• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


  • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

    Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.


  • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

    A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
25.06.2015

25 iunie 2015. Comunicat al Băncii Naţionale a MoldoveiConsiliul de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei, în cadrul şedinţei din 25 iunie 2015, a adoptat prin vot unanim următoarea hotărîre:

1. se majorează rata de bază aplicată la principalele operaţiuni de politică monetară pe termen scurt cu 1.0 puncte procentuale, de la 14.5 pînă la 15.5 la sută anual;

2. se majorează ratele de dobîndă:
     - la creditele overnight cu 1.0 puncte procentuale, de la 17.5 pînă la 18.5 la sută anual;
     - la depozitele overnight cu 1.0 puncte procentuale, de la 11.5 pînă la 12.5 la sută anual;

3. se majorează norma rezervelor obligatorii din mijloacele atrase în lei moldoveneşti şi în valută neconvertibilă cu 4.0 puncte procentuale şi se stabileşte în mărime de 26.0 la sută din baza de calcul începînd cu perioada de menținere a rezervelor obligatorii în lei moldovenești 8 august 2015 – 7 septembrie 2015;

4. se menține norma rezervelor obligatorii din mijloacele atrase în valută liber convertibilă la nivel de 14.0 la sută din baza de calcul.

Ritmul anual al inflaţiei în luna mai a constituit 8.1 la sută, majorîndu-se cu 0.5 puncte procentuale față de valoarea lunii precedente, preponderent ca urmare a contribuţiei din partea inflației de bază și a preţurilor la produsele alimentare de 3.7 şi, respectiv, 3.1 puncte procentuale.

În luna mai, rata anuală a inflaţiei de bazăinflaţiei de bazăInflația de bază este calculată de BNS prin excluderea prețurilor ce sunt în afara ariei de influiență a măsurilor de politică monetară promovată de BNM, cum ar fi cele la produsele alimentare și băuturi, combustibili, produsele și serviciile cu prețuri reglementate. Datele elaborate și publicate, începând cu luna ianuarie 2012, sunt calculate de BNS în baza modificării anexei nr. 2 la Metodologia privind calculul indicelui inflației de bază, aprobată prin ordinul comun al Băncii Naționale a Moldovei și Biroului Național de Statistică N8-07-01203/6 din 19 ianuarie 2012 (modificarea constă în includerea prețurilor la serviciile comunicării la distanță și la medicamente în cadrul prețurilor reglementate).1 a constituit 10.9 la sută, în creștere cu 0.1 puncte procentuale față de nivelul lunii aprilie.

Creșterea economică în Republica Moldova a continuat cu ritmuri pronunțate și la începutul anului curent, astfel încât în trimestrul I 2015, produsul intern brut s-a majorat cu 4.8 la sută comparativ cu perioada similară a anului precedent. După eliminarea influenței factorului sezonier s-a constatat și o  majorare de 0.7 la sută a acestui indicator în perioada de referință comparativ cu finalul anului precedent. Dinamica pozitivă a PIB a fost favorizată într-o măsură pronunțată de deprecierea monedei naționale care a avut un efect stimulativ important asupra creșterii de 6.3 la sută a exporturilor produselor autohtone, pe de o parte, și a contribuit la temperarea creșterii importurilor până la 1.1 la sută, pe de altă parte. Totodată, investițiile au generat un impact semnificativ la dinamica PIB, formarea brută de capital fix fiind cu 7.8 la sută superioară celei de la începutul anului precedent. Spre deosebire de a doua jumătate a anului 2014, consumul gospodăriilor populației a cunoscut o evoluție mai modestă, acesta înregistrînd o creștere de doar 0.7 la sută. Pe categorii de resurse, sporirea PIB a fost susținută cel mai mult de evoluțiile  din sectorul financiar, cel industrial și cel al comerțului. Contribuția agriculturii, construcțiilor și transporturilor la dinamica PIB a fost una mai modestă, deși acestea au consemnat în trimestrul I, 2015 o evoluție pozitivă.

Conform informaţiei publicate de BNS, în ianuarie-aprilie 2015 exporturile și importurile s-au diminuat cu 16.7 și 21.4 la sută respectiv, iar producția industrială s-a majorat cu 6.5 la sută faţă de ianuarie-aprilie 2014.

Transportul de mărfuri în lunile ianuarie-mai, 2015 a marcat o diminuare de 0.6 la sută comparativ cu perioada similară a anului precedent.

În luna aprilie 2015, ritmul anual de creştere a salariului mediu real pe economie a constituit 4.9 la sută, fiind cu 1.7 puncte procentuale inferior celui din trimestrul I, 2015. Transferurile de mijloace băneşti în favoarea persoanelor fizice prin băncile din Republica Moldova s-au redus în ianuarie-mai 2015 cu 28.7 la sută și în luna mai cu 33.6 la sută comparativ cu perioadele similare ale anului 2014.  

La finele lunii mai 2015, soldul creditelor acordate economiei a consemnat o scădere de 5.2 la sută faţă de sfîrşitul lunii mai 2014, iar cel al depozitelor s-a majorat cu 4.1 la sută.      

În luna mai 2015, ratele medii ale dobînzilor aplicate de bănci în moneda naţională la credite şi depozite au înregistrat o evoluţie ascendentă. Astfel, rata medie anuală a dobînzii la portofoliul de credite acordate în moneda naţională s-a majorat cu 0.22 puncte procentuale faţă de luna precedentă, constituind 11.99 la sută. Rata medie a dobînzii pentru depozitele în lei s-a majorat cu 0.53 puncte procentuale comparativ cu luna precedentă, înregistrînd nivelul de 10.14 la sută.

Conduita politicii monetare este afectată în continuare de complexitatea balanţei riscurilor, cu accentuarea riscurilor inflaţioniste. Activitatea economică slabă din țările zonei euro și recesiunea din Federația Rusă – principalii parteneri comerciali externi ai Republicii Moldova, mențin riscuri de diminuare a veniturilor valutare ale populației și ale exportatorilor autohtoni pe termen scurt, prin canalul comerțului extern și al remiterilor populației, fapt ce poate influența ulterior evoluția inflației. Escaladarea tensiunii geopolitice din regiune ar putea determina presiuni inflaţioniste suplimentare.

Deprecierea monedei naționale de la începutul anului curent accentuează presiunile inflaționiste, care în perioadele următoare, prin prețurile bunurilor importate și prin tarifele la serviciile reglementate, iar ulterior, prin efectele de runda a doua, determină IPC să părăsească temporar limita superioară a intervalului de variație de ± 1.5 puncte procentuale de la ținta inflației de 5.0 la sută. Se anticipează că inflația se va accelera în trimestrele următoare, inclusiv din cauza bazei joase din anul precedent.

În acest context, membrii Consiliului de administraţie al BNM, în şedinţa din 25 iunie 2015, au decis prin vot unanim să majoreze rata dobînzii de politică monetară cu 1.0 puncte procentuale de la 14.5 la 15.5 sută anual.

Totodată, în scopul sterilizării excesului de lichiditate format pe parcursul ultimelor luni și ameliorării mecanismului de transmisie a deciziilor de politică monetară, Consiliul de administraţie al BNM a luat hotărîrea de a majora norma rezervelor obligatorii din mijloacele atrase în lei moldoveneşti şi în valută neconvertibilă cu 4.0 puncte procentuale pînă la valoarea de 26.0 la sută din baza de calcul, pentru perioada de menținere a rezervelor obligatorii în lei moldovenești: 8 august 2015 – 7 septembrie 2015. În același timp, norma rezervelor obligatorii din mijloacele atrase în valută liber convertibilă se menține la nivelul actual de 14.0 la sută din baza de calcul.

De menționat că la data de 22 iunie 2015, lichiditatea excesivă a băncilor a constituit circa 1845.0 mil. lei, inclusiv excesul de lichiditate în plasamente, cum ar fi: Certificatele Băncii Naționale - 1176.0 mil. lei, depozitele overnight la BNM - 149.0 mil. lei, precum și excesul de lichiditate de 520.0 mil.lei pe conturile LORO la BNM. În urma majorării normei rezervelor obligatorii cu 4.0 puncte proentuale lichiditatea excesivă a băncilor se va diminua cu circa 751.0 mil. lei. Se anticipează că lichiditatea excesivă a băncilor va continua să crească în lunile următoare, menținînd capacitatea băncilor de creditare la un nivel confortabil.

Deciziile Consiliului de administraţie al BNM din 25 iunie 2015 vizează ancorarea anticipaţiilor inflaţioniste în contextul readucerii şi menţinerii ratei inflaţiei în proximitatea ţintei de 5.0 la sută pe termen mediu, cu o posibilă deviere de ±1.5 puncte procentuale.

În vederea susţinerii funcţionării adecvate a pieţei monetare interbancare, BNM va continua să gestioneze ferm surplusul de lichiditate prin operaţiuni de sterilizare, conform calendarului anunţat.

Banca Naţională va continua să propună băncilor lichidităţi, conform calendarului anunţat pentru anul 2015, prin operaţiuni REPO pe termen de 14 de zile, la rată fixă, egală cu rata de bază a Băncii Naţionale plus o marjă de 0.25 puncte procentuale.

BNM va monitoriza şi va anticipa în continuare evoluţiile interne şi cele ale mediului economic internaţional, inclusiv dinamica privind consumul populaţiei, remiterile, indicatorii pieţei valutare şi modificarea condiţiilor de comerţ extern, astfel încît, prin flexibilitatea cadrului operaţional specific strategiei de ţintire a inflaţiei, să asigure menţinerea stabilităţii preţurilor pe termen mediu.

Următoarea şedinţă a Consiliului de administraţie al BNM cu privire la politica monetară va avea loc pe data de 30 iulie 2015, conform calendarului anunţat.

__________
1 Inflaţia de bază este calculată de BNS prin excluderea preţurilor ce sunt în afara ariei de influenţă a măsurilor de politică monetară promovată de BNM, cum ar fi cele la produsele alimentare şi băuturi, combustibili, produsele şi serviciile cu preţuri reglementate. Datele elaborate şi publicate, începînd cu luna ianuarie 2012, sunt calculate de BNS în baza modificării anexei nr. 2 la Metodologia privind calculul indicelui inflaţiei de bază, aprobată prin ordinul comun al Băncii Naţionale a Moldovei şi Biroului Naţional de Statistică N8-07-01203/6 din 19 ianuarie 2012 (modificarea constă în includerea preţurilor la serviciile comunicării la distanţă şi la medicamente în cadrul preţurilor reglementate).

 

Evoluţia ratelor dobânzilor

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).
Vezi toate: