• Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
15.02.2022

Decizia de politică monetară, 15.02.2022Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei, în cadrul ședinței din 15 februarie 2022, a adoptat prin vot unanim următoarea hotărâre:

 1. Se majorează rata de bază aplicată la principalele operațiuni de politică monetară pe termen scurt cu 2,00 puncte procentuale de la 8,50 la sută până la nivelul de 10,50 la sută anual.
 2. Se majorează ratele de dobândă:
    a) la creditele overnight cu 2,00 puncte procentuale, de la 10,50 la sută până la nivelul de 12,50 la sută anual;
    b) la depozitele overnight cu 2,00 puncte procentuale, de la 6,50 la sută până la nivelul de 8,50 la sută anual.
 3. Se menține norma rezervelor obligatorii din mijloacele atrase în valută liber convertibilă la nivelul actual de 30,0 la sută din baza de calcul.

Informațiile recente reflectă accelerarea cotațiilor la materiile prime, produse alimentare, resursele energetice prin suprapunere cu perturbările din lanțurile de producție și aprovizionare, afectând astfel condițiile economice mondiale. În acest context, inflația pe plan global se intensifică, implicit cu depășirea țintelor băncilor centrale. Pe fondul nivelurilor ridicate ale inflației, având ca reper și ajustarea în sens ascendent al prognozelor pentru perioadele ce urmează, băncile centrale din Europa Centrală și cea de Est promovează o conduită restrictivă a politicii monetare, recurgând nemijlocit la majorarea ratelor de politică monetară în luna februarie curent. Vulnerabilitatea prețurilor autohtone la evoluțiile din mediul extern prin prisma prețurilor de import este impunătoare, care alături de factorii de natură internă au dus la creșterea în continuare a inflației anuale în luna ianuarie 2022.

Astfel, rata anuală a inflației, în luna ianuarie 2022 a înregistrat 16,6 la sută, fiind superioară cu 2,6 puncte procentuale față de decembrie 2021. Evoluția respectivă a fost determinată, de contribuția prețurilor la produsele alimentare (7,6 puncte procentuale), inflației de bază (4,2 puncte procentuale), prețurilor reglementate (2,9 puncte procentuale) și prețurilor la combustibili (1,9 puncte procentuale).

În detaliere, trendul ascendent al inflației a fost susținut de creșterea prețurilor internaționale și regionale la produsele alimentare și la resursele energetice, fapt ce a determinat creșterea prețurilor acestora pe piața internă și ajustarea tarifelor la gazul în rețea și energia termică. La fel, ajustarea tarifelor, creșterea prețurilor la carburanți, dar și dinamica ascendentă a salariilor a susținut majorarea costurilor pentru agenții economici care treptat a fost reflectată în prețuri. Totodată, presiunile din partea cererii asociate majorării venitului disponibil al populației și creditării au susținut majorarea prețurilor subcomponentelor inflației de bază, dar și a prețurilor la produsele alimentare. De menționat că, grație compensațiilor Guvernului acordate populației pentru perioada rece a anului, venitul disponibil al populației nu a fost afectat substanțial, menținând și în continuare presiuni asupra cererii.

Indicatorii operativi pentru octombrie-noiembrie 2021, furnizați de BNS conturează perspective de înregistrare a unei dinamici pozitive a activității economice și în trimestrul IV 2021 similare celei din trimestrul III 2021. Producția industrială a sporit cu 8,2 la sută în octombrie-noiembrie 2021, față de perioada respectivă anului 2020. În această perioadă, transportul de mărfuri a consemnat un ritm de creștere de 31,2 la sută comparativ cu perioada similară a anului 2020. Totodată, cifra de afaceri a întreprinderilor cu activitatea principală de comerț cu ridicata a consemnat creștere de 14,3 la sută. Producția globală agricolă în trimestrul IV 2021 s-a majorat cu 116,0 la sută.

Condițiile economice au favorizat ameliorarea situației de pe piața muncii pentru al doilea trimestru consecutiv. Astfel, în trimestrul III 2021, populația economic activă și cea ocupată au înregistrat o dinamică pozitivă de 1,6 la sută și, respectiv, 2,6 la sută în termeni anuali. În același timp, fondul de salarizare pe economie și-a temperat ritmul pozitiv de creștere, majorându-se cu 17,0 la sută în termeni reali, iar numărul mediu al salariaților a sporit cu 2,9 la sută comparativ cu trimestrul III 2020.

În trimestrul IV 2021, creditele noi acordate au alimentat cererea, generând presiuni pronunțate la adresa procesului inflaționist, volumul acestora în moneda națională majorându-se cu 45,1 la sută în termeni anuali. De menționat că, în luna ianuarie 2022 comparativ cu perioada similară a anului precedent, creditele noi acordate în moneda națională au sporit cu 55,3 la sută, alertând despre necesitatea menținerii caracterului restrictiv al politicii monetare în vederea atenuării presiunilor asociate procesului de creditare asupra creșterii în continuare a prețurilor de consum.

Prognoza actuală a inflației, elaborată în baza fluxului informațional disponibil, a fost revizuită în sens ascendent pentru perioada comparabilă (trimestrul I 2022 – trimestrul III 2023) comparativ cu cea din octombrie 2021. În acest sens, rata anuală a inflației va înregistra o traiectorie pronunțat ascendentă până în trimestrul III 2022, după care aceasta va decelera, revenind în intervalul țintei în trimestrul II 2023.

Inflația va evalua și în continuare sub impactul șocurilor atât de natura cererii, cât și celor asociate ofertei.

Cererea agregată, susținută de impulsul fiscal pozitiv și de revigorarea cererii externe, va consemna valori pozitive în creștere în trimestrul I 2022, ulterior diminuându-se continuu, dar menținând caracterul proinflaționist pe parcursul orizontului de prognoză (trimestrul I 2022 – trimestrul IV 2023).

La baza ajustării prognozei stau factorii de natură proinflaționistă, precum inflația importată, creșterea prețurilor internaționale la produsele alimentare, resursele energetice și petrol, cererea internă pozitivă, o eventuală majorare a tarifului la energia electrică pe parcursul trimestrelor I și II 2022, ajustarea accizelor, alături de efectul bazei anuale joase.

Printre factorii cu impact negativ, care vor influența inflația în faza de coborâre se enumeră: cererea agregată în diminuare continuă până la finele orizontului de prognoză, tendința de diminuare a prețurilor externe prognozate la petrol și gaze naturale, ameliorarea anticipată în anul viitor a situației de pe piața energetică regională și globală, scăderea ușoară a ritmului anual al prețurilor internaționale la produsele alimentare în prima jumătate a anului viitor, efectul bazei anuale înalte.

E necesar de menționat că, prognoza actuală pe termen mediu a fost elaborată în baza informațiilor disponibile și în circumstanțele manifestării unor factori suplimentari sau materializării unor riscuri, traiectoria acesteia va fi revizuită în mod corespunzător.

Ținem să menționăm că, rata anuală a inflației pentru luna ianuarie 2021 s-a poziționat cu 0,8 puncte procentuale peste nivelul anticipat în Raportul asupra inflației nr.1, 2022. Devierea respectivă a fost determinată preponderent de ajustarea mai timpurie a tarifului la gazul din rețea, dar și de presiunile mai pronunțate din partea costurilor asupra prețurilor la produsele alimentare, precum și de dinamica prețurilor la petrol. Astfel, având în vedere devierea pozitivă înregistrată pentru prima lună de prognoză, precum și evoluția peste așteptări a prețurilor la petrol și eventualele efecte de runda a doua de la ajustarea tarifelor, în perioada următoare se conturează riscul înregistrării unei traiectorii a inflației superioare celei anticipate în cadrul Raportul asupra inflației nr.1, 2022.

Astfel, în urma analizelor și constatărilor efectuate în cadrul ședinței, luând ca reper prognoza inflației pe termen mediu, Comitetului executiv al BNM a hotărât majorarea ratei de bază și ratelor aferente facilităților permanente cu 2,0 puncte procentuale. Totodată, de menționat că la 16 februarie curent intră în vigoare pct. 3 al HCE al BNM nr. 2 din 13.01.2022 aferent majorării normei rezervelor obligatorii din mijloacele atrase în lei moldovenești și în valută neconvertibilă începând cu perioada de aplicare a rezervelor obligatorii în lei moldovenești 16 februarie 2022 – 15 martie 2022 - cu 2,0 puncte procentuale, stabilindu-se în mărime de 28,0 la sută din baza de calcul.

Decizia respectivă urmărește atenuarea presiunilor inflaționiste persistente la adresa procesului inflaționist, creând precondiții pentru readucerea inflației în limitele intervalului de variație al țintei în termen mediu, inclusiv prin ancorarea anticipațiilor inflaționiste și atenuării efectelor secundare aferente majorării tarifelor reglementate.

De menționat că, decizia respectivă de politică monetară este orientată spre temperarea ritmurilor de creștere a creditelor pe seama majorării costurilor asociate, stimularea economisirii în detrimentul consumului imediat, precum și diminuarea presiunilor asupra deprecierii monedei naționale ca urmare a sporirii deficitului contului curent și balanței comerciale, alături de atenuarea efectului de dolarizare a depozitelor.

Astfel, prin această decizie, BNM își consolidează poziția antiinflaționistă și, ajustând gradual instrumentele de politică monetară, monitorizează cu precauție reacția indicatorilor sectorului real și monetar la impulsurile decizionale.

În același timp, BNM reiterează că va monitoriza cu precauție evoluția componentelor inflației și a factorilor de natură să afecteze dinamica acesteia, precum și riscurile și incertitudinile asociate prognozei pe termen scurt și mediu. Totodată, BNM menționează că în vederea atingerii obiectivului fundamental de asigurare și menținere a stabilității prețurilor, BNM își rezervă dreptul legal de a interveni la momentul oportun prin ajustarea instrumentelor de politică monetară.

Următoarea ședință a Comitetului executiv al BNM cu privire la promovarea politicii monetare va avea loc pe data de 15 martie 2022, conform calendarului aprobat.

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).
Vezi toate: