• Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
04.07.2016

4 iulie 2016, Comunicat al Băncii Naţionale a MoldoveiComitetul executiv al Băncii Naţionale a Moldovei, în cadrul şedinţei din 4 iulie 2016, a adoptat prin vot unanim următoarea hotărîre:

1. Se diminuează rata de bază aplicată la principalele operaţiuni de politică monetară pe termen scurt cu 3.0 puncte procentuale, de la 13.0 pînă la 10.0 la sută anual.

2. Se diminuează ratele de dobîndă:
- la creditele overnight cu 3.0 puncte procentuale, de la 16.0 pînă la 13.0 la sută anual;
- la depozitele overnight cu 3.0 puncte procentuale, de la 10.0 pînă la 7.0 la sută anual.

3. Se menţine norma rezervelor obligatorii din mijloace atrase în valută liber convertibilă la nivelul de 14.0 la sută din baza de calcul.

4. Se menţine norma rezervelor obligatorii din mijloace atrase în lei moldovenești și în valută neconvertibilă la nivelul de 35.0 la sută din baza de calcul.

Analiza datelor statistice recente relevă dinamica descendentă a ratei anuale a inflației pentru a cincea lună consecutiv, deși aceasta încă se menține peste limita superioară a intervalului de variație de ± 1.5 puncte procentuale de la ţinta inflației de 5.0 la sută.

Rata anuală a inflaţiei pentru luna mai 2016 a înregistrat nivelul de 7.9 la sută care este cu 0.4 puncte procentuale inferior celui din luna precedentă.

Decelerarea ratei anuale a inflației în luna mai este în concordanță cu ultima prognoză a BNM (publicată în luna mai 2016) și validează corectitudinea deciziilor de politică monetară din anul 2015.

În luna mai 2016, rata anuală a inflației de bazăInflaţia de bază este calculată de BNS prin excluderea preţurilor ce sunt în afara ariei de influenţă a măsurilor de politică monetară promovată de BNM, cum ar fi cele la produsele alimentare şi băuturi, combustibili, produsele şi serviciile cu preţuri reglementate. Datele elaborate şi publicate, începînd cu luna ianuarie 2012, sunt calculate de BNS în baza modificării anexei nr. 2 la Metodologia privind calculul indicelui inflaţiei de bază, aprobată prin ordinul comun al Băncii Naţionale a Moldovei şi Biroului Naţional de Statistică N8-07-01203/6 din 19 ianuarie 2012 (modificarea constă în includerea preţurilor la serviciile comunicării la distanţă şi la medicamente în cadrul preţurilor reglementate).1 s-a situat cu 0.1 puncte procentuale peste nivelul consemnat în luna precedentă, constituind 9.8 la sută.

În trimestrul I 2016, activitatea economică a consemnat o majorare de 0.8 la sută comparativ cu perioada similară a anului 2015. Din perspectiva utilizărilor, dinamica respectivă este determinată de sporirea consumului final al gospodăriilor populației și a formării brute de capital, generînd o contribuție de 2.0 puncte procentuale și, respectiv, de 3.0 puncte procentuale. Pe categorii de resurse, evoluția pozitivă a PIB a fost determinată, în principal, de majorarea valorii adăugate brute din toate sectoarele, cu excepția celei din „construcții” și „alte servicii”. Astfel, a fost înregistrată majorarea volumului producției în „agricultură” cu 5.1 la sută, „comerț” cu 3.5 la sută, „transport și comunicații” cu 2.8 la sută și în „industrie” cu 1.1 la sută.

Dinamica indicatorilor macroeconomici în prima lună a trimestrului II 2016 prezintă semnale pozitive aferente revigorării activității economice în perioada de referinţă. În luna aprilie 2016, exporturile au sporit față de perioada similară a anului 2015 cu 18.0 la sută, iar importurile cu 21.4 la sută. În același timp, producția industrială a consemnat o majorare de 10.0 la sută. Volumul cifrei de afaceri aferent comerțului cu amănuntul a sporit cu 0.4 la sută, iar volumul comerțului cu servicii cu 2.1 la sută în luna aprilie 2016 față de perioada similară a anului precedent.

Din perspectiva cererii de consum, în luna aprilie 2016, ritmul anual de creștere al salariului mediu real pe economie a constituit 0.2 la sută, fiind cu 1.5 puncte procentuale superior celui din luna martie 2016. Transferurile de mijloace bănești în favoarea persoanelor fizice prin intermediul băncilor din Republica Moldova s-au redus în perioada ianuarie-mai cu 7.5 la sută și în luna mai 2016 cu 10.8 la sută, în termeni nominali, comparativ cu perioadele similare ale anului 2015.

Procesele de creditare și de economisire în luna mai 2016 au consemnat evoluții diferite. Volumul creditelor noi acordate în perioada de referință s-a micșorat cu 14.6 la sută, iar depozitele noi atrase au crescut cu 55.5 la sută față de perioada similară a anului precedent. Soldul total al creditelor la sfîrșitul lunii mai s-a diminuat cu 10.3 la sută, iar soldul total al depozitelor a înregistrat o creștere cu 0.7 la sută față de perioada similară a anului precedent.

Rata medie la creditele noi acordate în moneda națională s-a micșorat cu 0.44 puncte procentuale față de nivelul înregistrat în luna aprilie 2016, constituind 15.23 la sută. Rata la depozitele noi atrase în lei s-a diminuat cu 1.37 puncte procentuale pînă la nivelul de 12.48 la sută în luna mai 2016.

Conduita politicii monetare continuă să fie configurată în funcție de riscurile și incertitudinile asociate evoluțiilor din mediul extern și cel intern. Riscurile externe asociate presiunilor dezinflaționiste sînt marcate de activitatea economică slabă din țările zonei euro și continuarea recesiunii din Federația Rusă - principalii parteneri comerciali externi ai Republicii Moldova. Propagarea riscurilor externe se efectuează prin canalul remiterilor populației și cel al comerțului extern cu implicații asupra diminuării pe termen scurt a veniturilor valutare ale populației și ale exportatorilor autohtoni, ceea ce se reflectă în evoluția ulterioară a inflației. Potențialele riscuri la adresa inflației decurg din fluctuațiile majore de pe piețele financiare de natură să afecteze și piața petrolului. Principalele riscuri de proveniență internă sînt asociate tergiversării ajustării tarifelor reglementate. Totodată, condițiile meteorologice existente favorizează o creștere, în comparație cu anul precedent, a producției agricole, fapt ce va influența negativ ritmul de creștere a prețurilor la produsele alimentare pe parcursul a 2-3 trimestre consecutiv și va determina diminuarea în continuare a inflației de consum. Astfel, analizînd balanța riscurilor, se observă o prevalare accentuată a riscurilor dezinflaționiste și se anticipează un proces de reducere rapidă a ritmului anual de creștere a prețurilor, inclusiv datorită bazei înalte de comparație din anul 2015.

Evaluînd perspectivele pe termen scurt și mediu ale inflației, membrii Comitetului executiv al BNM, în ședinţa din 4 iulie 2016, au decis prin vot unanim să diminueze rata dobînzii de politică monetară cu 3.0 puncte procentuale, de la 13.0 pînă la 10.0 la sută anual.

Decizia respectivă vizează ancorarea anticipaţiilor inflaţioniste în contextul readucerii și menţinerii ratei inflaţiei în proximitatea ţintei de 5.0 la sută pe termen mediu, cu o posibilă deviere de ± 1.5 puncte procentuale. Calibrarea graduală a conduitei politicii monetare, susținută de așteptările cu privire la reducerea ratei inflației, urmărește asigurarea condițiilor monetare reale adecvate pentru stimularea creditării și economisirii, precum și pentru impulsionarea cererii interne, alături de adaptarea în continuare a mediului economic intern la volatilitățile și incertitudinile din mediul extern.

În vederea susţinerii funcţionării adecvate a pieţei monetare interbancare, BNM va continua să gestioneze ferm surplusul de lichiditate prin operaţiuni de sterilizare, conform calendarului anunțat.

În același timp, Banca Naţională va propune în continuare lichidităţi băncilor, conform calendarului anunţat pentru anul 2016, prin operaţiuni repo pe termen de 14 zile, la rată fixă, egală cu rata de bază a Băncii Naţionale plus o marjă de 0.25 puncte procentuale.

Reiterăm că, BNM va monitoriza și va anticipa în continuare evoluţiile interne și cele ale mediului economic internaţional, inclusiv impactul potențial al votului pentru Brexit, astfel încît, prin flexibilitatea cadrului operaţional specific strategiei de ţintire a inflaţiei, să asigure menţinerea stabilităţii preţurilor pe termen mediu.

Următoarea ședinţă a Comitetului executiv al BNM cu privire la politica monetară va avea loc pe data de 28 iulie 2016, conform calendarului anunţat..

 


1 Inflaţia de bază este calculată de BNS prin excluderea preţurilor ce sunt în afara ariei de influenţă a măsurilor de politică monetară promovată de BNM, cum ar fi cele la produsele alimentare şi băuturi, combustibili, produsele şi serviciile cu preţuri reglementate. Datele elaborate şi publicate, începînd cu luna ianuarie 2012, sunt calculate de BNS în baza modificării anexei nr. 2 la Metodologia privind calculul indicelui inflaţiei de bază, aprobată prin ordinul comun al Băncii Naţionale a Moldovei şi Biroului Naţional de Statistică N8-07-01203/6 din 19 ianuarie 2012 (modificarea constă în includerea preţurilor la serviciile comunicării la distanţă şi la medicamente în cadrul preţurilor reglementate).

 

Evoluţia ratelor dobânzilor

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).
Vezi toate: