• Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
28.01.2016

28 ianuarie 2016, Comunicat al Băncii Naţionale a MoldoveiComitetul executiv al Băncii Naţionale a Moldovei, în cadrul şedinţei din 28 ianuarie 2016, a adoptat prin vot unanim următoarea hotărîre:

1. Se menţine rata de bază aplicată la principalele operaţiuni de politică monetară pe termen scurt la nivelul actual de 19.5 la sută anual.

2. Se menţin ratele de dobîndă:
     - la creditele overnight la nivelul actual de 22.5 la sută anual;
     - la depozitele overnight la nivelul actual de 16.5 la sută anual.

3. Se menţine norma rezervelor obligatorii din mijloace atrase în valută liber convertibilă la nivel de 14.0 la sută din baza de calcul.

4. Se menţine norma rezervelor obligatorii din mijloace atrase în lei moldovenești și în valută neconvertibilă la nivelul actual de 35.0 la sută din baza de calcul.

Comitetul executiv al BNM a aprobat Raportul asupra inflației nr.1, 2016, care va fi prezentat la conferința de presă din 4 februarie 2016.

Analiza evoluţiei recente a indicatorilor macroeconomici relevă continuarea tendinţei ascendente a ratei anuale a inflaţiei, aceasta menținîndu-se peste limita superioară a intervalului de variație de ± 1.5 puncte procentuale de la ţinta inflației de 5.0 la sută.

Rata anuală a inflaţiei pentru luna decembrie 2015 a înregistrat nivelul de 13.6 la sută sau cu 0.1 puncte procentuale superior celui din luna precedentă. Accelerarea ritmului inflaționist s-a produs ca urmare a deprecierii monedei naționale la sfîrșitul anului 2014 și pe parcursul anului 2015 cu implicații asupra prețurilor la produsele alimentare, ale celor reglementate și inflației de bază.

În luna decembrie 2015, rata anuală a inflaţiei de bază1  s-a situat cu 0.5 puncte procentuale peste nivelul consemnat în luna precedentă, constituind 14.6 la sută.

Ritmul creșterii economice a intrat pe un palier negativ în trimestrul III 2015, diminuîndu-se cu 3.7 la sută față de valoarea înregistrată în trimestrul III 2014.

Decelerarea creșterii economice a fost generată, preponderent, de reducerea consumului gospodăriilor populației pe fondul stagnării veniturilor disponibile în termeni reali, declinul înregistrat în sectorul agriculturii, dar și al diminuării cererii externe la începutul anului 2015.

În primele două luni ale trimestrului IV 2015, exporturile au scăzut față de perioada similară a anului 2014 cu 15.5 la sută, iar importurile cu 29.0 la sută. Producția industrială s-a diminuat cu 5.2 la sută.

Din perspectiva cererii de consum, în perioada octombrie-noiembrie, ritmul anual de creștere a salariului mediu real pe economie a constituit minus 6.5 la sută, fiind cu 6.2 puncte procentuale inferior celui din trimestrul III 2015. Transferurile de mijloace bănești în favoarea persoanelor fizice prin intermediul băncilor din Republica Moldova s-au redus în ianuarie-decembrie 2015 cu 30.0 la sută, iar în luna decembrie cu 9.1 la sută comparativ cu perioadele similare ale anului 2014.

La finele lunii decembrie 2015, soldul creditelor acordate economiei s-a diminuat cu 6.7 la sută comparativ cu perioada similară a anului 2014. Soldul depozitelor s-a diminuat cu 3.8 la sută.

Ratele medii ale dobînzilor practicate de bănci la operaţiunile în moneda naţională în trimestrul IV 2015 au consemnat o evoluţie ascendentă. Astfel, rata medie anuală a dobînzii la portofoliul de credite s-a majorat cu 0.86 puncte procentuale faţă de trimestrul III 2015, constituind 13.28 la sută. Rata medie a dobînzii aferentă depozitelor în lei a constituit 13.70 la sută, fiind cu 1.86 puncte procentuale superioară nivelului din trimestrul precedent.

Conduita politicii monetare continuă să fie afectată de persistența riscurilor și incertitudinilor asociate evoluțiilor din mediul extern și intern. Riscurile externe la adresa inflației rămîn ridicate, avînd ca sursă activitatea economică slabă din țările zonei euro și recesiunea din Federația Rusă - principalii parteneri comerciali externi ai Republicii Moldova. Riscurile externe se propagă prin canalul remiterilor populației și cel al comerțului extern cu implicații asupra diminuării pe termen scurt a veniturilor valutare ale populației și ale exportatorilor autohtoni, ceea ce se reflectă în evoluția ulterioară a inflației. Totodată, riscurile principale de proveniență internă sînt asociate amînării aprobării politicii fiscale pentru anul 2016 din perspectiva conduitei politicii fiscale.

În aceste condiţii, membrii Comitetului executiv al BNM, în şedinţa din 28 ianuarie 2016, au decis prin vot unanim să menţină rata dobînzii de politică monetară la nivelul de 19.5 la sută anual. Decizia respectivă a Comitetului executiv al BNM este argumentată prin faptul că măsurile de politică monetară adoptate de BNM în anul 2015 sînt adecvate și încă se propagă în economia națională, inclusiv prin influențarea ratelor dobînzilor la creditele și depozitele în moneda națională, urmînd să tempereze inflația în anul 2016.

Decizia respectivă vizează ancorarea anticipaţiilor inflaţioniste în contextul readucerii și menţinerii ratei inflaţiei în proximitatea ţintei de 5.0 la sută pe termen mediu, cu o posibilă deviere de ± 1.5 puncte procentuale într-o manieră care să contribuie la impulsionarea procesului de creditare și economisire.

Dinamica deviației PIB se va menține negativă pe parcursul a următoarelor opt trimestre. Evoluția activității economice sub nivelul său potențial va determina presiuni dezinflaționiste sporite din partea cererii interne.

Conform noii runde de prognoză, rata inflației medii anuale pentru anii 2016 și 2017 se plasează la nivelul de 10.1 la sută și, respectiv, 6.6 la sută, cu revenirea în limitele intervalului de variație al țintei în trimestrul III 2017. Comitetul executiv al BNM va analiza datele statistice care vor fi publicate în perioada următoare și perspectivele cu privire la evoluția inflației, pentru a determina momentul oportun de începere a relaxării treptate a politicii monetare în anul 2016.

O evaluare mai detaliată a situației macroeconomice, a prognozei pe termen mediu a inflației și a eventualelor riscuri și provocări la care este supusă politica monetară în perioadele următoare va fi prezentată în Raportul asupra inflației nr. 1, 2016. Raportul dat urmează a fi publicat pe data de 4 februarie 2016, conform calendarului stabilit.

În vederea susţinerii funcţionării adecvate a pieţei monetare interbancare, BNM va continua să gestioneze ferm surplusul de lichiditate prin operaţiuni de sterilizare, conform calendarului anunțat.

În acelaşi timp, Banca Naţională va propune în continuare lichidităţi băncilor, conform calendarului anunţat pentru anul 2016, prin operaţiuni REPO pe termen de 14 zile, la rată fixă, egală cu rata de bază a Băncii Naţionale plus o marjă de 0.25 puncte procentuale.

Reiterăm că BNM va monitoriza şi anticipa în continuare evoluţiile interne şi cele ale mediului economic internaţional, astfel încît, prin flexibilitatea cadrului operaţional specific strategiei de ţintire a inflaţiei, să asigure menţinerea stabilităţii preţurilor pe termen mediu.

Următoarea şedinţă a Comitetului executiv al BNM cu privire la politica monetară va avea loc pe data de 25 februarie 2016, conform calendarului anunţat.

_________________________

1 Inflaţia de bază este calculată de BNS prin excluderea preţurilor ce sunt în afara ariei de influenţă a măsurilor de politică monetară promovată de BNM, cum ar fi cele la produsele alimentare şi băuturi, combustibili, produsele şi serviciile cu preţuri reglementate. Datele elaborate şi publicate, începînd cu luna ianuarie 2012, sunt calculate de BNS în baza modificării anexei nr. 2 la Metodologia privind calculul indicelui inflaţiei de bază, aprobată prin ordinul comun al Băncii Naţionale a Moldovei şi Biroului Naţional de Statistică N8-07-01203/6 din 19 ianuarie 2012 (modificarea constă în includerea preţurilor la serviciile comunicării la distanţă şi la medicamente în cadrul preţurilor reglementate).

 

Evoluţia ratelor dobânzilor

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).
Vezi toate: