• Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
30.07.2015

30 iulie 2015. Comunicat al Băncii Naţionale a MoldoveiConsiliul de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei, în cadrul şedinţei din 30 iulie 2015, a adoptat prin vot unanim următoarea hotărîre:

1. se majorează rata de bază aplicată la principalele operaţiuni de politică monetară pe termen scurt cu 2.0 puncte procentuale, de la 15.5 pînă la 17.5 la sută anual;

2. se majorează ratele de dobîndă:
     - la creditele overnight cu 2.0 puncte procentuale, de la 18.5 pînă la 20.5 la sută anual;
     - la depozitele overnight cu 2.0 puncte procentuale, de la 12.5 pînă la 14.5 la sută anual;

3. se majorează norma rezervelor obligatorii din mijloacele atrase în lei moldoveneşti şi în valută neconvertibilă cu 6.0 puncte procentuale şi se stabileşte în mărime de 32.0 la sută din baza de calcul începînd cu perioada de menținere a rezervelor obligatorii în lei moldovenești 8 septembrie 2015 – 7 octombrie 2015;

4. se menține norma rezervelor obligatorii din mijloacele atrase în valută liber convertibilă la nivel de 14.0 la sută din baza de calcul.

Consiliul de administraţie al BNM a aprobat Raportul asupra inflaţiei nr. 3, 2015, care va fi prezentat la conferinţa de presă din 6 august 2015.

Rata anuală a inflaţiei în luna iunie a constituit 8.3 la sută, majorîndu-se cu 0.2 puncte procentuale față de valoarea lunii precedente, preponderent ca urmare a contribuţiei din partea inflației de bază și a preţurilor la produsele alimentare de 3.8 şi, respectiv, 3.2 puncte procentuale.

În luna iunie, rata anuală a inflaţiei de bază inflaţiei de bazăinflaţiei de bazăInflația de bază este calculată de BNS prin excluderea prețurilor ce sunt în afara ariei de influiență a măsurilor de politică monetară promovată de BNM, cum ar fi cele la produsele alimentare și băuturi, combustibili, produsele și serviciile cu prețuri reglementate. Datele elaborate și publicate, începând cu luna ianuarie 2012, sunt calculate de BNS în baza modificării anexei nr. 2 la Metodologia privind calculul indicelui inflației de bază, aprobată prin ordinul comun al Băncii Naționale a Moldovei și Biroului Național de Statistică N8-07-01203/6 din 19 ianuarie 2012 (modificarea constă în includerea prețurilor la serviciile comunicării la distanță și la medicamente în cadrul prețurilor reglementate).1  a constituit 11.1 la sută, în creștere cu 0.2 puncte procentuale față de nivelul lunii mai.

Conform informaţiei publicate de BNS, în primele două luni ale trimestrului II, 2015 exporturile și importurile s-au diminuat faţă de perioada similară a anului precedent cu 18.3 și 25.0 la sută respectiv, iar producția industrială s-a majorat cu 1.8 la sută.

Transportul de mărfuri, în perioada ianuarie-iunie 2015, a înregistrat  o diminuare de 6.5 la sută comparativ cu perioada similară a anului precedent.

Din perspectiva cererii de consum, în perioada aprilie-mai 2015, ritmul anual de creştere a salariului mediu real pe economie a constituit 4.4 la sută, fiind cu 2.2 puncte procentuale inferior celui din trimestrul I, 2015. Transferurile de mijloace băneşti în favoarea persoanelor fizice prin intermediul  băncilor din Republica Moldova s-au redus, în ianuarie-iunie 2015, cu 28.8 la sută și în luna iunie cu 28.9 la sută comparativ cu perioadele similare ale anului 2014.  

La finele lunii iunie 2015, soldul creditelor acordate economiei a consemnat o scădere de 5.4 la sută faţă de sfîrşitul lunii iunie 2014, iar cel al depozitelor s-a majorat cu 4.9 la sută.      

În trimestrul II, 2015, ratele medii ale dobînzilor aplicate de bănci în moneda naţională la credite şi depozite au înregistrat o evoluţie ascendentă. Astfel, rata medie anuală a dobînzii la portofoliul de credite acordate în moneda naţională s-a majorat cu 0.83 puncte procentuale faţă de trimestrul I, 2015, constituind 11.87 la sută. Rata medie a dobînzii pentru depozitele în lei s-a majorat cu 1.66 puncte procentuale comparativ cu trimestrul precedent, înregistrînd nivelul de 9.82 la sută.

Conduita politicii monetare este afectată în continuare de complexitatea balanţei riscurilor, cu accentuarea riscurilor inflaţioniste. Activitatea economică slabă din țările zonei euro și recesiunea din Federația Rusă – principalii parteneri comerciali externi ai Republicii Moldova, mențin riscuri de diminuare a veniturilor valutare ale populației și ale exportatorilor autohtoni pe termen scurt, prin canalul comerțului extern și al remiterilor populației, fapt ce poate influența ulterior evoluția inflației.

Escaladarea tensiunii geopolitice din regiune ar putea determina presiuni inflaţioniste suplimentare.

Deprecierea monedei naționale de la începutul anului curent accentuează presiunile inflaționiste, care în perioadele următoare, prin prețurile bunurilor importate și prin tarifele la serviciile reglementate, iar ulterior, prin efectele de runda a doua, determină IPC să părăsească temporar limita superioară a intervalului de variație de ± 1.5 puncte procentuale de la ținta inflației de 5.0 la sută. Se anticipează că inflația se va accelera în trimestrele următoare, inclusiv din cauza bazei de calcul joase din anul precedent.

În acest context, membrii Consiliului de administraţie al BNM, în şedinţa din 30 iulie 2015, au decis prin vot unanim să majoreze rata dobînzii de politică monetară cu 2.0 puncte procentuale, de la 15.5 la 17.5 sută anual.

Totodată, în scopul sterilizării excesului de lichiditate format pe parcursul ultimelor luni și ameliorării mecanismului de transmisie a deciziilor de politică monetară, Consiliul de administraţie al BNM a luat hotărîrea de a majora norma rezervelor obligatorii din mijloacele atrase în lei moldoveneşti şi în valută neconvertibilă cu 6.0 puncte procentuale pînă la valoarea de 32.0 la sută din baza de calcul, pentru perioada de menținere a rezervelor obligatorii în lei moldovenești: 8 septembrie 2015 – 7 octombrie 2015. În același timp, norma rezervelor obligatorii din mijloacele atrase în valută liber convertibilă se menține la nivelul actual de 14.0 la sută din baza de calcul.

Deciziile Consiliului de administraţie al BNM din 30 iulie 2015 vizează ancorarea anticipaţiilor inflaţioniste în contextul readucerii şi menţinerii ratei inflaţiei în proximitatea ţintei de 5.0 la sută pe termen mediu, cu o posibilă deviere de ±1.5 puncte procentuale.

În următoarele opt trimestre deviaţia PIB va fi negativă. Evoluţia economiei naţionale sub nivelul său potenţial denotă o cerere internă slabă, ceea ce va reduce din presiunile inflaţioniste viitoare.

Noua rundă de prognoză plasează rata inflaţiei medie anuală pentru anii 2015 şi 2016 la nivelul de 9.3 la sută și, respectiv, 11.6 la sută. BNM a majorat prognoza inflaţiei medii anuale pentru anii 2015 şi 2016 cu 1.2 puncte procentuale şi, respectiv, cu 5.2 puncte procentuale faţă de prognoza precedentă publicată în luna mai 2015. În baza datelor disponibile, ca urmare a deprecierii  monedei naţionale şi a majorărilor suplimentare ale tarifelor la serviciile reglementate, se conturează riscul de depăşire temporară a inflaţiei peste limita de sus a intervalului de variaţie de ± 1.5 puncte procentuale de la ţinta de 5.0 la sută, cu revenirea în limitele intervalului de variație în trimestrul II, 2017.

O evaluare mai detaliată a situaţiei macroeconomice, a prognozei pe termen mediu a inflaţiei şi a eventualelor riscuri şi provocări cu care se va confrunta politica monetară în perioada următoare va fi prezentată în Raportul asupra inflaţiei nr.3, 2015. Acesta va fi publicat, conform calendarului stabilit, pe data de 6 august 2015.

În vederea susţinerii funcţionării adecvate a pieţei monetare interbancare, BNM va continua să gestioneze ferm surplusul de lichiditate prin operaţiuni de sterilizare, conform calendarului anunţat.
Banca Naţională va continua să propună băncilor lichidităţi, conform calendarului anunţat pentru anul 2015, prin operaţiuni REPO pe termen de 14 de zile, la rată fixă, egală cu rata de bază a Băncii Naţionale plus o marjă de 0.25 puncte procentuale.

BNM va monitoriza şi va anticipa în continuare evoluţiile interne şi cele ale mediului economic internaţional, inclusiv dinamica privind consumul populaţiei, remiterile, indicatorii pieţei valutare şi modificarea condiţiilor de comerţ extern, astfel încît, prin flexibilitatea cadrului operaţional specific strategiei de ţintire a inflaţiei, să asigure menţinerea stabilităţii preţurilor pe termen mediu.

Următoarea şedinţă a Consiliului de administraţie al BNM cu privire la politica monetară va avea loc pe data de 26 august 2015, conform calendarului anunţat.

__________
1 Inflaţia de bază este calculată de BNS prin excluderea preţurilor ce sunt în afara ariei de influenţă a măsurilor de politică monetară promovată de BNM, cum ar fi cele la produsele alimentare şi băuturi, combustibili, produsele şi serviciile cu preţuri reglementate. Datele elaborate şi publicate, începînd cu luna ianuarie 2012, sunt calculate de BNS în baza modificării anexei nr. 2 la Metodologia privind calculul indicelui inflaţiei de bază, aprobată prin ordinul comun al Băncii Naţionale a Moldovei şi Biroului Naţional de Statistică N8-07-01203/6 din 19 ianuarie 2012 (modificarea constă în includerea preţurilor la serviciile comunicării la distanţă şi la medicamente în cadrul preţurilor reglementate).

 

Evoluţia ratelor dobânzilor

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).
Vezi toate: