• Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
28.04.2016

28 aprilie 2016, Comunicat al Băncii Naţionale a MoldoveiComitetul executiv al Băncii Naţionale a Moldovei, în cadrul şedinţei din 28 aprilie 2016, a adoptat prin vot unanim următoarea hotărîre:

1. Se diminuează rata de bază aplicată la principalele operaţiuni de politică monetară pe termen scurt cu 2.0 puncte procentuale, de la 17.0 pînă la 15.0 la sută anual.

2. Se diminuează ratele de dobîndă:
- la creditele overnight cu 2.0 puncte procentuale, de la 20.0 pînă la 18.0 la sută anual;
- la depozitele overnight cu 2.0 puncte procentuale, de la 14.0 pînă la 12.0 la sută anual.

3. Se menţine norma rezervelor obligatorii din mijloace atrase în valută liber convertibilă la nivelul de 14.0 la sută din baza de calcul.

4. Se menţine norma rezervelor obligatorii din mijloace atrase în lei moldovenești și în valută neconvertibilă la nivelul de 35.0 la sută din baza de calcul.

Comitetul executiv al BNM a aprobat Raportul asupra inflației nr. 2, 2016, care va fi prezentat la conferința de presă din 5 mai 2016.

Analiza indicatorilor macroeconomici recenți relevă dinamica descendentă a ratei anuale a inflației pentru a treia lună consecutiv, deși aceasta încă se menține peste limita superioară a intervalului de variație de ± 1.5 puncte procentuale de la ţinta inflației de 5.0 la sută.

Rata anuală a inflaţiei pentru luna martie 2016 a înregistrat nivelul de 9.4 la sută sau cu 0.9 puncte procentuale inferior celui din luna precedentă. Temperarea respectivă s-a produs preponderent datorită diminuării contribuțiilor din partea prețurilor la produsele alimentare și a inflației de bază.

În luna martie 2016, rata anuală a inflației de bazăInflaţia de bază este calculată de BNS prin excluderea preţurilor ce sunt în afara ariei de influenţă a măsurilor de politică monetară promovată de BNM, cum ar fi cele la produsele alimentare şi băuturi, combustibili, produsele şi serviciile cu preţuri reglementate. Datele elaborate şi publicate, începînd cu luna ianuarie 2012, sunt calculate de BNS în baza modificării anexei nr. 2 la Metodologia privind calculul indicelui inflaţiei de bază, aprobată prin ordinul comun al Băncii Naţionale a Moldovei şi Biroului Naţional de Statistică N8-07-01203/6 din 19 ianuarie 2012 (modificarea constă în includerea preţurilor la serviciile comunicării la distanţă şi la medicamente în cadrul preţurilor reglementate).1 s-a situat cu 0.4 puncte procentuale sub nivelul consemnat în luna precedentă, constituind 10.2 la sută.

Dinamica nefavorabilă a comerţului extern și a producției industriale în primele două luni ale trimestrului I 2016 semnalează continuarea contractării activității economice în perioada de referinţă și relevă persistența presiunilor dezinflaţioniste din partea cererii agregate. Astfel, exporturile au scăzut față de perioada similară a anului 2015 cu 18.5 la sută, importurile cu 13.8 la sută, iar producția industrială cu 2.3 la sută. Transportul de mărfuri în trimestrul I 2016 a marcat o diminuare de 13.3 la sută comparativ cu perioada similară a anului precedent.

Din perspectiva cererii de consum, în perioada ianuarie-februarie 2016, ritmul anual de creștere al salariului mediu real pe economie a constituit minus 2.0 la sută, fiind cu 4.2 puncte procentuale superior celui din trimestrul IV 2015. Transferurile de mijloace bănești în favoarea persoanelor fizice prin intermediul băncilor din Republica Moldova s-au redus în perioada ianuarie-martie cu 8.0 la sută și în luna martie 2016 cu 2.2 la sută, în termeni nominali, comparativ cu perioadele similare ale anului 2015.

Procesele de creditare și de economisire în trimestrul I 2016 au consemnat evoluţii similare. Volumul creditelor noi acordate în perioada de referinţă s-a micșorat cu 14.0 la sută, iar depozitele noi atrase s-au diminuat cu 10.7 la sută faţă de perioada similară a anului precedent. Soldurile totale ale creditelor și depozitelor la sfîrșitul lunii martie s-au diminuat cu 9.9 la sută și, respectiv, cu 3.6 la sută faţă de perioada similară a anului precedent.

Rata medie la creditele noi acordate în moneda naţională s-a diminuat cu 0.48 puncte procentuale faţă de nivelul înregistrat în luna februarie 2016, constituind 15.53 la sută. Rata la depozitele noi atrase în lei a sporit cu 0.25 puncte procentuale pînă la un nivel de 14.69 la sută în luna martie 2016.

În aceste condiţii, membrii Comitetului executiv al BNM, în ședinţa din 28 aprilie 2016, au decis prin vot unanim să diminueze rata dobînzii de politică monetară cu 2.0 puncte procentuale, de la 17.0 pînă la 15.0 la sută anual.

Decizia respectivă vizează ancorarea anticipaţiilor inflaţioniste în contextul readucerii și menţinerii ratei inflaţiei în proximitatea ţintei de 5.0 la sută pe termen mediu, cu o posibilă deviere de ± 1.5 puncte procentuale. Calibrarea graduală a conduitei politicii monetare, susținută de așteptările cu privire la reducerea ratei inflației, urmărește favorizarea unui climat monetar capabil să stimuleze activitatea de creditare și economisire, alături de adaptarea în continuare a mediului economic intern la volatilitatea și incertitudinea aferente situației macroeconomice externe.

Dinamica deviației PIB pe parcursul următoarelor opt trimestre se va menține în mare parte negativă. Evoluția activității economice preponderent sub nivelul său potențial va determina presiuni dezinflaționiste din partea cererii interne, deși mai moderate comparativ cu prognoza anterioară.

Conform noii runde de prognoză, rata inflației medii anuale pentru anii 2016 și 2017 se plasează la nivelul de 7.0 la sută și, respectiv, 4.8 la sută, cu revenirea în limitele intervalului de variație al țintei în trimestrul III 2016. BNM a diminuat prognoza inflației medii anuale față de prognoza precedentă publicată în luna februarie 2016 cu 3.1 puncte procentuale pentru anul 2016 și, respectiv, cu 1.8 puncte procentuale pentru anul 2017. Revizuirea proiecției ratei anuale a inflației în sensul diminuării decurge din contribuțiile inferioare ale tuturor componentelor inflației.

Conduita politicii monetare continuă să fie configurată în funcție de riscurile și incertitudinile asociate evoluțiilor din mediul extern și intern. Riscurile externe la adresa inflației rămîn ridicate, dezinflaționiste, avînd ca sursă activitatea economică slabă din țările zonei euro și continuarea recesiunii din Federația Rusă - principalii parteneri comerciali externi ai Republicii Moldova. Propagarea riscurilor externe se efectuează prin canalul remiterilor populației și cel al comerțului extern cu implicații asupra diminuării pe termen scurt a veniturilor valutare ale populației și ale exportatorilor autohtoni, ceea ce se reflectă în dinamica ulterioară a inflației. Potențialele riscuri la adresa inflației decurg și din volatilitatea prețurilor internaționale la materiile prime alături de incertitudini asociate cotațiilor petroliere. Astfel, analizînd balanța riscurilor, se anticipează un proces de reducere graduală a ritmului anual de creștere a prețurilor, inclusiv datorită bazei înalte de comparație din anul 2015.

O evaluare mai detaliată a situației macroeconomice, a prognozei pe termen mediu a inflației și a eventualelor riscuri și provocări la care este supusă politica monetară în perioadele următoare va fi prezentată în Raportul asupra inflației nr. 2, 2016. Raportul dat urmează a fi publicat pe data de 5 mai 2016, conform calendarului stabilit.

În vederea susţinerii funcţionării adecvate a pieţei monetare interbancare, BNM va continua să gestioneze ferm surplusul de lichiditate prin operaţiuni de sterilizare, conform calendarului anunțat.

În același timp, Banca Naţională va propune în continuare lichidităţi băncilor, conform calendarului anunţat pentru anul 2016, prin operaţiuni repo pe termen de 14 zile, la rată fixă, egală cu rata de bază a Băncii Naţionale plus o marjă de 0.25 puncte procentuale.

Reiterăm că, BNM va monitoriza și va anticipa în continuare evoluţiile interne și cele ale mediului economic internaţional, astfel încît, prin flexibilitatea cadrului operaţional specific strategiei de ţintire a inflaţiei, să asigure menţinerea stabilităţii preţurilor pe termen mediu.

Următoarea ședinţă a Comitetului executiv al BNM cu privire la politica monetară va avea loc pe data de 26 mai 2016, conform calendarului anunţat.

 


1 Inflaţia de bază este calculată de BNS prin excluderea preţurilor ce sunt în afara ariei de influenţă a măsurilor de politică monetară promovată de BNM, cum ar fi cele la produsele alimentare şi băuturi, combustibili, produsele şi serviciile cu preţuri reglementate. Datele elaborate şi publicate, începînd cu luna ianuarie 2012, sunt calculate de BNS în baza modificării anexei nr. 2 la Metodologia privind calculul indicelui inflaţiei de bază, aprobată prin ordinul comun al Băncii Naţionale a Moldovei şi Biroului Naţional de Statistică N8-07-01203/6 din 19 ianuarie 2012 (modificarea constă în includerea preţurilor la serviciile comunicării la distanţă şi la medicamente în cadrul preţurilor reglementate).

 

Evoluţia ratelor dobânzilor

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).
Vezi toate: