Opțiuni de accesibilitate

 • Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
25.02.2016

25 februarie 2016, Comunicat al Băncii Naţionale a MoldoveiComitetul executiv al Băncii Naţionale a Moldovei, în cadrul şedinţei din 25 februarie 2016, a adoptat prin vot unanim următoarea hotărîre:

1. Se diminuează rata de bază aplicată la principalele operaţiuni de politică monetară pe termen scurt cu 0.5 puncte procentuale, de la 19.5 pînă la 19.0 la sută anual.

2. Se diminuează ratele de dobîndă:
     - la creditele overnight cu 0.5 puncte procentuale, de la 22.5 pînă la 22.0 la sută anual;
     - la depozitele overnight cu 0.5 puncte procentuale, de la 16.5 pînă la 16.0 la sută anual.

3. Se menţine norma rezervelor obligatorii din mijloace atrase în valută liber convertibilă la nivel de 14.0 la sută din baza de calcul.

4. Se menţine norma rezervelor obligatorii din mijloace atrase în lei moldovenești și în valută neconvertibilă la nivelul actual de 35.0 la sută din baza de calcul.

Analiza indicatorilor macroeconomici recenți relevă apariția premiselor pentru inversarea trendului inflației, deși aceasta încă se menține peste limita superioară a intervalului de variație de ± 1.5 puncte procentuale de la ţinta inflației de 5.0 la sută.

Rata anuală a inflaţiei pentru luna ianuarie 2016 a înregistrat nivelul de 13.4 la sută sau cu 0.2 puncte procentuale inferior celui din luna precedentă. Temperarea ritmului inflaționist s-a produs datorită diminuării contribuțiilor din partea inflației de bază și a prețurilor reglementate.

Diminuarea ritmului anual al inflației în luna ianuarie este în concordanță cu ultima prognoză a BNM (publicată în luna februarie 2016) și validează corectitudinea deciziilor de politică monetară din anul 2015.

În luna ianuarie 2016, rata anuală a inflației de bazăInflaţia de bază este calculată de BNS prin excluderea preţurilor ce sunt în afara ariei de influenţă a măsurilor de politică monetară promovată de BNM, cum ar fi cele la produsele alimentare şi băuturi, combustibili, produsele şi serviciile cu preţuri reglementate. Datele elaborate şi publicate, începînd cu luna ianuarie 2012, sunt calculate de BNS în baza modificării anexei nr. 2 la Metodologia privind calculul indicelui inflaţiei de bază, aprobată prin ordinul comun al Băncii Naţionale a Moldovei şi Biroului Naţional de Statistică N8-07-01203/6 din 19 ianuarie 2012 (modificarea constă în includerea preţurilor la serviciile comunicării la distanţă şi la medicamente în cadrul preţurilor reglementate).1 s-a situat cu 0.4 puncte procentuale sub nivelul consemnat în luna precedentă, constituind 14.2 la sută.

Dinamica nefavorabilă a comerţului extern și a producției agricole în trimestrul IV 2015 semnalează continuarea contractării activității economice în perioada de referinţă și relevă sporirea graduală a presiunilor dezinflaţioniste din partea cererii agregate. Astfel, exporturile au scăzut față de perioada similară a anului 2014 cu 13.6 la sută, iar importurile cu 29.4 la sută. Producția agricolă s-a diminuat cu 19.1 la sută.

Din perspectiva cererii de consum, în trimestrul IV 2015, ritmul anual de creștere al salariului mediu real pe economie a constituit minus 6.2 la sută, fiind cu 5.8 puncte procentuale inferior celui din trimestrul III 2015. Transferurile de mijloace bănești în favoarea persoanelor fizice prin intermediul băncilor din Republica Moldova s-au redus în luna ianuarie 2016 cu 16.2 la sută față de ianuarie 2015.

La finele lunii ianuarie 2016, soldul creditelor acordate economiei s-a diminuat cu 9.6 la sută comparativ cu perioada similară a anului 2015. Soldul depozitelor a consemnat o diminuare de 7.0 la sută.

Ratele medii ale dobînzilor practicate de bănci la operaţiunile în moneda naţională în luna ianuarie 2016 au înregistrat o ușoară creștere. Astfel, rata medie a dobînzii la portofoliul de credite s-a majorat nesemnificativ cu 0.03 puncte procentuale faţă de luna anterioară, constituind 13.61 la sută. Rata medie a dobînzii aferentă depozitelor în lei a constituit 14.75 la sută, fiind în creștere cu 0.59 puncte procentuale față de decembrie 2015.

Conduita politicii monetare continuă să fie configurată în funcție de riscurile și incertitudinile asociate evoluțiilor din mediul extern și intern. Riscurile externe la adresa inflației rămîn ridicate, avînd ca sursă activitatea economică slabă din țările zonei euro și continuarea recesiunii din Federația Rusă - principalii parteneri comerciali externi ai Republicii Moldova. Propagarea riscurilor externe se efectuează prin canalul remiterilor populației și cel al comerțului extern cu implicații asupra diminuării pe termen scurt a veniturilor valutare ale populației și ale exportatorilor autohtoni, ceea ce se reflectă în dinamica ulterioară a inflației. Potențialele riscuri la adresa inflației de proveniență internă decurg din amînarea aprobării politicii fiscale pentru anul 2016 și incertitudinile cu privire la conduita politicii fiscale.

Pe de altă parte, evoluția prețurilor la resursele energetice și la produsele alimentare pe piețele internaționale temperează presiunile inflaționiste. Astfel, analizînd balanța riscurilor, se anticipează un proces de reducere graduală a ritmului anual de creștere a prețurilor, inclusiv datorită bazei înalte de comparație din anul 2015.

În aceste condiţii, membrii Comitetului executiv al BNM, în ședinţa din 25 februarie 2016, au decis prin vot unanim să diminueze rata dobînzii de politică monetară cu 0.5 puncte procentuale, de la 19.5 pînă la 19.0 la sută anual.

Decizia respectivă vizează ancorarea anticipaţiilor inflaţioniste în contextul readucerii și menţinerii ratei inflaţiei în proximitatea ţintei de 5.0 la sută pe termen mediu, cu o posibilă deviere de ± 1.5 puncte procentuale. Normalizarea graduală a conduitei politicii monetare, susținută de așteptările cu privire la reducerea ratei inflației, urmărește favorizarea unui climat monetar capabil să impulsioneze procesul de creditare și economisire, alături de adaptarea în continuare a mediului economic intern la volatilitatea și incertitudinea aferente situației macroeconomice externe.

În vederea susţinerii funcţionării adecvate a pieţei monetare interbancare, BNM va continua să gestioneze ferm surplusul de lichiditate prin operaţiuni de sterilizare, conform calendarului anunțat.

În același timp, Banca Naţională va propune în continuare lichidităţi băncilor, conform calendarului anunţat pentru anul 2016, prin operaţiuni REPO pe termen de 14 zile, la rată fixă, egală cu rata de bază a Băncii Naţionale plus o marjă de 0.25 puncte procentuale.

Reiterăm că, BNM va monitoriza și va anticipa în continuare evoluţiile interne și cele ale mediului economic internaţional, astfel încît, prin flexibilitatea cadrului operaţional specific strategiei de ţintire a inflaţiei, să asigure menţinerea stabilităţii preţurilor pe termen mediu.

Următoarea ședinţă a Comitetului executiv al BNM cu privire la politica monetară va avea loc pe data de 31 martie 2016, conform calendarului anunţat.

 


1 Inflaţia de bază este calculată de BNS prin excluderea preţurilor ce sunt în afara ariei de influenţă a măsurilor de politică monetară promovată de BNM, cum ar fi cele la produsele alimentare şi băuturi, combustibili, produsele şi serviciile cu preţuri reglementate. Datele elaborate şi publicate, începînd cu luna ianuarie 2012, sunt calculate de BNS în baza modificării anexei nr. 2 la Metodologia privind calculul indicelui inflaţiei de bază, aprobată prin ordinul comun al Băncii Naţionale a Moldovei şi Biroului Naţional de Statistică N8-07-01203/6 din 19 ianuarie 2012 (modificarea constă în includerea preţurilor la serviciile comunicării la distanţă şi la medicamente în cadrul preţurilor reglementate).

 

Evoluţia ratelor dobânzilor

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).
Vezi toate: