• Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
29.03.2017

Decizie de politică monetară, 29 martie 2017Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei, în cadrul ședinței din 29 martie 2017, a adoptat următoarea hotărâre:

1. Se menține rata de bază aplicată la principalele operațiuni de politică monetară pe termen scurt la nivelul actual de 9.0 la sută anual.

2. Se mențin ratele de dobîndă:
- la creditele overnight la nivelul actual de 12.0 la sută anual;
- la depozitele overnight la nivelul actual de 6.0 la sută anual.

3. Se majorează norma rezervelor obligatorii din mijloace atrase în lei moldovenești și în valută neconvertibilă cu 2.0 puncte procentuale și se stabilește în mărime de 37.0 la sută din baza de calcul, începând cu perioada de menținere a rezervelor obligatorii în lei moldovenești: 8 aprilie 2017 – 7 mai 2017.

4. Se menține norma rezervelor obligatorii din mijloace atrase în valută liber convertibilă la nivelul actual de 14.0 la sută din baza de calcul.

Analiza celor mai recente date statistice relevă menținerea ratei anuale a inflațieiRata anuală a inflaţiei reprezintă creşterea preţurilor de consum într-o lună din anul curent faţă de luna similară a anului precedent. Se calculează ca un raport exprimat procentual între indicele preţurilor dintr-o lună din anul curent şi indicele din luna similară a anului precedent, calculaţi faţă de aceeaşi bază, din care se scade 100. Lucrările statistice aferente indicilor preţurilor de consum sunt realizate de Biroul Naţional de Statistică (BNS). BNM stabileşte ţinta inflaţiei calculată în baza indicelui preţurilor de consum în valoare de 5.0 la sută anual (rata inflaţiei pentru ultimele 12 luni – luna respectivă a anului curent faţă de luna similară ă a anului precedent) cu o posibilă deviere de ±1.5 puncte procentuale.(Sursă: Strategia politicii monetare a Băncii Naţionale a Moldovei pe termen mediu.[1] în intervalul de variație de ± 1.5 puncte procentuale de la ținta inflației de 5.0 la sută.

Rata anuală a inflației în luna februarie 2017 a înregistrat nivelul de 4.7 la sută, fiind cu 1.7 puncte procentuale superioară celei din luna precedentă.

Evoluția ascendentă a ratei anuale a inflației este în concordanță cu ultima prognoză a BNM (publicată în luna februarie 2017).

În luna februarie 2017, rata anuală a inflației de bazăInflaţia de bază este calculată de BNS prin excluderea preţurilor ce sunt în afara ariei de influenţă a măsurilor de politică monetară promovată de BNM, cum ar fi cele la produsele alimentare şi băuturi, combustibili, produsele şi serviciile cu preţuri reglementate. Datele elaborate şi publicate, începînd cu luna ianuarie 2012, sunt calculate de BNS în baza modificării anexei nr. 2 la Metodologia privind calculul indicelui inflaţiei de bază, aprobată prin ordinul comun al Băncii Naţionale a Moldovei şi Biroului Naţional de Statistică N8-07-01203/6 din 19 ianuarie 2012 (modificarea constă în includerea preţurilor la serviciile comunicării la distanţă şi la medicamente în cadrul preţurilor reglementate).[2] s-a situat cu 0.4 puncte procentuale peste nivelul consemnat în luna precedentă, constituind 4.3 la sută.

Activitatea economică în anul 2016 a înregistrat o majorare de 4.1 la sută, fiind cu 4.6 puncte procentuale superioară celei din anul 2015. Această evoluție a fost determinată, preponderent, de revenirea sectorului agricol după seceta din anul 2015, cu implicații favorabile asupra sporirii exporturilor și formării stocurilor.

Totodată, în trimestrul IV 2016, PIB a consemnat o creștere de 6.5 la sută comparativ cu perioada similară a anului 2015. Din perspectiva utilizărilor, dinamica respectivă este condiționată de majorarea consumului final al gospodăriilor populației cu 4.6 la sută, procurarea bunurilor și serviciilor a cunoscut o dinamică ascendentă, majorându-se cu 4.3 și, respectiv, 6.2 la sută, iar formarea brută de capital fix a sporit cu 1.0 la sută. Exporturile au sporit cu 19.9 la sută în perioada de referință sub incidența evoluțiilor favorabile din sectorul agricol, iar importurile - cu 9.4 la sută. Pe categorii de resurse, evoluția pozitivă a PIB, în trimestrul IV 2016, a fost determinată, în principal, de creșterea valorii adăugate brute din agricultură cu 17.6 la sută comparativ cu perioada similară a anului 2015. Evoluții pozitive au fost semnalate în sectoarele conexe, astfel încât comerțul cu ridicata și cu amănuntul s-a majorat cu 10.2 la sută, industria prelucrătoare - cu 5.3 la sută, transportul și depozitarea - cu 14.5 la sută.

Dinamica indicatorilor macroeconomici în luna ianuarie 2017 conturează premise de învigorare continuă a activității economice în trimestrul I 2017. În luna ianuarie 2017, exporturile au sporit față de perioada similară a anului 2016 cu 19.6 la sută, importurile cu 28.7 la sută, iar volumul producţiei industriale – cu 5.7 la sută. În același timp, volumul mărfurilor transportate s-a majorat cu 34.1 la sută.

Procesele de creditare și de economisire în luna februarie 2017 au consemnat evoluții diferite. Volumul creditelor noi acordate în perioada de referință s-a majorat cu 15.4 la sută, iar volumul depozitelor noi atrase s-a redus cu 26.4 la sută față de perioada similară a anului precedent. Soldul total al creditelor la sfârșitul lunii februarie 2017 s-a diminuat cu 7.7 la sută față de perioada similară a anului precedent. Totodată, soldul total al depozitelor a crescut cu 5.9 la sută față de sfârșitul lunii februarie 2016.

Rata medie la creditele noi acordate, în luna februarie 2017, în moneda națională s-a redus cu 0.20 puncte procentuale față de nivelul înregistrat în luna ianuarie 2017, constituind 11.74 la sută anual. Rata medie la depozitele noi atrase în lei s-a diminuat cu 0.12 puncte procentuale până la nivelul de 6.68 la sută anual în luna februarie 2017.

Conduita politicii monetare continuă să se profileze în funcție de riscurile și incertitudinile asociate evoluțiilor din mediul extern și cel intern. Riscurile externe de natură inflaționistă sunt asociate majorării prețurilor internaționale la produsele alimentare, alături de incertitudinea evoluției prețurilor la petrol și la gazele naturale. Potențialele riscuri și incertitudini de proveniență internă la adresa inflației decurg din persistența lichidităților excesive în sectorul bancar, pe lângă impactul modificărilor de accize aferente politicii fiscale și, respectiv, al recoltei din anul 2017. Totodată, amânarea ajustărilor de tarife la serviciile reglementate și reincluderea prețului la gazul lichefiat în cadrul metodologiei de formare și aplicare a prețurilor la produsele petroliere, adoptate în semestrul I 2016, generează presiuni dezinflaționiste.

În aceste condiții, membrii Comitetului executiv al BNM, în ședința din 29 martie 2017, au decis menținerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul actual de 9.0 la sută anual.

Totodată, în scopul sterilizării excesului de lichiditate și ameliorării mecanismului de transmisie a deciziilor de politică monetară, Comitetul executiv al BNM a luat hotărârea de a majora norma rezervelor obligatorii din mijloacele atrase în lei moldovenești și în valută neconvertibilă cu 2.0 puncte procentuale până la valoarea de 37.0 la sută din baza de calcul, pentru perioada de menținere a rezervelor obligatorii în lei moldovenești: 8 aprilie 2017 – 7 mai 2017. În același timp, norma rezervelor obligatorii din mijloacele atrase în valută liber convertibilă se menține la nivelul actual de 14.0 la sută din baza de calcul.

De menționat că, măsurile de politică monetară adoptate de BNM pe parcursul anului 2016 și până în prezent încă urmează să se propage prin diferite canale de transmisie în economia națională, inclusiv prin influențarea ratelor dobânzilor la creditele și depozitele în moneda națională, astfel, exercitând în continuare efecte asupra evoluției inflației.

În același timp, conduita politicii monetare urmărește asigurarea condițiilor monetare reale adecvate susținerii creditării și economisirii, alături de adaptarea în continuare a mediului economic intern la volatilitățile și incertitudinile din mediul extern.

BNM va continua să gestioneze surplusul de lichiditate prin operațiuni de sterilizare, conform calendarului anunțat.

Reiterăm că BNM va monitoriza și va anticipa în continuare evoluțiile interne și cele ale mediului economic internațional, astfel încât, prin flexibilitatea cadrului operațional specific strategiei de țintire a inflației, să asigure menținerea stabilității prețurilor pe termen mediu.

Următoarea ședință a Comitetului executiv al BNM cu privire la politica monetară va avea loc pe data de 27 aprilie 2017, conform calendarului anunțat.

 


[1] Rata anuală a inflaţiei reprezintă creşterea preţurilor de consum într-o lună din anul curent faţă de luna similară a anului precedent. Se calculează ca un raport exprimat procentual între indicele preţurilor dintr-o lună din anul curent şi indicele din luna similară a anului precedent, calculaţi faţă de aceeaşi bază, din care se scade 100. Lucrările statistice aferente indicilor preţurilor de consum sunt realizate de Biroul Naţional de Statistică (BNS).
BNM stabileşte ţinta inflaţiei calculată în baza indicelui preţurilor de consum în valoare de 5.0 la sută anual (rata inflaţiei pentru ultimele 12 luni – luna respectivă a anului curent faţă de luna similară ă a anului precedent) cu o posibilă deviere de ±1.5 puncte procentuale.(Sursă: Strategia politicii monetare a Băncii Naţionale a Moldovei pe termen mediu.

 

[2] Inflaţia de bază este calculată de BNS prin excluderea preţurilor ce sunt în afara ariei de influenţă a măsurilor de politică monetară promovată de BNM, cum ar fi cele la produsele alimentare şi băuturi, combustibili, produsele şi serviciile cu preţuri reglementate. Datele elaborate şi publicate, începînd cu luna ianuarie 2012, sunt calculate de BNS în baza modificării anexei nr. 2 la Metodologia privind calculul indicelui inflaţiei de bază, aprobată prin ordinul comun al Băncii Naţionale a Moldovei şi Biroului Naţional de Statistică N8-07-01203/6 din 19 ianuarie 2012 (modificarea constă în includerea preţurilor la serviciile comunicării la distanţă şi la medicamente în cadrul preţurilor reglementate).

 

Evoluţia ratelor dobânzilor

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).
Vezi toate: