendarului anunţat.

Banca Naţională va continua să propună băncilor lichidităţi, conform calendarului anunţat pentru anul 2015, prin operaţiuni REPO pe termen de 14 de zile, la rată fixă, egală cu rata de bază a Băncii Naţionale plus o marjă de 0.25 puncte procentuale.

BNM va monitoriza şi va anticipa în continuare evoluţiile interne şi cele ale mediului economic internaţional, inclusiv dinamica privind consumul populaţiei, remiterile, indicatorii pieţei valutare şi modificarea condiţiilor de comerţ extern, astfel încît, prin flexibilitatea cadrului operaţional specific strategiei de ţintire a inflaţiei, să asigure menţinerea stabilităţii preţurilor pe termen mediu.

Următoarea şedinţă a Comitetului executiv al BNM cu privire la politica monetară va avea loc pe data de 26 noiembrie 2015, conform calendarului anunţat.

____________________

* Inflaţia de bază este calculată de BNS prin excluderea preţurilor ce sunt în afara ariei de influenţă a măsurilor de politică monetară promovată de BNM, cum ar fi cele la produsele alimentare şi băuturi, combustibili, produsele şi serviciile cu preţuri reglementate. Datele elaborate şi publicate, începînd cu luna ianuarie 2012, sunt calculate de BNS în baza modificării anexei nr. 2 la Metodologia privind calculul indicelui inflaţiei de bază, aprobată prin ordinul comun al Băncii Naţionale a Moldovei şi Biroului Naţional de Statistică N8-07-01203/6 din 19 ianuarie 2012 (modificarea constă în includerea preţurilor la serviciile comunicării la distanţă şi la medicamente în cadrul preţurilor reglementate).

 

Evoluţia ratelor dobânzilor

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).
Vezi toate: