• Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
31.03.2016

31 martie 2016, Comunicat al Băncii Naţionale a MoldoveiComitetul executiv al Băncii Naţionale a Moldovei, în cadrul şedinţei din 31 martie 2016, a adoptat prin vot unanim următoarea hotărîre:

1. Se diminuează rata de bază aplicată la principalele operaţiuni de politică monetară pe termen scurt cu 2.0 puncte procentuale, de la 19.0 pînă la 17.0 la sută anual.

2. Se diminuează ratele de dobîndă:
- la creditele overnight cu 2.0 puncte procentuale, de la 22.0 pînă la 20.0 la sută anual;
- la depozitele overnight cu 2.0 puncte procentuale, de la 16.0 pînă la 14.0 la sută anual.

3. Se menţine norma rezervelor obligatorii din mijloace atrase în valută liber convertibilă la nivelul de 14.0 la sută din baza de calcul.

4. Se menţine norma rezervelor obligatorii din mijloace atrase în lei moldovenești și în valută neconvertibilă la nivelul de 35.0 la sută din baza de calcul.

Analiza indicatorilor macroeconomici recenți relevă atenuarea continuă a ritmului anual al inflației, deși aceasta încă se menține peste limita superioară a intervalului de variație de ± 1.5 puncte procentuale de la ţinta inflației de 5.0 la sută.

Rata anuală a inflaţiei pentru luna februarie 2016 a înregistrat nivelul de 10.3 la sută sau cu 3.1 puncte procentuale inferior celui din luna precedentă. Temperarea accentuată a ritmului inflaționist s-a produs datorită diminuării contribuțiilor din partea prețurilor la produsele alimentare, inflației de bază și a prețurilor reglementate.

Diminuarea continuă a ratei anuale a inflației în luna februarie este în concordanță cu ultima prognoză a BNM (publicată în luna februarie 2016) și validează corectitudinea deciziilor de politică monetară din anul 2015. Totuși, încetinirea ritmului anual al inflației se produce mai rapid decît s-a estimat anterior.

În luna februarie 2016, rata anuală a inflației de bazăInflaţia de bază este calculată de BNS prin excluderea preţurilor ce sunt în afara ariei de influenţă a măsurilor de politică monetară promovată de BNM, cum ar fi cele la produsele alimentare şi băuturi, combustibili, produsele şi serviciile cu preţuri reglementate. Datele elaborate şi publicate, începînd cu luna ianuarie 2012, sunt calculate de BNS în baza modificării anexei nr. 2 la Metodologia privind calculul indicelui inflaţiei de bază, aprobată prin ordinul comun al Băncii Naţionale a Moldovei şi Biroului Naţional de Statistică N8-07-01203/6 din 19 ianuarie 2012 (modificarea constă în includerea preţurilor la serviciile comunicării la distanţă şi la medicamente în cadrul preţurilor reglementate).1 s-a situat cu 3.6 puncte procentuale sub nivelul consemnat în luna precedentă, constituind 10.6 la sută.

Activitatea economică în anul 2015, a înregistrat o diminuare de 0.5 la sută, fiind cu 5.1 puncte procentuale inferioară celei din anul 2014. Această evoluție a fost determinată, preponderent, de seceta din anul 2015 cu implicații negative asupra sectorului agricol, dar și de diminuarea cererii interne și investițiilor pe fondul deteriorării climatului economic regional. Creșterea economiei naționale a fost susținută de deprecierea monedei naționale față de dolarul SUA, ameliorând astfel competitivitatea produselor autohtone.

Totodată, în trimestrul IV 2015, PIB a consemnat o reducere de 3.3 la sută comparativ cu perioada similară a anului 2014. Din perspectiva utilizărilor, dinamica respectivă este determinată de reducerea accentuată a consumului final al gospodăriilor populației cu 3.5 la sută pe fondul stagnării veniturilor disponibile în termeni reali, iar formarea brută de capital fix s-a diminuat cu 2.9 la sută. Importurile s-au redus cu 8.4 la sută în perioada de referință sub incidența diminuării cererii interne și deprecierii monedei naționale, iar exporturile fiind ușor inferioare cu 0.5 la sută celor din trimestrul IV 2014. Pe categorii de resurse, evoluția negativă a PIB a fost determinată, în principal, de scăderea accentuată a valorii adăugate brute din agricultură. Astfel, în trimestrul IV 2015, agricultura a consemnat un declin de 18.3 la sută comparativ cu perioada corespunzătoare a anului 2014. Evoluții negative, dar care au generat un impact mai mic, au fost semnalate în comerț, industrie și construcții.

Din perspectiva cererii de consum, în luna ianuarie 2016, ritmul anual de creștere al salariului mediu real pe economie a constituit minus 3.4 la sută, fiind cu 2.0 puncte procentuale superior celui din luna decembrie 2015. Transferurile de mijloace bănești în favoarea persoanelor fizice prin intermediul băncilor din Republica Moldova s-au redus în ianuarie-februarie 2016 cu 12.0 la sută și în luna februarie cu 8.1 la sută comparativ cu perioadele similare ale anului 2015.

La finele lunii februarie 2016, soldul creditelor acordate economiei s-a diminuat cu 13.0 la sută comparativ cu aceeași perioadă a anului 2015. Soldul depozitelor a consemnat o diminuare de 7.0 la sută, similară celei din luna precedentă.

Ratele medii ale dobînzilor practicate de bănci la operaţiunile în moneda naţională în luna februarie 2016 au înregistrat o ușoară creștere. Astfel, rata medie a dobînzii la portofoliul de credite s-a majorat nesemnificativ cu 0.08 puncte procentuale faţă de luna anterioară, constituind 13.69 la sută. Rata medie a dobînzii aferentă depozitelor în lei a constituit 15.14 la sută, fiind în creștere cu 0.39 puncte procentuale față de ianuarie 2015.

Conduita politicii monetare continuă să fie configurată în funcție de riscurile și incertitudinile asociate evoluțiilor din mediul extern și intern. Riscurile externe la adresa inflației rămîn ridicate, avînd ca sursă activitatea economică slabă din țările zonei euro și continuarea recesiunii din Federația Rusă - principalii parteneri comerciali externi ai Republicii Moldova. Propagarea riscurilor externe se efectuează prin canalul remiterilor populației și cel al comerțului extern cu implicații asupra diminuării pe termen scurt a veniturilor valutare ale populației și ale exportatorilor autohtoni, ceea ce se reflectă în dinamica ulterioară a inflației. Potențialele riscuri la adresa inflației de proveniență internă decurg din amînarea aprobării politicii fiscale pentru anul 2016 și incertitudinile cu privire la conduita politicii fiscale. Astfel, analizînd balanța riscurilor, se anticipează un proces de reducere graduală a ritmului anual de creștere a prețurilor, inclusiv datorită bazei înalte de comparație din anul 2015.

În aceste condiţii, membrii Comitetului executiv al BNM, în ședinţa din 31 martie 2016, au decis prin vot unanim să diminueze rata dobînzii de politică monetară cu 2.0 puncte procentuale, de la 19.0 pînă la 17.0 la sută anual.

Decizia respectivă vizează ancorarea anticipaţiilor inflaţioniste în contextul readucerii și menţinerii ratei inflaţiei în proximitatea ţintei de 5.0 la sută pe termen mediu, cu o posibilă deviere de ± 1.5 puncte procentuale. Normalizarea graduală a conduitei politicii monetare, susținută de așteptările cu privire la reducerea mai rapidă a ratei inflației, urmărește favorizarea unui climat monetar capabil să revigoreze activitatea de creditare și economisire, alături de adaptarea în continuare a mediului economic intern la volatilitatea și incertitudinea aferente situației macroeconomice externe.

În vederea susţinerii funcţionării adecvate a pieţei monetare interbancare, BNM va continua să gestioneze ferm surplusul de lichiditate prin operaţiuni de sterilizare, conform calendarului anunțat.

În același timp, Banca Naţională va propune în continuare lichidităţi băncilor, conform calendarului anunţat pentru anul 2016, prin operaţiuni REPO pe termen de 14 zile, la rată fixă, egală cu rata de bază a Băncii Naţionale plus o marjă de 0.25 puncte procentuale.

Reiterăm că, BNM va monitoriza și va anticipa în continuare evoluţiile interne și cele ale mediului economic internaţional, astfel încît, prin flexibilitatea cadrului operaţional specific strategiei de ţintire a inflaţiei, să asigure menţinerea stabilităţii preţurilor pe termen mediu.

Următoarea ședinţă a Comitetului executiv al BNM cu privire la politica monetară va avea loc pe data de 28 aprilie 2016, conform calendarului anunţat.

 


1 Inflaţia de bază este calculată de BNS prin excluderea preţurilor ce sunt în afara ariei de influenţă a măsurilor de politică monetară promovată de BNM, cum ar fi cele la produsele alimentare şi băuturi, combustibili, produsele şi serviciile cu preţuri reglementate. Datele elaborate şi publicate, începînd cu luna ianuarie 2012, sunt calculate de BNS în baza modificării anexei nr. 2 la Metodologia privind calculul indicelui inflaţiei de bază, aprobată prin ordinul comun al Băncii Naţionale a Moldovei şi Biroului Naţional de Statistică N8-07-01203/6 din 19 ianuarie 2012 (modificarea constă în includerea preţurilor la serviciile comunicării la distanţă şi la medicamente în cadrul preţurilor reglementate).

 

Evoluţia ratelor dobânzilor

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).
Vezi toate: