Opțiuni de accesibilitate

 • Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
29.09.2016

29 septembrie 2016, Comunicat al Băncii Naţionale a MoldoveiComitetul executiv al Băncii Naţionale a Moldovei, în cadrul şedinţei din 29 septembrie 2016, a adoptat prin vot unanim următoarea hotărîre:

1. Se diminuează rata de bază aplicată la principalele operaţiuni de politică monetară pe termen scurt cu 0.5 puncte procentuale, de la 10.0 pînă la 9.5 la sută anual.

2. Se diminuează ratele de dobîndă:
- la creditele overnight cu 0.5 puncte procentuale, de la 13.0 pînă la 12.5 la sută anual;
- la depozitele overnight cu 0.5 puncte procentuale, de la 7.0 pînă la 6.5 la sută anual.

3. Se menţine norma rezervelor obligatorii din mijloace atrase în valută liber convertibilă la nivelul de 14.0 la sută din baza de calcul.

4. Se menţine norma rezervelor obligatorii din mijloace atrase în lei moldovenești și în valută neconvertibilă la nivelul de 35.0 la sută din baza de calcul.

Analiza celor mai recente date statistice relevă dinamica descendentă a ratei anuale a inflației pentru a opta lună consecutiv și revenirea acesteia în intervalul de variație de ± 1.5 puncte procentuale de la ţinta inflației de 5.0 la sută.

Rata anuală a inflaţiei pentru luna august 2016 a înregistrat nivelul de 3.6 la sută care este cu 3.4 puncte procentuale inferior celui din luna precedentă.

Decelerarea ratei anuale a inflației în luna august este în concordanță cu ultima prognoză a BNM (publicată în luna august 2016) și validează corectitudinea deciziilor de politică monetară din anul 2015 și de la începutul anului curent.

În luna august 2016, rata anuală a inflației de bazăInflaţia de bază este calculată de BNS prin excluderea preţurilor ce sunt în afara ariei de influenţă a măsurilor de politică monetară promovată de BNM, cum ar fi cele la produsele alimentare şi băuturi, combustibili, produsele şi serviciile cu preţuri reglementate. Datele elaborate şi publicate, începînd cu luna ianuarie 2012, sunt calculate de BNS în baza modificării anexei nr. 2 la Metodologia privind calculul indicelui inflaţiei de bază, aprobată prin ordinul comun al Băncii Naţionale a Moldovei şi Biroului Naţional de Statistică N8-07-01203/6 din 19 ianuarie 2012 (modificarea constă în includerea preţurilor la serviciile comunicării la distanţă şi la medicamente în cadrul preţurilor reglementate).1 s-a situat cu 1.3 puncte procentuale sub nivelul consemnat în luna precedentă, constituind 7.5 la sută.

În trimestrul II 2016, activitatea economică a consemnat o majorare de 1.8 la sută comparativ cu perioada similară a anului 2015. Din perspectiva utilizărilor, această dinamică este determinată de sporirea consumului final al gospodăriilor populației și a variației stocurilor, generînd o contribuție de 1.9 puncte procentuale și, respectiv, de 4.0 puncte procentuale. Pe categorii de resurse, evoluția pozitivă a PIB a fost determinată de majorarea valorii adăugate brute din toate sectoarele, cu excepția celei din „construcții” și „administrație publică”. Astfel, a fost înregistrată majorarea valorii adăugate brute în „agricultură” cu 4.1 la sută, „comerț” cu 4.1 la sută, „transport și depozitare” cu 3.1 la sută, „informații și comunicații” (7.0 la sută) și în „industrie” (0.6 la sută).

Dinamica indicatorilor macroeconomici în luna iulie și august 2016 prezintă semnale moderate aferente revigorării continue a activității economice în trimestrul III. În luna iulie 2016, exporturile au sporit față de perioada similară a anului 2015 cu 0.5 la sută, iar importurile s-au diminuat cu 7.9 la sută. În același timp, producția industrială a consemnat o diminuare de 5.2 la sută, volumul comerțului cu servicii de 5.6 la sută, iar volumul cifrei de afaceri aferent comerțului cu amănuntul a sporit cu 1.2 la sută. În luna august 2016, ritmul anual al volumului mărfurilor transportate a înregistrat o majorare pronunțată pînă la nivelul de 19.0 la sută.

Din perspectiva cererii de consum, în luna iulie 2016, ritmul anual de creștere a salariului mediu real pe economie a constituit 0.9 la sută, fiind cu 0.8 puncte procentuale inferior celui din luna iunie 2016. Transferurile de mijloace bănești în favoarea persoanelor fizice prin intermediul băncilor din Republica Moldova s-au redus în perioada ianuarie-august cu 6.0 la sută, iar în luna august 2016 s-au majorat cu 18.4 la sută, în termeni nominali, comparativ cu perioadele similare ale anului 2015.

Procesele de creditare și de economisire în luna august 2016 au consemnat evoluții similare. Volumul creditelor noi acordate în perioada de referință s-a majorat cu 17.3 la sută, iar depozitele noi atrase au crescut cu 19.9 la sută față de perioada similară a anului precedent. Soldul total al creditelor la sfîrșitul lunii august s-a diminuat cu 13.7 la sută față de perioada similară a anului precedent, iar soldul total al depozitelor a înregistrat creștere cu 4.0 la sută față de sfîrșitul lunii august 2015.

Rata medie la creditele noi acordate în moneda națională s-a micșorat cu 0.30 puncte procentuale față de nivelul înregistrat în luna iulie 2016, constituind 13.70 la sută. Rata la depozitele noi atrase în lei s-a diminuat cu 1.62 puncte procentuale pînă la nivelul de 8.24 la sută în luna august 2016.

Conduita politicii monetare continuă să fie configurată în funcție de riscurile și incertitudinile asociate evoluțiilor din mediul extern și cel intern. Riscurile externe de natură dezinflaționistă sunt asociate activității economice reduse din țările zonei euro și continuării recesiunii din Federația Rusă - principalii parteneri comerciali externi ai Republicii Moldova, cu repercusiuni asupra diminuării pe termen scurt a veniturilor valutare ale populației și ale exportatorilor autohtoni prin prisma canalului remiterilor populației și cel al comerțului extern. Potențialele riscuri la adresa inflației decurg și din volatilitatea sporită a piețelor financiar-valutare internaționale, alături de incertitudini asociate prețurilor la petrol, prețurilor internaționale la materiile prime și produsele alimentare. Principalele riscuri și incertitudini de proveniență internă sînt asociate tergiversării ajustării tarifelor reglementate, modificării de accize din perspectiva conduitei politicii fiscale pentru anul 2017 și, respectiv, recoltei din anul 2016. Astfel, se observă o prevalare accentuată a riscurilor dezinflaționiste și se anticipează un proces de reducere rapidă a ritmului anual de creștere a prețurilor, inclusiv din cauza bazei înalte de comparație din anul 2015.

Evaluînd perspectivele pe termen scurt și mediu ale inflației, membrii Comitetului executiv al BNM, în ședinţa din 29 septembrie 2016, au decis prin vot unanim să diminueze rata dobînzii de politică monetară cu 0.5 puncte procentuale, de la 10.0 pînă la 9.5 la sută anual.

Decizia respectivă vizează menţinerea ratei inflaţiei în proximitatea ţintei de 5.0 la sută pe termen mediu, cu o posibilă deviere de ± 1.5 puncte procentuale. Calibrarea graduală a conduitei politicii monetare urmărește asigurarea condițiilor monetare reale adecvate susținerii creditării și economisirii, precum și pentru impulsionarea cererii interne, alături de adaptarea în continuare a mediului economic intern la volatilitățile și incertitudinile din mediul extern.

BNM va continua să gestioneze adecvat surplusul de lichiditate prin operaţiuni de sterilizare, conform calendarului anunțat.

În același timp, Banca Naţională va propune în continuare lichidităţi băncilor, conform calendarului anunţat pentru anul 2016, prin operaţiuni repo pe termen de 14 zile, la rată fixă, egală cu rata de bază a Băncii Naţionale plus o marjă de 0.25 puncte procentuale.

Reiterăm că, BNM va monitoriza și va anticipa în continuare evoluţiile interne și cele ale mediului economic internaţional, astfel încît, prin flexibilitatea cadrului operaţional specific strategiei de ţintire a inflaţiei, să asigure menţinerea stabilităţii preţurilor pe termen mediu.

Următoarea ședinţă a Comitetului executiv al BNM cu privire la politica monetară va avea loc pe data de 27 octombrie 2016, conform calendarului anunţat.

 


1 Inflaţia de bază este calculată de BNS prin excluderea preţurilor ce sunt în afara ariei de influenţă a măsurilor de politică monetară promovată de BNM, cum ar fi cele la produsele alimentare şi băuturi, combustibili, produsele şi serviciile cu preţuri reglementate. Datele elaborate şi publicate, începînd cu luna ianuarie 2012, sunt calculate de BNS în baza modificării anexei nr. 2 la Metodologia privind calculul indicelui inflaţiei de bază, aprobată prin ordinul comun al Băncii Naţionale a Moldovei şi Biroului Naţional de Statistică N8-07-01203/6 din 19 ianuarie 2012 (modificarea constă în includerea preţurilor la serviciile comunicării la distanţă şi la medicamente în cadrul preţurilor reglementate).

 

Evoluţia ratelor dobânzilor

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).
Vezi toate: